Strona główna » Księgarnia » Rachunkowość jednostek oświatowych 2016

Kategorie ebooków

Rachunkowość jednostek oświatowych 2016 - Izabela Świderek

Rachunkowość jednostek oświatowych 2016

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-4537-3
Język: Polski
Data wydania: 26 stycznia 2016
Liczba stron: 237
Rozmiar pliku: 520,1 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 135,61 zł
Nasza cena: 135,61 zł
Wybrany format: Ebook  - Izabela Świderek w formacie EPUB Pozostałe formaty:


"Rachunkowość w jednostkach oświatowych" to kompendium wiedzy każdego księgowego rozliczającego jednostki oświatowe. Publikacja zawiera gotowe wzory dokumentów oraz przykłady księgowań, dzięki którym przedstawiciele służb finansowych gmin, ZEAS-ów oraz szkół i przedszkoli bez problemu wypełnią wszelkie ciążące na nich obowiązki.

Spis treści

Rozdział I. Ogólne uwarunkowania rachunkowości jednostek oświatowych
1.1. Istota i funkcje rachunkowości jednostek oświatowych
1.2. Podstawy prawne rachunkowości jednostek oświatowych
1.3. Polityka rachunkowości jako wewnętrzne regulacje rachunkowości jednostki
1.4. Klasyfikacja budżetowa jako system grupowania wielkości ekonomicznych jednostki oświatowej
1.5. Inwentaryzacja jako element rachunkowości jednostki
Rozdział II. Majątek trwały jednostki oświatowej
2.1. Środki trwałe
2.2. Pozostałe składniki majątku jednostki oświatowej
2.3. Wartości niematerialne i prawne w ewidencji jednostki
2.4. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) składników majątku jednostki
2.5. Inwestycje w ewidencji jednostki oświatowej
Rozdział III. Środki pieniężne jednostki oświatowej
3.1. Obrót gotówkowy w jednostce
3.2. Rachunek podstawowy jednostki
3.3. Rachunek wyodrębniony jednostki oświatowej
3.4. Pozostałe rachunki (ZFŚS, kaucje, wadia)
3.5. Środki pieniężne w drodze
Rozdział IV. Dochody budżetowe, przychody i zyski nadzwyczajne jednostek oświatowych
4.1. Ewidencja dochodów budżetowych jednostki oświatowej
4.2. Przychody jednostki oświatowej – rodzaje i sposób ewidencji
4.3. Ewidencja zysków nadzwyczajnych
Rozdział V. Wydatki budżetowe, koszty oraz straty nadzwyczajne jednostki oświatowej
5.1. Zasady wydatkowania środków jednostki budżetowej i sposób ewidencji
5.2. Definicja i rodzaje kosztów jednostki oświatowej
5.3. Zasady ewidencji kosztów jednostki oświatowej
5.4. Straty nadzwyczajne jednostki oświatowej
Rozdział VI. Rozrachunki i rozliczenia
6.1. Pojęcie rozrachunków, rozliczeń i roszczeń oraz ich rodzaje
6.2. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
6.3. Należności z tytułu dochodów budżetowych
6.4. Rozrachunki publicznoprawne – rodzaje i zasady ewidencji
6.5. Rozrachunki z pracownikami
6.6. Pozostałe rozrachunki
6.7. Wycena rozrachunków oraz odpisy aktualizujące należności
Rozdział VII. Gospodarka materiałowa w jednostce oświatowej
7.1. Definicja materiałów
7.2. Zasady wyceny materiałów jednostki oświatowej
7.3. Ewidencja zmiany stanu materiałów w jednostce
Rozdział VIII. Fundusze i wynik finansowy jednostki oświatowej
8.1. Fundusz jednostki oświatowej – istota i zasady ewidencji
8.2. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
8.3. Przychody przyszłych okresów
8.4. Wynik finansowy – ewidencja i zasady ustalania
Wykaz aktów prawnych
Wykaz tabel
Wykaz schematów i wzorów
Schematy
Wzory