Strona główna » Księgarnia » Rachunkowość jednostek oświatowych 2016

Kategorie ebooków

Rachunkowość jednostek oświatowych 2016 - Izabela Świderek

Rachunkowość jednostek oświatowych 2016

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-4537-3
Język: Polski
Data wydania: 26 stycznia 2016
Liczba stron: 266
Rozmiar pliku: 1,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 135,61 zł
Nasza cena: 135,61 zł
Wybrany format: Ebook  - Izabela Świderek w formacie PDF Pozostałe formaty:


"Rachunkowość w jednostkach oświatowych" to kompendium wiedzy każdego księgowego rozliczającego jednostki oświatowe. Publikacja zawiera gotowe wzory dokumentów oraz przykłady księgowań, dzięki którym przedstawiciele służb finansowych gmin, ZEAS-ów oraz szkół i przedszkoli bez problemu wypełnią wszelkie ciążące na nich obowiązki.

Spis treści

Rozdział I. Ogólne uwarunkowania rachunkowości jednostek oświatowych 7
1.1. Istota i funkcje rachunkowości jednostek oświatowych  8
1.2. Podstawy prawne rachunkowości jednostek oświatowych  9
1.3. Polityka rachunkowości jako wewnętrzne regulacje rachunkowości jednostki  20
1.4. Klasyfi kacja budżetowa jako system grupowania wielkości ekonomicznych jednostki oświatowej 25
1.5. Inwentaryzacja jako element rachunkowości jednostki 30
Rozdział II. Majątek trwały jednostki oświatowej 63
2.1. Środki trwałe  63
2.2. Pozostałe składniki majątku jednostki oświatowej 80
2.3. Wartości niematerialne i prawne w ewidencji jednostki 94
2.4. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) składników majątku jednostki 96
2.5. Inwestycje w ewidencji jednostki oświatowej 104
Rozdział III. Środki pieniężne jednostki oświatowej 115
3.1. Obrót gotówkowy w jednostce 115
3.2. Rachunek podstawowy jednostki 120
3.3. Rachunek wyodrębniony jednostki oświatowej 127
3.4. Pozostałe rachunki (ZFŚS, kaucje, wadia) 130
3.5. Środki pieniężne w drodze 132
Rozdział IV. Dochody budżetowe, przychody i zyski nadzwyczajne jednostek oświatowych 133
4.1. Ewidencja dochodów budżetowych jednostki oświatowej 133
4.2. Przychody jednostki oświatowej – rodzaje i sposób ewidencji 139
4.3. Ewidencja zysków nadzwyczajnych 153
Rozdział V. Wydatki budżetowe, koszty oraz straty nadzwyczajne jednostki oświatowej 157
5.1. Zasady wydatkowania środków jednostki budżetowej i sposób ewidencji 157
5.2. Defi nicja i rodzaje kosztów jednostki oświatowej 169
5.3. Zasady ewidencji kosztów jednostki oświatowej 171
5.4. Straty nadzwyczajne jednostki oświatowej 186
Rozdział VI. Rozrachunki i rozliczenia 189
6.1. Pojęcie rozrachunków, rozliczeń i roszczeń oraz ich rodzaje 189
6.2. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 199
6.3. Należności z tytułu dochodów budżetowych 204
6.4. Rozrachunki publicznoprawne – rodzaje i zasady ewidencji 211
6.5. Rozrachunki z pracownikami 215
6.6. Pozostałe rozrachunki 225
6.7. Wycena rozrachunków oraz odpisy aktualizujące należności 228
Rozdział VII. Gospodarka materiałowa w jednostce oświatowej 231
7.1. Defi nicja materiałów 231
7.2. Zasady wyceny materiałów jednostki oświatowej 233
7.3. Ewidencja zmiany stanu materiałów w jednostce 234
Rozdział VIII. Fundusze i wynik fi nansowy jednostki oświatowej 241
8.1. Fundusz jednostki oświatowej – istota i zasady ewidencji 241
8.2. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 244
8.3. Przychody przyszłych okresów 251
8.4. Wynik fi nansowy – ewidencja i zasady ustalania 252
Wykaz aktów prawnych 256
Wykaz tabel 258
Wykaz schematów i wzorów 260
Schematy 260
Wzory 262