Akt o usługach cyfrowych. Komentarz - Agnieszka Grzelak, Agata Domańska

Akt o usługach cyfrowych. Komentarz

Agnieszka Grzelak, Agata Domańska

305,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-501-7
Data wydania 27 luty 2024
Język: Polski
Liczba stron: 857
Rozmiar pliku: 5,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
305,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie zupełnie nowych regulacji aktu o usługach cyfrowych, których głównym celem jest:

  • zwalczanie nielegalnych treści w internecie,
  • zapewnienie odpowiedzialności platform za ich algorytmy oraz
  • poprawienie moderacji treści on-line.

Nowe regulacje usprawnią proces usuwania nielegalnych treści, czyli ich moderowanie przez platformy typu Facebook czy Google.
Akt o usługach cyfrowych ma także pomóc w walce ze szkodliwymi treściami czy fake newsami, w szczególności tymi w obszarze politycznym czy ochronie zdrowia.
Nowe przepisy wymuszają również informację, czy produkty sprzedawane on-line są bezpieczne i zgodne z najwyższymi standardami Unii Europejskiej.
Wprowadzają także obowiązkową ocenę ryzyka i większą przejrzystość algorytmów, co pomoże w walce ze szkodliwymi treściami i dezinformacją.

Komentarz przeznaczony jest dla dostawców usług internetowych, a także radców prawnych, adwokatów, sędziów oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1 Przedmiot i zakres stosowania

Artykuł 2 Zakres stosowania

Artykuł 3 Definicje

ROZDZIAŁ II ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCÓW USŁUG POŚREDNICH

Artykuł 4 "Zwykły przekaz"

Artykuł 5 "Caching"

Artykuł 6 Hosting

Artykuł 7 Dobrowolne czynności sprawdzające prowadzone z własnej inicjatywy i zgodność z prawem

Artykuł 8 Brak ogólnych obowiązków w zakresie monitorowania lub aktywnego ustalania faktów

Artykuł 9 Nakaz podjęcia działań przeciwko nielegalnym treściom

Artykuł 10 Nakazy udzielenia informacji

ROZDZIAŁ III OBOWIĄZKI W ZAKRESIE NALEŻYTEJ STARANNOŚCI NA POTRZEBY PRZEJRZYSTEGO I BEZPIECZNEGO ŚRODOWISKA INTERNETOWEGO

SEKCJA 1 Obowiązki mające zastosowanie do wszystkich dostawców usług pośrednich

Artykuł 11 Punkty kontaktowe dla organów państw członkowskich, Komisji i Rady Usług Cyfrowych

Artykuł 12 Punkty kontaktowe dla odbiorców usług

1. Dostawcy usług pośrednich wyznaczają pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający odbiorcom usługi bezpośrednią i szybką komunikację z nimi, drogą

2. W uzupełnieniu obowiązków ustanowionych w dyrektywie 2000/31/WE dostawcy usług pośrednich udostępniają publicznie informacje niezbędne

Artykuł 13 Przedstawiciele prawni

Artykuł 14 Warunki korzystania z usług

Artykuł 15 Obowiązki sprawozdawcze w zakresie przejrzystości spoczywające na dostawcach usług pośrednich

SEKCJA 2 Dodatkowe przepisy mające zastosowanie do dostawców usług hostingu, w tym platform internetowych

Artykuł 16 Mechanizmy zgłaszania i działania

Artykuł 17 Uzasadnienie

Artykuł 18 Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

SEKCJA 3 Dodatkowe przepisy mające zastosowanie do platform internetowych

Artykuł 19 Wyłączenie dotyczące mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw

Artykuł 20 Wewnętrzny system rozpatrywania skarg

Artykuł 21 Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Artykuł 22 Zaufane podmioty sygnalizujące

Artykuł 23 Środki podejmowane przeciwko nadużywaniu i ochrona przed nim

Artykuł 24 Obowiązki sprawozdawcze w zakresie przejrzystości spoczywające na dostawcach platform internetowych

Artykuł 25 Projekt i organizacja interfejsów internetowych

Artykuł 26 Reklamy na platformach internetowych

Artykuł 27 Przejrzystość systemu rekomendacji

Artykuł 28 Ochrona małoletnich w internecie

SEKCJA 4 Dodatkowe przepisy dotyczące dostawców platform internetowych umożliwiających konsumentom zawieranie z przedsiębiorcami umów zawieranych na

Artykuł 29 Wyłączenie dotyczące mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw

Artykuł 30 Identyfikowalność przedsiębiorców

Artykuł 31 Zgodność w fazie projektowania

Artykuł 32 Prawo do informacji

SEKCJA 5 Dodatkowe obowiązki spoczywające na dostawcach bardzo dużych platform internetowych i bardzo dużych wyszukiwarek internetowych w zakresie

Artykuł 33 Bardzo duże platformy internetowe i bardzo duże wyszukiwarki internetowe

Artykuł 34 Ocena ryzyka

Artykuł 35 Zmniejszanie ryzyka

Artykuł 36 Mechanizm reagowania kryzysowego

Artykuł 37 Niezależny audyt

Artykuł 38 System rekomendacji Oprócz wymogów określonych w art. 27 dostawcy bardzo dużych platform internetowych i bardzo dużych wyszukiwarek

Artykuł 39 Dodatkowa przejrzystość reklam internetowych

Artykuł 40 Dostęp do danych i kontrola danych

Artykuł 41 Komórka nadzoru przestrzegania niniejszego rozporządzenia

Artykuł 42 Obowiązki sprawozdawcze w zakresie przejrzystości

Artykuł 43 Opłata nadzorcza

SEKCJA 6 Inne przepisy dotyczące obowiązków w zakresie należytej staranności

Artykuł 44 Normy

Artykuł 45 Kodeksy postępowania

Artykuł 46 Kodeksy postępowania w odniesieniu do reklam internetowych

Artykuł 47 Kodeksy postępowania w odniesieniu do dostępności

Artykuł 48 Protokoły kryzysowe

ROZDZIAŁ IV WDRAŻANIE, WSPÓŁPRACA, SANKCJE I EGZEKWOWANIE

SEKCJA 1 Właściwe organy i krajowi koordynatorzy ds. usług cyfrowych

Artykuł 49 Właściwe organy i koordynatorzy ds. usług cyfrowych

Artykuł 50 Wymogi dotyczące koordynatorów ds. usług cyfrowych

Artykuł 51 Uprawnienia koordynatorów ds. usług cyfrowych

Artykuł 52 Sankcje

Artykuł 53 Prawo do wniesienia skargi

Artykuł 54 Odszkodowanie

Artykuł 55 Sprawozdania z działalności

SEKCJA 2 Kompetencje, skoordynowane czynności sprawdzające i mechanizmy spójności

Artykuł 56 Kompetencje

Artykuł 57 Wzajemna pomoc

Artykuł 58 Współpraca transgraniczna między koordynatorami ds. usług cyfrowych

Artykuł 59 Skierowanie sprawy do Komisji

Artykuł 60 Wspólne czynności sprawdzające

SEKCJA 3 Europejska Rada ds. Usług Cyfrowych

Artykuł 61 Europejska Rada ds. Usług Cyfrowych

Artykuł 62 Struktura Rady Usług Cyfrowych

Artykuł 63 Zadania Rady Usług Cyfrowych

SEKCJA 4 Nadzór, czynności sprawdzające, egzekwowanie i monitorowanie w odniesieniu do dostawców bardzo dużych platform internetowych i bardzo dużych wyszukiwarek internetowych

Artykuł 64 Rozwój wiedzy eksperckiej i zdolności

Artykuł 65 Egzekwowanie obowiązków dostawców bardzo dużych platform internetowych i bardzo dużych wyszukiwarek internetowych

Artykuł 66 Wszczęcie postępowania przez Komisję i współpraca w ramach czynności sprawdzających

Artykuł 67 Wnioski o udzielenie informacji

Artykuł 68 Uprawnienie do odbierania wyjaśnień i przyjmowania oświadczeń

Artykuł 69 Uprawnienia do przeprowadzania kontroli

Artykuł 70 Środki tymczasowe

Artykuł 71 Zobowiązania

Artykuł 72 Działania z zakresu monitorowania

Artykuł 73 Nieprzestrzeganie przepisów

Artykuł 74 Grzywny

Artykuł 75 Wzmożony nadzór nad środkami zaradczymi w celu wyeliminowania naruszeń obowiązków ustanowionych w rozdziale III sekcja 5

Artykuł 76 Okresowe kary pieniężne

Artykuł 77 Termin przedawnienia dotyczący nakładania sankcji

Artykuł 78 Termin przedawnienia dotyczący wykonania sankcji

Artykuł 79 Prawo do bycia wysłuchanym i prawo dostępu do akt

Artykuł 80 Publikacja decyzji

Artykuł 81 Kontrola przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Artykuł 82 Wnioski dotyczące ograniczeń dostępu i współpraca z sądami krajowymi

Artykuł 83 Akty wykonawcze dotyczące interwencji Komisji

SEKCJA 5 Wspólne przepisy dotyczące egzekwowania

Artykuł 84 Tajemnica zawodowa

Artykuł 85 System wymiany informacji

Artykuł 86 Przedstawicielstwo

SEKCJA 6 Akty delegowane i wykonawcze

Artykuł 87 Wykonywanie przekazanych uprawnień

Artykuł 88 Procedura komitetowa

ROZDZIAŁ V PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 89 Zmiany dyrektywy 2000/31/WE

Artykuł 90 Zmiany dyrektywy (UE) 2020/1828

Artykuł 91 Przegląd

Artykuł 92 Wcześniejsze stosowanie w stosunku do dostawców bardzo dużych platform internetowych i bardzo dużych wyszukiwarek internetowych

Artykuł 93 Wejście w życie i stosowanie

Bibliografia

Autorzy

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »