Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Bankowość i Finanse » Władysław Grabski jako ekonomista (1874-1938)
Władysław Grabski jako ekonomista (1874-1938) - Janusz Skodlarski

Władysław Grabski jako ekonomista (1874-1938)

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-643-7
Język: Polski
Data wydania: 2015
Liczba stron: 145
Rozmiar pliku: 1,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 44,10 zł
Nasza cena: 22,05 zł
Wybrany format: Ebook  - Janusz Skodlarski w formacie PDF


Władysław Grabski był wybitnym politykiem i reformatorem. Jego zasługi w dziele unifikacji i stabilizacji gospodarki polskiej po I wojnie światowej nie budzą dzisiaj żadnych wątpliwości. Głównym motywem w jego działalności publicznej i pracy naukowej była troska o przyszłość Polski. Niepodległość i poprawę bytu społeczeństwa miał zapewnić rozwój gospodarczy. Bezpieczeństwo kraju i pomyślność obywateli uzależniał Grabski przede wszystkim od rozwiązania problemów wsi: „Dla ogólnego postępu społeczeństwa, dla jego siły narodowej i państwowej, dla udoskonalenia społecznego i cywilizacyjnego koniecznym jest, by ogół ludności wiejskiej miał wysoki stopień niezależności gospodarczej oraz by w jego środowisku była znaczna ilość ludności zdolnej do wybijania się naprzód”. Najbardziej znane są dokonania Grabskiego dotyczące reformy walutowej. Mniej znany jest natomiast Grabski jako uczony. Na uwagę zasługują przede wszystkim jego osiągnięcia w dziedzinie socjologii i ekonomii (w tym prace z historii gospodarczej). Natomiast bogaty dorobek w dziedzinie ekonomii nie doczekał się dotychczas naukowej publikacji – opracowania przybliżającego poglądy makroekonomiczne Grabskiego. Niniejsza praca ma na celu wypełnienie tej luki. Poglądy ekonomiczne Grabskiego (związane m. in. z relacją rynek–państwo, czynnikami kreującymi dochód narodowy, podatkami, budżetem i pieniądzem) są w większości nadal aktualne, więc warto je zaprezentować dzisiaj, w naszej skomplikowanej rzeczywistości gospodarczej.

Spis treści

Od Autora 7

Rozdział I. Władysław Grabski (1874–1938) 9

Rozdział II. Poglądy makroekonomiczne 29

1. Systemy ekonomiczne  31

2. Determinanty dochodu narodowego  34

3. Inwestycje  36

4. Rola czynnika pracy we wzroście gospodarczym  40

5. Państwo, budżet, podatki  44

6. System pieniężno-kredytowy  51

7. Cykle koniunkturalne. Kryzysy ekonomiczne  55

8. Rozwój gospodarczy  78

9. Inflacja  81

Rozdział III. Polityka ekonomiczna 85

1. Przedmiot polityki ekonomicznej  85

2. Kierunki rozwoju gospodarki polskiej  87

3. Polityka finansowa  89

4. Polityka walutowo-kredytowa  94

5. Polityka przemysłowa i inwestycyjna  96

6. Polityka agrarna  98

7. Zagraniczna polityka ekonomiczna  101

8. Polityka społeczna  104

Rozdział IV. Poglądy agrarne Władysława Grabskiego 107

1. Podstawowe zasady ustroju agrarnego Polski  107

2. Wieś jako podstawa rozwoju społeczno-gospodarczego  108

3. Teoria dekoncentracji w rolnictwie  113

3.1. Wpływ zmian stosunków produkcji na strukturę agrarną  113

3.2. Optymalny model struktury agrarnej  115

3.3. Postęp techniczny a struktura agrarna  122

4. Przeludnienie agrarne. Reforma rolna. Parcelacja  125

Podsumowanie 133

Bibliografia 135


Indeks osób 143