40 lat Kodeksu pracy - Aneta Giedrewicz-Niewińska

40 lat Kodeksu pracy

Aneta Giedrewicz-Niewińska

110,12 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8092-055-2
Data wydania 2015
Język: Polski
Liczba stron: 398
Rozmiar pliku: 1,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 398
Rozmiar pliku: 3,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
110,12 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Zbigniew Góral profesor doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry
Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego; głównym przedmiotem jego zainteresowań są
zagadnienia dotyczące bezrobocia, prawa urzędniczego oraz zbiorowego prawa pracy;
autor lub współautor ponad stu opracowań, w tym kilkunastu książek.

Marcin A. Mielczarek doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Uni-
wersytetu Łódzkiego; autor opracowań z pogranicza prawa pracy i prawa wyznaniowe-
go, w tym w szczególności dotyczących czasu pracy, zakazu dyskryminacji, neutralności
światopoglądowej państwa i równouprawnienia związków wyznaniowych.

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szuber-
towskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia
40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W książce
zawarto artykuły, które stanowią podsumowanie, ocenę, a także refl eksje na temat tego
niezwykle ważnego dla polskiego prawa pracy aktu prawnego.
W monografi i oprócz teoretycznych, ogólnych rozważań omówiono wiele praktycznych
kwestii związanych ze stosowaniem kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczących takich za-
gadnień jak:
uprawnienia rodzicielskie w zakresie urlopu macierzyńskiego,
zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej,
uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony,
kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przed-
emerytalnym,
udział pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
praca w godzinach nadliczbowych oraz praca w niedziele i święta.
Autorzy przedstawili także wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego.
Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, prawników praktyków, apli-
kantów oraz doktorantów. Ze względu na praktyczny wymiar omawianych zagadnień
zainteresuje również pracowników działów kadr, pracowników Państwowej Inspekcji
Pracy oraz osoby związane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Słowo wstępne 13
CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE 19
Michał Seweryński Refleksje na czterdziestolecie kodyfikacji prawa pracy 21
Ludwik Florek Czterdziestolecie kodeksu pracy 32
Walerian Sanetra Wpływ orzecznictwa Sądu Najwyższego na kodeks pracy i jego wykładnię 46
Jakub Stelina Ocena kodeksu pracy z punktu widzenia wybranych jego regulacji 68
Arkadiusz Sobczyk Kodeks pracy jako bariera rozwoju prawa pracy? 105
CZĘŚĆ DRUGA ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE 117
Nawiązanie i ustanie stosunku pracy 119
Tomasz Duraj Zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej - uwagi de lege ferenda 121
Anna Reda-Ciszewska Uzasadniona przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony 140
Tatiana Wrocławska Kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym 154
Wynagrodzenie za pracę, czas pracy, urlopy pracownicze 177
Krzysztof Walczak Zasada formalizmu wynagradzania w ujęciu historycznym i praktyka jej stosowania 179
Katarzyna Bomba Od wynagrodzenia za pracę do wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia - kilka uwag na temat ewolucji pojęcia wynagrodzenia za pracę 203
Magdalena Paluszkiewicz Uwagi na temat udziału pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby 217
Krzysztof Stefański Ewolucja polskich przepisów o pracy w godzinach nadliczbowych 237
Marcin A. Mielczarek Praca w niedziele i święta w ujęciu aksjologicznym (aspekt ekumeniczny i legislacyjny) 251
Monika Nowak Kilka uwag na temat charakteru prawnego i funkcji urlopu wypoczynkowego w świetle zmieniających się przepisów kodeksu pracy 272
Katarzyna Serafin Ewolucja uprawnień rodzicielskich w kodeksie pracy w zakresie urlopu macierzyńskiego 286
Wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego 303
Anna Piszczek Kodeksowa regulacja umów o pracę na czas określony a wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie C 38/13 Nierodzik 305
Ewa Staszewska Kontrowersje wokół sposobów liczenia terminów określonych w kodeksie pracy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego 318
Maria Bosak, Dorota Habrat Granice dozwolonej krytyki w stosunkach pracy 334
CZĘŚĆ TRZECIA VARIA 345
Aneta Giedrewicz-Niewińska Podstawowe założenia projektu kodeksu pracy z 1949 r. 347
Teresa Wyka Uwagi Episkopatu Polski do Projektu Kodeksu pracy 361
Izabela Florczak, Barbara Muszyńska 40 lat obowiązywania kodeksu pracy 373
Autorzy 393
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »