Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Dokumentacja kierownicza dyrektora szkoły na rok szkolny 2015/2016. Z... - Małgorzata Celuch

Dokumentacja kierownicza dyrektora szkoły na rok szkolny 2015/2016. Z...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-4146-7
Język: Polski
Data wydania: września 2015
Liczba stron: 164
Rozmiar pliku: 768,2 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
104,55 zł

Dostępne formaty plików:

MOBI , EPUB, PDF

Publikacja zawiera pakiet zarządzeń, decyzji, pism i wniosków z zakresu spraw kadrowych, zarządzania szkołą i bezpieczeństwa wraz z wyjaśnieniem jak je tworzyć w praktyce szkolnej, gdzie przechowywać, z kim konsultować i kiedy aktualizować. Dzięki tym wskazówkom dyrektor bez problemu opracuje potrzebny dokument zgodnie z najnowszymi standardami prawnymi.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Zasady tworzenia aktów prawa wewnątrzszkolnego

1.1. Sposób redagowania zarządzeń

1.1.1. Jak zapisać tytuł zarządzenia

1.1.2. Jak zapisać treść zarządzenia

1.1.3. Kto ma podpisać zarządzenie

1.1.4. Jak przechowywać zarządzenie

1.1.5. Wgląd do zarządzeń

1.1.6. Pieczątki na zarządzeniu

1.1.7. Podpisywanie zarządzeń

1.2. Zasady tworzenia decyzji administracyjnych

1.2.1.  Jak oznaczyć organ administracji publicznej

1.2.2. Jak określić datę wydania decyzji

1.2.3. Jak oznaczyć stronę lub strony decyzji

1.2.4. Jaką podstawę prawną przywołać w decyzji

1.2.5. Jak zapisać rozstrzygnięcie

1.2.6. W jaki sposób przedstawić uzasadnienie faktyczne decyzji dyrektora

1.2.7. W jaki sposób przedstawić uzasadnienie prawne decyzji dyrektora

1.2.8. Jak pouczyć, czy i w jakim trybie służy od decyzji odwołanie

1.2.9. Kto podpisuje wydaną decyzję

1.2.10.Metryka sprawy

1.2.11.Jak zredagować tekst decyzji dyrektora

1.3. Sposób redagowania pism dyrektora szkoły

1.3.1. Jak konstruować pismo informujące o zajętym przez dyrektora szkoły stanowisku

1.3.2. Jak napisać odpowiedź na wniosek rady rodziców

1.3.3. Jak przygotować pismo do kuratora oświaty organu z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie

Rozdział 2. Decyzje kadrowe

2.1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.1.1. . Decyzja – odmowa przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego (nauczyciel nie przepracował wymaganego okresu)

2.1.2. . Decyzja – odmowa przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego (okoliczności spowodowane winą pracownika)

2.2. Urlop dla poratowania zdrowia

2.2.1. Decyzja – odmowa udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (nauczyciel nie spełnia wymogów formalnych)

2.2.2. Decyzja – odmowa udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (nauczyciel nabył uprawnienia emerytalne)

2.2.3. Decyzja – odmowa udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (nauczyciel nie przepracował roku od zakończenia poprzedniego urlopu)

2.2.4. Decyzja – odmowa udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (nauczyciel wykorzystał przysługujące mu 3 lata urlopu)

2.2.5. Decyzja w sprawie odwołania nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia

2.3. Dodatek motywacyjny. Decyzja – odmowa przyznania dodatku motywacyjnego

2.4. Powierzenie nauczycielowi stanowiska kierowniczego

2.4.1. Wniosek do organu prowadzącego szkołę o opinię w sprawie powierzenia nauczycielowi stanowiska kierowniczego

2.4.2. Decyzja w sprawie powierzenia stanowiska kierowniczego

2.5. Odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego

2.5.1. . Wniosek do organu prowadzącego szkołę o opinię w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego (rezygnacja nauczyciela)

2.5.2. . Wniosek do organu prowadzącego szkołę o opinię w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego (negatywna ocena pracy nauczyciela)

2.5.3. Wniosek do kuratora oświaty o opinię w sprawie odwołania

nauczyciela ze stanowiska kierowniczego

2.5.4. Decyzja w sprawie odwołania ze stanowiska kierowniczego (rezygnacja nauczyciela)

2.5.5. Decyzja w sprawie odwołania ze stanowiska kierowniczego (negatywna ocena pracy)

2.5.6. Decyzja w sprawie odwołania ze stanowiska kierowniczego bez wypowiedzenia (inne przyczyny)

2.6. Przekształcenia podstawy nawiązania stosunku pracy

2.6.1. Decyzja w sprawie przekształcenia umowy zawartej na czas nieokreślony w stosunek pracy na podstawie mianowania (nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego)

2.6.2. Decyzja w sprawie przekształcenia umowy zawartej na czas nieokreślony w stosunek pracy na podstawie mianowania(nauczyciel może zostać zatrudniony w pełnym wymiarze godzin)

2.6.3. Aneks zmieniający treść umowy o pracę

2.7. Zmiana stanowiska pracy nauczyciela. Decyzja w sprawie przeniesienia nauczyciela mianowanego na inne stanowisko

2.8. Ograniczenie wymiaru zatrudnienia. Pismo do nauczyciela w sprawie wyrażenia zgody na ograniczenie zatrudnienia

2.9. Awans na stopień nauczyciela kontraktowego

2.9.1. . Decyzja w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (nauczyciel odbył staż)

2.9.2. . Decyzja w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego (nauczyciel z doświadczeniem akademickim)

2.9.3. . Decyzja – odmowa nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

2.10. Przyznanie nauczycielowi dodatkowych godzin do pełnego etatu

2.10.1. .Decyzja – niewyrażenie zgody na uzupełnienie etatu przez nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę

2.10.2. .Decyzja – odmowa uzupełniania etatu przez nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

2.11. Powierzenie nauczycielowi innej pracy. Decyzja w sprawie przyznania nauczycielowi innych godzin, niż to wynika z jego umowy o pracę/aktu mianowania

2.12. Godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa

2.12.1.Decyzja w sprawie przydziału godzin ponadwymiarowych

2.12.2.Decyzja w sprawie przydziału nauczycielowi doraźnych zastępstw

2.13. Połączenie zatrudniania nauczyciela w szkole feryjnej i nieferyjnej

2.13.1.Pismo zmieniające warunki zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na umowę o pracę na inne stanowisko

2.14. Urlop uzupełniający. Decyzja – odmowa udzielenia urlopu uzupełniającego

2.15. Urlop szkoleniowy

2.15.1.Decyzja – odmowa udzielenia urlopu szkoleniowego wynikającego z Kodeksu pracy

2.15.2.Decyzja – odmowa udzielenia urlopu szkoleniowego wynikającego z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

2.16. Urlop bezpłatny. Decyzja – odmowa udzielenia urlopu bezpłatnego

2.17. Dofinansowanie kwalifikacji zawodowych nauczyciela

2.17.1.Decyzja – odmowa przyznania dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji zawodowych

2.17.2.Decyzja – odmowa przyznania dofinansowania na doskonalenie zawodowe

2.18. Świadczenie urlopowe. Decyzja – odmowa przyznania świadczenia urlopowego

2.19. Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

2.19.1. Decyzja – odmowa przyznania dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS

2.19.2.Decyzja – odmowa przyznania pomocy materialnej

2.19.3.Decyzja o odmowie przyznania zapomogi losowej

2.19.4.Decyzja – odmowa przyznania pożyczki mieszkaniowej

2.20. Dodatek za warunki pracy. Decyzja – odmowa przyznania dodatku za warunki pracy

2.21. Kary porządkowe

2.21.1.Zawiadomienie o ukaraniu nauczyciela/pracownika karą porządkową upomnienia lub nagany

2.21.2.Zawiadomienie o ukaraniu nauczyciela/pracownika karą pieniężną

2.21.3.Pismo do związku zawodowego w sprawie kary porządkowej

2.21.4.Pismo w sprawie odrzucenia sprzeciwu wobec kary porządkowej

2.22. Zawieszenie nauczyciela w obowiązkach

2.22.1. Decyzja o zawieszeniu nauczyciela w obowiązkach (zawieszenie fakultatywne)

2.22.2. Decyzja o zawieszeniu nauczyciela w obowiązkach (zawieszenie obligatoryjne)

2.23. Praca w czasie ferii lub dni wolnych od zajęć. Decyzja o zobowiązaniu nauczyciela do pracy w ferie szkolne/dni wolne od zajęć

2.24. Dodatkowy dyżur nauczyciela. Decyzja w sprawie pełnienia przez nauczyciela dyżuru podczas szkolnej zabawy

2.25. Kopie z akt osobowych. Decyzja w sprawie wydania kopii dokumentu z akt osobowych

2.26. Badania profilaktyczne. Skierowanie nauczyciela na badanie profilaktyczne

2.27. Przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy. Decyzja – odmowa dopuszczenia do pracy

Rozdział 3. Zarządzanie szkołą

3.1. Zniszczona dokumentacja. Zarządzenie o powołaniu komisji w celu odtworzenia zniszczonej dokumentacji

3.2. Instrukcja kancelaryjna. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do realizacji instrukcji kancelaryjnej

3.3. Dodatkowe dni wolne. Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć

3.4. Kontrola obiektów szkoły. Zarządzenie w sprawie kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem BHP

3.5. Polityka antymobbingowa. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej

3.6. Odzież i obuwie ochronne. Zarządzenie w sprawie określenia ekwiwalentu oraz odzieży ochronnej dla pracowników

3.7. Inwentaryzacja. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

3.8. Kontrola zarządcza. Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad i funkcjonowania kontroli zarządczej w szkole

3.9. Nadzór pedagogiczny. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego

3.10. Plan finansowy. Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego

3.11. Dokonywanie sprostowań w dokumentach. Zarządzenie stanowiące upoważnienie do dokonywania sprostowań

3.12. Komisja kasacyjna. Zarządzenie w sprawie powołania komisji kasacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątku

3.13. Rekrutacja

3.13.1.Zarządzenie o powołaniu komisji rekrutacyjnej w związku z naborem dzieci do przedszkola

3.13.2.Zarządzenie o powołaniu komisji rekrutacyjnej w szkole w związku z naborem do klas pierwszych

3.14. Dziennik elektroniczny. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia w szkole dziennika elektronicznego

3.15. Wychowanie fizyczne. Zarządzenie w sprawie form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

3.16. Wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły

3.16.1.Decyzja – zgoda na wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły

3.16.2.Decyzja – odmowa wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły

3.17. Obowiązek szkolny

3.17.1.Decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego

3.17.2.Decyzja – zgoda na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą

3.18. Indywidualny program i tok nauki. Decyzja – odmowa udzielenia zgody na indywidualny program lub tok nauki

3.19. Zwolnienie ucznia z zajęć

3.19.1.Decyzja o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego

3.19.2.Decyzja o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka obcego

3.19.3. Decyzja o zwolnieniu ucznia z zajęć informatyki lub technologii informacyjnej, lub zajęć komputerowych

3.20. Program nauczania. Decyzja w sprawie dopuszczenia programów nauczania

3.21. Nauczanie indywidualne. Decyzja – zgoda na nauczanie indywidualne ucznia

3.22. Stypendium dla ucznia. Decyzja o przyznaniu stypendium za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe

Rozdział 4. Bezpieczeństwo uczniów

4.1. Usunięcie ucznia ze szkoły. Decyzja o skreśleniu z listy uczniów

4.2. Działalność organizacji i stowarzyszeń na terenie szkoły. Decyzja – zgoda na podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację

4.3. Jednolity strój dla uczniów. Pismo – odpowiedź na wniosek w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju

4.4. Przeniesienie ucznia do innej szkoły. Wniosek do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły

4.5. Pomoc psychologiczno‑pedagogiczna. Zarządzenie w sprawie sposobu informowania rodziców uczniów o formach i okresie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno‑pedagogicznej

4.6. Stołówka szkolna. Zarządzenie w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej

4.7. Ocena zachowania ucznia. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie powołania komisji do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w związku z potwierdzeniem się zastrzeżeń, że została ona ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny

4.8. Absencja i inne okoliczności świadczące o demoralizacji ucznia. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie sposobu i trybu informowania dyrektora szkoły o niespełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego oraz innych okolicznościach świadczących o demoralizacji

4.9. „Niebieska Karta”. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty” w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy domowej

4.10. Regulaminy korzystania z pomieszczeń i obiektów szkoły

4.10.1.Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia regulaminu świetlicy szkolnej

4.10.2. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia regulaminu wycieczek i imprez szkolnych

4.10.3. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z sali gimnastycznej, boiska sportowego i placu zabaw

4.10.4. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pracowni szkolnych (komputerowej, przyrodniczej, chemicznej, zajęć technicznych)

Podstawa prawna i orzecznictwo

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »