Akt o usługach cyfrowych. Komentarz -

Akt o usługach cyfrowych. Komentarz

339,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-562-8
Data wydania 14 marca 2024
Język: Polski
Liczba stron: 1230
Rozmiar pliku: 8,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 1230
Rozmiar pliku: 2,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
339,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

Akt o usługach cyfrowych jest odpowiedzią na nowe zagrożenia i wyzwania związane z rozpowszechnianiem nielegalnych treści w internecie. Komentarz wskazuje kierunki wykładni rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 ułatwiające wdrożenie przepisów przez podmioty zobowiązane (przede wszystkim oferujące usługi pośrednie online), a także komercyjnych użytkowników usług cyfrowych oraz organy nadzorcze.

Publikacja w sposób szczegółowy przedstawia nowe regulacje, które mają na celu w szczególności:

 • zwalczanie nielegalnych treści online, w tym odnoszących się do nielegalnych towarów i usług;
 • wzmocnienie pozycji użytkowników i ich przedstawicieli, przez zapewnienie m.in. możliwości zgłaszania nielegalnych treści, zakwestionowania decyzji o moderowaniu treści i dochodzenia zadośćuczynienia za pośrednictwem mechanizmu rozstrzygania sporów lub zadośćuczynienia sądowego;
 • wprowadzenie obowiązków systemowej oceny i zmniejszania ryzyka nakładanych na bardzo duże platformy internetowe (VLOP) i bardzo duże wyszukiwarki internetowe (VLOSE);
 • ochronę praw dziecka oraz ograniczenie wykorzystywania wrażliwych danych osobowych do celów reklamy targetowanej;
 • wzmocnienie nadzoru i egzekwowania przepisów wobec wszystkich dostawców usług pośrednich, z istotnym udziałem niezależnych koordynatorów ds. usług cyfrowych w każdym państwie członkowskim UE i Europejskiej Rady ds. Usług Cyfrowych;
 • wyposażenie Komisji Europejskiej w dodatkowe uprawnienia nadzorcze w odniesieniu do VLOP i VLOSE.

Autorami opracowania są specjaliści o rozległych kompetencjach merytorycznych z zakresu problematyki nowych technologii, usług cyfrowych i ochrony danych osobowych, w tym: praktycy z Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Kancelarii Sejmu, eksperci Europejskiej Rady Ochrony Danych, organizacji branżowych, doradcy prawni z renomowanych kancelarii oraz działów prawnych dużych przedsiębiorstw internetowych, a także przedstawiciele nauki polskiej i międzynarodowej z wiodących uczelni.

„Publikacja jest niezbędna zarówno dla podmiotów świadczących usługi cyfrowe objęte AUC, jak i dla prawników zajmujących się zawodowo obsługą prawną tych usług cyfrowych. Książka jest też użyteczna dla wszystkich, którzy starają się uzyskać praktyczną i naukową wiedzę dotyczącą aktów odnoszących się do przestrzeni cyfrowej.

Autorzy porządkują w sposób kompleksowy poszczególne zagadnienia AUC oraz wyjaśniają ich znaczenie i rozumienie. Ujednolicona struktura wewnętrzna komentarzy do poszczególnych jednostek redakcyjnych gwarantuje czytelne przedstawienie problematyki. Jednak w przypadku tak licznego grona Autorów nieuniknione stają różnice w objętości omówienia poszczególnych jednostek redakcyjnych oraz w stylu i sposobie przeprowadzania analizy”.

Dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN

Spis treści

Artykuł 1

 1. Uwagi wprowadzające
 2. Znaczenie
 3. Struktura przepisu
 4. Odniesienie do definicji pojęć (art. 3)
 5. Cel

III. Komentarz do przepisów

 1. Wybór instrumentu
 2. Zakres zastosowania
 3. Wyłączenia odpowiedzialności dostawców usług pośrednich
 4. Szczególne obowiązki w zakresie należytej staranności dostosowane do określonych szczególnych kategorii dostawców usług pośrednich
 5. Przepisy dotyczące wdrażania i egzekwowania niniejszego rozporządzenia, w tym w odniesieniu do współpracy i koordynacji między właściwymi organami
 6. Perspektywy (wytyczne, akty wykonawcze, akty krajowe)
 7. Akty delegowane
 8. Akty wykonawcze
 9. Akty krajowe
 10. Wytyczne
 11. Kodeksy
 12. Korelacje z innymi przepisami

Artykuł 2

 1. Uwagi wprowadzające
 2. Znaczenie
 3. Struktura przepisu
 4. Odniesienie do definicji pojęć (art. 3 DSA)
 5. Cel i zakres zastosowania

III. Komentarz do przepisów

 1. Zakres terytorialny, podmiotowy i przedmiotowy
 2. Zakres terytorialny
 3. Zakres podmiotowy
 4. Zakres przedmiotowy
 5. Związek z innymi przepisami prawnymi UE
 6. Dyrektywa o handlu elektronicznym
 7. Pozostałe przepisy UE
 8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z 10.03.2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych)
 9. Prawa Unii dotyczące praw autorskich i pokrewnych
 10. Szczególny model odpowiedzialności dostawców usług udostępniania treści online
 11. Publiczne udostępnienie utworów przez dostawce usługi hostingu
 12. Nielegalne treści
 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 z 29.04.2021 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym
 14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z 20.06.2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013
 15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z 20.06.2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego
 16. Prawa Unii w dziedzinie ochrony konsumentów i bezpieczeństwa produktów
 17. Prawa Unii w dziedzinie ochrony danych osobowych
 18. Prawo Unii w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach cywilnych
 19. Prawo Unii w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach karnych
 20. Dyrektywa ustanawiająca zharmonizowane przepisy dotyczące ustanawiania przedstawicieli prawnych w celu gromadzenia dowodów na potrzeby postępowań karnych
 21. Korelacje z innymi przepisami

Artykuł 3

 1. Uwagi wprowadzające
 2. Komentarz do przepisów
 3. Usługa społeczeństwa informacyjnego
 4. Odbiorca usługi
 5. Konsument
 6. Oferować usługi w Unii
 7. Istotne powiązanie z Unią
 8. Przedsiębiorca
 9. Usługa pośrednia
 10. Nielegalne treści
 11. Platforma internetowa
 12. Wyszukiwarka internetowa
 13. Publiczne rozpowszechnianie
 14. Umowa zawierana na odległość
 15. Interfejs internetowy
 16. Koordynator ds. usług cyfrowych właściwy dla miejsca siedziby
 17. Koordynator ds. usług cyfrowych właściwy dla miejsca przeznaczenia
 18. Aktywny odbiorca platformy internetowej
 19. Aktywny odbiorca wyszukiwarki internetowej
 20. Reklama
 21. System rekomendacji
 22. Moderowanie treści
 23. Warunki korzystania z usług
 24. Osoby z niepełnosprawnościami
 25. Informacja handlowa
 26. Obrót

Artykuł 4

 1. Uwagi wprowadzające
 2. Znaczenie
 3. Struktura przepisu
 4. Odniesienie do definicji pojęć (art. 3)
 5. Cel i zakres zastosowania
 6. Porównanie z dotychczasowym stanem prawnym
 7. Ewolucja przepisów w toku procesu legislacyjnego
 8. Zakres zastosowania
 9. Cel

III. Komentarz do przepisów

 1. Nie jest inicjatorem transmisji
 2. Nie wybiera odbiorcy transmisji
 3. Nie wybiera ani nie modyfikuje informacji zawartych w transmisji
 4. Rozszerzenie wyłączenia na automatyczne, pośrednie i krótkotrwałe przechowywanie
 5. Brak wyłączenia w odniesieniu do nakazów przerwania naruszenia prawa lub zapobieżenia mu
 6. Perspektywy (wytyczne, akty wykonawcze, akty krajowe)
 7. Ocena możliwości wdrożenia, potencjalne problemy
 8. Korelacje z innymi przepisami

Artykuł 5

 1. Uwagi wprowadzające
 2. Znaczenie
 3. Struktura przepisu
 4. Odniesienie do definicji pojęć (art. 3)
 5. Cel i zakres zastosowania
 6. Porównanie z dotychczasowym stanem prawnym
 7. Ewolucja przepisów w toku procesu legislacyjnego
 8. Zakres zastosowania
 9. Cel

III. Komentarz do przepisów

 1. Automatyczne, pośrednie i krótkotrwałe przechowywanie w określonym celu
 2. Nie modyfikuje informacji
 3. Przestrzega warunków dostępu do informacji
 4. Przestrzega zasad dotyczących aktualizowania informacji
 5. Nie zakłóca posługiwania się technologią w celu uzyskania danych o korzystaniu z informacji
 6. Bezzwłoczne działania w celu usunięcia przechowywanych informacji lub uniemożliwienia dostępu do nich po uzyskaniu wiedzy
 7. Brak wyłączenia w odniesieniu do nakazów przerwania naruszenia prawa lub zapobieżenia mu
 8. Perspektywy (wytyczne, akty wykonawcze, akty krajowe)
 9. Ocena możliwości wdrożenia, potencjalne problemy
 10. Korelacje z innymi przepisami

Artykuł 6

 1. Uwagi wprowadzające
 2. Znaczenie
 3. Struktura przepisu
 4. Odniesienie do definicji pojęć (art. 3)
 5. Cel i zakres zastosowania
 6. Porównanie z dotychczasowym stanem prawnym
 7. Ewolucja przepisów w toku procesu legislacyjnego
 8. Zakres zastosowania
 9. Cel

III. Komentarz do przepisów

 1. Przesłanki wyłączenia odpowiedzialności i ich kaskadowy charakter
 2. Brak wiedzy
 3. Bezzwłoczne podjęcie działań w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych treści
 4. Działanie odbiorcy z upoważnienia lub pod kontrolą dostawcy
 5. Artykuł 6 ust. 3 DSA
 6. Brak wyłączenia w odniesieniu do nakazów przerwania naruszenia prawa lub zapobieżenia mu
 7. Perspektywy (wytyczne, akty wykonawcze, akty krajowe)
 8. Ocena możliwości wdrożenia, potencjalne problemy
 9. Korelacje z innymi przepisami
 10. Rozporządzenie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
 11. Dyrektywa w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym
 12. Rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym
 13. Prawo do usunięcia danych na podstawie RODO

Artykuł 7

 1. Uwagi wprowadzające
 2. Znaczenie
 3. Struktura przepisu
 4. Odniesienie do definicji pojęć (art. 3)
 5. Cel i zakres zastosowania
 6. Porównanie z dotychczasowym stanem prawnym
 7. Ewolucja przepisów w toku procesu legislacyjnego
 8. Zakres zastosowania
 9. Cel

III. Komentarz do przepisów

 1. W dobrej wierze i z należytą starannością
 2. Czynności sprawdzające lub inne środki
 3. Dobrowolne działania z własnej inicjatywy
 4. Środki niezbędne dla spełnienia wymogów prawa
 5. Perspektywy (wytyczne, akty wykonawcze, akty krajowe)
 6. Ocena możliwości wdrożenia, potencjalne problemy
 7. Korelacje z innymi przepisami

Artykuł 8

 1. Uwagi wprowadzające
 2. Znaczenie
 3. Struktura przepisu
 4. Odniesienie do definicji pojęć (art. 3)
 5. Cel i zakres zastosowania
 6. Uzasadnienie wprowadzenia zakazu monitorowania treści na gruncie dyrektywy 2000/31 oraz DSA
 7. Ewolucja przepisu w toku procesu legislacyjnego
 8. Adresaci przepisów

III. Komentarz do przepisów

 1. Zakaz ogólnego obowiązku monitorowania
 2. Zakaz wymogu aktywnego ustalania faktów lub okoliczności wskazujących na nielegalną działalność
 3. Szczególne obowiązki monitorowania
 4. Zakaz obowiązku monitorowania a obowiązki należytej staranności
 5. Identyfikowalności przedsiębiorców
 6. Zgodność w fazie projektowania
 7. Perspektywy (wytyczne, akty wykonawcze, akty krajowe)
 8. Ocena możliwości wdrożenia, potencjalne problemy
 9. Korelacje z innymi przepisami
 10. Rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym
 11. Dyrektywa w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym

Artykuł 9

 1. Uwagi wprowadzające
 2. Znaczenie
 3. Struktura przepisu
 4. Odniesienie do definicji pojęć (art. 3)
 5. Cel

III. Komentarz do przepisów

 1. Obowiązek informacyjny dostawcy usług pośrednich o podjętych działaniach na skutek nakazu
 2. Podstawa wydania nakazu podjęcia działań przeciwko określonej nielegalnej treści
 3. Nakaz jako źródło faktycznej wiedzy dostawcy usługi pośredniej
 4. Zakaz nakładania obowiązków monitorowania o charakterze ogólnym
 5. Minimalne elementy nakazu
 6. Zakres terytorialny stosowania nakazu
 7. Język nakazu
 8. Przekazanie nakazu koordynatorom ds. usług cyfrowych
 9. Informacja dla odbiorcy usług dotycząca nakazu
 10. Perspektywy (wytyczne, akty wykonawcze, akty krajowe)
 11. Ocena możliwości wdrożenia, potencjalne problemy
 12. Korelacje z innymi przepisami

Artykuł 10

 1. Uwagi wprowadzające
 2. Znaczenie
 3. Struktura przepisu
 4. Odniesienie do definicji pojęć (art. 3)
 5. Cel i zakres zastosowania

III. Komentarz do przepisów

 1. Obowiązki dostawców usług pośrednich wynikające z otrzymania nakazu udzielenia informacji
 2. Wymagania wobec nakazu
 3. Język nakazu
 4. Obieg nakazu udzielenia informacji między zainteresowanymi podmiotami
 5. Perspektywy (wytyczne, akty wykonawcze, akty krajowe)
 6. Ocena możliwości wdrożenia, potencjalne problemy
 7. Korelacje z innymi przepisami

Artykuł 11

 1. Uwagi wprowadzające
 2. Znaczenie
 3. Struktura przepisu
 4. Odniesienie do definicji pojęć (art. 3)
 5. Cel i zakres zastosowania

III. Komentarz do przepisów

 1. Obowiązek wyznaczenia pojedynczego punktu kontaktowego
 2. Zakres podmiotowy obowiązku
 3. Zakres przedmiotowy obowiązku
 4. Obowiązek publicznego udostępnienia informacji
 5. Wymogi w zakresie języków wykorzystywanych do komunikacji z punktami kontaktowymi
 6. Perspektywy (wytyczne, akty wykonawcze, akty krajowe)
 7. Ocena możliwości wdrożenia, potencjalne problemy

Artykuł 12

 1. Uwagi wprowadzające
 2. Znaczenie
 3. Struktura przepisu
 4. Odniesienie do definicji pojęć (art. 3)
 5. Cel i zakres zastosowania

III. Komentarz do przepisów

 1. Obowiązek wyznaczenia pojedynczego punktu kontaktowego dla odbiorców usług
 2. Obowiązki informacyjne – uzupełnienie dyrektywy 2000/31/WE
 3. Perspektywy (wytyczne, akty wykonawcze, akty krajowe)
 4. Ocena możliwości wdrożenia, potencjalne problemy

Artykuł 13

 1. Uwagi wprowadzające
 2. Znaczenie
 3. Struktura przepisu
 4. Odniesienie do definicji pojęć (art. 3)
 5. Cel i zakres zastosowania

III. Komentarz do przepisów

 1. Pojęcie przedstawiciela
 2. Zakres podmiotowy obowiązku
 3. Wyznaczenie przedstawiciela prawnego
 4. Wymagania stawiane przedstawicielom prawnym i ich kompetencje
 5. Odpowiedzialność przedstawiciela prawnego
 6. Informacje na temat przedstawiciela prawnego
 7. Perspektywy (wytyczne, akty wykonawcze, akty krajowe)
 8. Ocena możliwości wdrożenia, potencjalne problemy

Artykuł 14

 1. Uwagi wprowadzające
 2. Znaczenie
 3. Struktura przepisu
 4. Odniesienie do definicji pojęć (art. 3)
 5. Cel i zakres zastosowania

III. Komentarz do przepisów

 1. Opis ograniczeń w korzystaniu z usługi
 2. Informowanie o istotnych zmianach w warunkach korzystania z usług
 3. Formułowanie warunków korzystania z usług w sposób zrozumiały dla małoletnich
 4. Gwarancje dla odbiorców usługi podczas egzekwowania warunków korzystania z usług
 5. Obowiązki bardzo dużych platform i wyszukiwarek internetowych
 6. Perspektywy (wytyczne, akty wykonawcze, akty krajowe)
 7. Ocena możliwości wdrożenia, potencjalne problemy
 8. Korelacje z innymi przepisami

Artykuł 15

 1. Uwagi wprowadzające
 2. Znaczenie
 3. Struktura przepisu
 4. Odniesienie do definicji pojęć (art. 3)
 5. Cel i zakres zastosowania

III. Komentarz do przepisów

 1. Adresaci obowiązków sprawozdawczych
 2. Obowiązek sprawozdawczy
 3. Wymagania stawiane sprawozdaniom
 4. Treść sprawozdań
 5. Możliwość przyjęcia aktów wykonawczych przez Komisję
 6. Perspektywy (wytyczne, akty wykonawcze, akty krajowe)
 7. Ocena możliwości wdrożenia, potencjalne problemy

Artykuł 16

 1. Uwagi wprowadzające
 2. Znaczenie
 3. Struktura przepisu
 4. Odniesienie do definicji pojęć (art. 3)
 5. Cel i zakres zastosowania

III. Komentarz do przepisów

 1. Mechanizm zgłaszania i działania – definicja
 2. Obowiązek opracowania i wdrożenia mechanizmów zgłaszania i działania
 3. Adresaci obowiązku
 4. Podmioty uprawnione do zgłoszenia
 5. Przedmiot zgłoszenia – nielegalne treści
 6. Sposób wskazania nielegalnych treści
 7. Stwierdzenie nielegalnego charakteru treści bez konieczności przeprowadzania szczegółowej analizy prawnej a wyłączenie odpowiedzialności
 8. Wymogi jakościowe dotyczące dostępności mechanizmów zgłaszania i działania
 9. Elementy zgłoszenia
 10. Wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów
 11. Jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji
 12. Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia
 13. Oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne
 14. Obowiązki informacyjne związane ze złożeniem i rozpatrzeniem zgłoszenia
 15. Wymogi jakościowe dotyczące decyzji
 16. Terminowy
 17. Niearbitralny
 18. Obiektywny
 19. Należyta staranność
 20. Zautomatyzowane środki podejmowania decyzji
 21. Obowiązek rozpatrzenia zgłoszenia a roszczenie o usunięcie lub uniemożliwienie

dostępu

 1. Bezzwłoczne działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych treści i inne ograniczenia
 2. Uzasadnienie decyzji
 3. Odwołanie
 4. Zaufane podmiotu sygnalizujące
 5. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 6. Zobowiązania bardzo dużych platform internetowych i bardzo dużych wyszukiwarek
 7. Perspektywy (wytyczne, akty wykonawcze, akty krajowe)
 8. Ocena możliwości wdrożenia, potencjalne problemy
 9. Korelacje z innymi przepisami

Artykuł 17

 1. Uwagi wprowadzające
 2. Znaczenie
 3. Struktura przepisu
 4. Odniesienie do definicji pojęć (art. 3)
 5. Cel i zakres zastosowania

III. Komentarz do przepisów

 1. Obowiązek uzasadnienia decyzji nakładającej ograniczenie – definicja, zakres zastosowania
 2. Adresaci obowiązku
 3. Podmioty uprawnione do otrzymania uzasadnienia
 4. Informacje przekazane przez odbiorcę usługi stanowiące nielegalne treści
 5. Informacje przekazane przez odbiorcę usługi niezgodne z warunkami korzystania z usług dostawcy
 6. Ograniczenia, w przypadku których konieczne jest sporządzenie uzasadnienia
 7. Elementy składowe uzasadnienia
 8. Wymogi w zakresie warstwy komunikacyjnej uzasadnienia
 9. Wyjątki od obowiązku przekazania uzasadnienia decyzji o nałożeniu ograniczenia
 10. Perspektywy (wytyczne, akty wykonawcze, akty krajowe)
 11. Ocena możliwości wdrożenia, potencjalne problemy
 12. Korelacje z innymi przepisami

Artykuł 18

 1. Uwagi wprowadzające
 2. Znaczenie
 3. Struktura przepisu
 4. Odniesienie do definicji pojęć (art. 3)
 5. Cel i zakres zastosowania

III. Komentarz do przepisów

 1. Okoliczności uzasadniające zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
 2. Treść zawiadomienia
 3. Profilowanie
 4. Podmioty zawiadamiane o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 5. Perspektywy (wytyczne, akty wykonawcze, akty krajowe)
 6. Ocena możliwości wdrożenia, potencjalne problemy
 7. Korelacje z innymi przepisami

Artykuł 19

 1. Uwagi wprowadzające
 2. Znaczenie
 3. Struktura przepisu
 4. Odniesienie do definicji pojęć (art. 3)
 5. Cel i zakres zastosowania

III. Komentarz do przepisów

 1. Zakres podmiotowy
 2. Okres 12 miesięcy po utracie statusu
 3. Nowo założone przedsiębiorstwa
 4. Wyjątek włączenia do regulacji ogólnej
 5. Ocena możliwości wdrożenia, potencjalne problemy
 6. Relacja definicji do polskich przepisów
 7. Rozbieżności w przepisach
 8. Dodatkowe kryteria
 9. Korelacje z innymi przepisami

Artykuł 20

 1. Uwagi wprowadzające
 2. Znaczenie
 3. Struktura przepisu
 4. Odniesienie do definicji pojęć (art. 3)
 5. Cel i zakres zastosowania

III. Komentarz do przepisów

 1. Zakres podmiotowy
 2. Skarżący
 3. Skuteczność systemu
 4. Termin
 5. Droga elektroniczna
 6. Zakres przedmiotowy
 7. Sposób rozpoznawania skarg
 8. Łatwa dostępność systemu
 9. Język
 10. Przyjazność systemu
 11. Brak opłat
 12. Dodatkowe wymogi przy rozpatrywaniu skarg
 13. Niezwłoczność
 14. Brak dyskryminacji
 15. Obiektywność
 16. Brak arbitralności
 17. Uwzględnienie skargi
 18. Uzasadnienie
 19. Pouczenie o możliwości odwołania
 20. Udział czynnika ludzkiego
 21. Ocena możliwości wdrożenia, potencjalne problemy
 22. Korelacje z innymi przepisami

Artykuł 21

 1. Uwagi wprowadzające
 2. Znaczenie
 3. Struktura przepisu
 4. Odniesienie do definicji pojęć (art. 3)
 5. Cel i zakres zastosowania

III. Komentarz do przepisów

 1. Dobrowolność i prawo wyboru
 2. Zakres podmiotowy
 3. Zakres przedmiotowy
 4. Obowiązek zapewnienia informacji
 5. Fakultatywność postępowania
 6. Obowiązkowy udział dostawcy platform internetowych
 7. Prawo odmowy udziału w postępowaniu
 8. Przedmiot toczącego się postępowania
 9. Brak konsekwencji za odmowę współpracy
 10. Procedura przed organem pozasądowym
 11. Czas rozpoznania skargi
 12. Rozstrzygnięcie o kosztach
 13. Koszty w razie rozstrzygnięcia na korzyść dostawcy platformy internetowej
 14. Sankcja za wytaczanie sporów w złej wierze
 15. Ograniczenia wysokości kosztów
 16. Obowiązek informowania o kosztach
 17. Koszty w razie rozstrzygnięcia częściowo korzystnego dla skarżącego
 18. Finansowanie organów pozasądowego rozstrzygania sporów
 19. Certyfikacja
 20. Warunki uzyskania certyfikacji
 21. Bezstronność i niezależność
 22. Finansowanie
 23. Wiedza ekspercka
 24. Łatwy dostęp i droga elektroniczna
 25. Szybkość, skuteczność i oszczędność
 26. Informacje o procedurze
 27. Decyzja odmowna
 28. Przedłużenie certyfikacji
 29. Dodatkowe informacje w certyfikacie
 30. Cofnięcie certyfikacji dla organu pozasądowego rozstrzygania sporów
 31. Obowiązek sprawozdawczy organów pozasądowego rozstrzygania sporów
 32. Obowiązki sprawozdawcze koordynatora ds. usług cyfrowych
 33. Notyfikacja
 34. Autonomiczność wobec dyrektywy 2013/11/UE