Akcyza. Komentarz - Szymon Parulski

Akcyza. Komentarz

Szymon Parulski

246,71 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8092-130-6
Data wydania 2015
Język: Polski
Liczba stron: 1324
Rozmiar pliku: 1,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 1324
Rozmiar pliku: 10,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
246,71 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Szymon Parulski doradca podatkowy specjalizujący się w zagadnieniach podatków pośrednich i ceł, ze szczególnym uwzględnieniem akcyzy. Przez ostatnie cztery lata był uznawany za
najlepszego doradcę podatkowego w zakresie akcyzy w rankingu doradców podatkowych organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita . Od 2009 r. współtworzy i zarządza kancelarią spe-
cjalizującą się w doradztwie podatkowym dla przemysłu. W trakcie kilkunastu lat pracy prowadził najbardziej precedensowe i złożone sprawy akcyzowe na poziomie organów podatkowych,
sądów administracyjnych oraz Komisji Europejskiej.
Komentarz zawiera kompleksową analizę ustawy o podatku akcyzowym i omówienie wszystkich
istotnych zagadnień problemowych, jakie podatnicy akcyzy mogą napotkać w toku prowadzonej
działalności. Autor przedstawia najlepsze praktyki stosowania przepisów akcyzowych, jak również obszary, w których mogą powstawać spory z organami podatkowymi.
W opracowaniu uwzględniono zmiany, jakie wprowadza tzw. deregulacyjna ustawa akcyzowa
z dniem 1 stycznia 2016 r., dotyczące m.in.: logistycznych składów podatkowych, wspólnego
magazynowania wyrobów, uregulowania obrotu wyrobami energetycznymi czy suszem tytoniowym przez pośredniczące podmioty tytoniowe. Autor rozpatruje także preferencje akcyzowe,
jakie na ostatnim etapie prac nad ustawą zostały wprowadzone w odniesieniu do energii elektrycznej zużywanej przez branże energochłonne. Ustawa deregulacyjna wprowadziła również
szereg kazuistycznych zmian istotnych dla poszczególnych branż czy nawet podatników.
Publikacja przeznaczona jest dla podatników akcyz, funkcjonariuszy celnych stosujących na co
dzień przepisy akcyzowe, doradców podatkowych, a także prawników, zwłaszcza sędziów sądów
administracyjnych, którzy rozpatrują sprawy związane z akcyzą.

Spis treści

Wykaz skrótów 7
Od autora 11
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.)
Dział I. Przepisy ogólne 17
Dział Ia. Wiążąca informacja akcyzowa 128
Dział II. Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych 142 Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego 142 Rozdział 2. Podatnik akcyzy. Właściwość organów podatkowych 246 Rozdział 3. Rejestracja podmiotów 286 Rozdział 3a. Rejestracja pośredniczących podmiotów tytoniowych 315 Rozdział 4. Deklaracja podatkowa. Terminy płatności akcyzy 335 Rozdział 5. Postępowanie w przypadku importu 383 Rozdział 6. Zwolnienia 393
Dział III. Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi 584 Rozdział 1. Procedura zawieszenia poboru akcyzy 584 Rozdział 2. Składy podatkowe 676 Rozdział 3. Podmiot pośredniczący 749 Rozdział 4. Zarejestrowani odbiorcy 760 Rozdział 5. (uchylony) 781 Rozdział 5a. Zarejestrowani wysyłający 781 Rozdział 6. Zabezpieczenie akcyzowe 791 Rozdział 7. Wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy 859 Rozdział 8. Zezwolenia 904 Rozdział 9. Normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych i dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych 908
Dział IV. Wyroby akcyzowe - przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy 946 Rozdział 1. Wyroby energetyczne i energia elektryczna 946 Rozdział 2. Napoje alkoholowe 1031 Rozdział 3. Wyroby tytoniowe i susz tytoniowy 1064 Dział V. Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych 1098
Dział VI. Znaki akcyzy 1155 Rozdział 1. Obowiązek oznaczania znakami akcyzy 1155 Rozdział 2. Zasady i tryb nanoszenia znaków akcyzy 1182 Rozdział 3. Procedura otrzymywania znaków akcyzy 1195 Rozdział 4. Prawa i obowiązki wynikające ze stosowania znaków akcyzy 1211
Dział VIa. Ewidencje i inne dokumentacje 1241
Dział VII. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe 1278 Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących 1278 Rozdział 2. Przepisy przejściowe 1290 Rozdział 3. Przepisy końcowe 1307
Załączniki 1309 Załącznik nr 1. Wykaz wyrobów akcyzowych 1311 Załącznik nr 2. (pominięto) 1315 Załącznik nr 3. Wykaz wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy 1316
Wykaz dyrektyw wdrażanych przez ustawę 1319
Wykaz polskich aktów prawnych w zakresie polskiego podatku akcyzowego 1321
Wykaz najważniejszych aktów prawnych Wspólnoty Europejskiej w zakresie wspólnotowego systemu podatku akcyzowego 1325
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »