Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Uchwały, regulaminy i procedury szkolne. Kompendium prawa wewnątrzsz... - Małgorzata Celuch

Uchwały, regulaminy i procedury szkolne. Kompendium prawa wewnątrzsz...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-4147-4
Język: Polski
Data wydania: września 2015
Liczba stron: 222
Rozmiar pliku: 4,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
104,55 zł

Dostępne formaty plików:

PDF , EPUB, MOBI
W kompendium prawa wewnątrzszkolnego znajduje się 75 dokumentów w tym:
• 42 uchwały,
• 15 regulaminów,
• 18 procedur.
Publikacja wskazuje, w jakich sprawach konieczne jest podjęcie uchwał przez radę pedagogiczną, radę szkoły i radę rodziców. Czytelnik zyska dostęp do najczęściej stosowanych w szkołach procedur i regulaminów, które usprawnią podejmowanie decyzji z zakresu zarządzania szkołą, kadr i płac oraz bezpieczeństwa.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Uchwały

1.1. Uchylenie uchwały niezgodnej z prawem

1.2. Podejmowanie uchwał (głosowanie)

1.3. Treść uchwały

1.4. Przechowywanie uchwał

1.5. Rodzaje uchwał

1.6. Uchwały rady pedagogicznej – sprawy kadrowe i płacowe

1.6.1.Uchwała rady pedagogicznej w sprawie propozycji dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

1.6.2. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie przyjęcia wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń/nagród/wyróżnień

1.6.3. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły

1.6.4. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie opinii dotyczącej odwołania ze stanowiska wicedyrektora szkoły

1.6.5. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły

1.7. Uchwały rady pedagogicznej – zarządzanie szkołą i bezpieczeństwo

1.7.1. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych

1.7.2. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie propozycji dyrektora szkoły wskazujących formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

1.7.3. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016

1.7.4. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie promowania do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych

1.7.5. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy szkoły na rok szkolny

1.7.6. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie przyjęcia projektu programu wychowawczego i projektu programu profilaktyki na rok szkolny

1.7.7. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie złożenia wniosku w sprawie obowiązku noszenia jednolitego stroju przez uczniów

1.7.8. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie opinii dotyczącej zezwolenia na indywidualny tok nauki

1.7.9. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie opinii dotyczącej zezwolenia na indywidualny program nauki

1.7.10.Uchwała rady pedagogicznej w sprawie regulaminu rady pedagogicznej

1.7.11.Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zmian regulaminu rady pedagogicznej

1.7.12.Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej

1.7.13.Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej klas programowo najwyższych w roku szkolnym

1.7.14.Uchwała rady pedagogicznej w sprawie projektu arkusza organizacji pracy szkoły

1.7.15.Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji semestralnej

1.7.16.Uchwała rady pedagogicznej w sprawie uchwalenia statutu

1.7.17.Uchwała rady pedagogicznej w sprawie nowelizacji statutu

1.7.18.Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia innowacji pedagogicznej

1.7.19.Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia eksperymentu pedagogicznego

1.7.20.Uchwała rady pedagogicznej w sprawie uzyskania opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania

1.7.21.Uchwała rady pedagogicznej w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów

1.7.22.Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wniosku o przyznanie uczniowi stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

1.7.23.Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia procedur postępowani w sytuacjach trudnych wychowawczo

1.7.24.Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wydłużenia etapu edukacyjnego

1.8. Uchwały rady rodziców

1.8.1. Kompetencje stanowiące rady rodziców

1.8.2. Kompetencje opiniodawcze rady rodziców

1.8.3. Uchwała rady rodziców w sprawie regulaminu rady rodziców

1.8.4. Uchwała rady rodziców w sprawie propozycji dyrektora szkoły wskazujących formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

1.8.5. Uchwała rady rodziców w sprawie zaopiniowania propozycji dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym przedstawionych przez dyrektora

1.8.6. Uchwała rady rodziców w sprawie uchwalenia programu wychowawczego

1.8.7. Uchwała rady rodziców w sprawie uchwalenia programu profilaktyki

1.8.8. Uchwała rady rodziców w sprawie wyrażenia opinii na temat podjęcia działalności w szkole stowarzyszenia/organizacji

1.8.9. Uchwała rady rodziców w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu planu finansowego

1.8.10.Uchwała rady rodziców w sprawie zatwierdzenia składu prezydium rady rodziców

1.8.11.Uchwała rady rodziców w sprawie zatwierdzenia składu komisji rewizyjnej rady rodziców

1.9. Uchwały rady szkoły

1.9.1. Uchwała rady szkoły w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie szkoły

1.9.2. Uchwała rady szkoły w sprawie regulaminu rady szkoły

1.9.3. Uchwała rady szkoły w sprawie propozycji dyrektora szkoły wskazujących formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

1.9.4. Uchwała rady szkoły w sprawie zaopiniowania propozycji dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016 przedstawionych przez dyrektora szkoły

Rozdział 2. Regulaminy

2.1. Sprawy kadrowe

2.1.1. Regulamin pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych

2.2. Zarządzanie

2.2.1.. Regulamin rady szkoły

2.2.2. Regulamin rady pedagogicznej

2.2.3. Regulamin rady rodziców (nie dotyczy szkół dla dorosłych)

2.2.4. Regulamin samorządu uczniowskiego

2.2.5. Regulamin zespołu wychowawców

2.2.6. Regulamin stołówki szkolnej

2.2.7. Regulamin świetlicy szkolnej (nie dotyczy szkół dla dorosłych; nie ma obowiązku istnienia świetlicy w szkole ponadgimnazjalnej ani w gimnazjum)

2.2.8. Regulamin biblioteki szkolnej

2.3. Bezpieczeństwo

2.3.1. Regulamin bhp

2.3.2. Regulamin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na obowiązkowych zajęciach szkolnych oraz zwalniania z tych zajęć

2.3.3. Regulamin dyskotek szkolnych

2.3.4. Regulamin przeprowadzania egzaminów poprawkowych

2.3.5. Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum

2.3.6. Regulamin dokonywania ocen okresowych pracowników samorządowych

Rozdział 3. Procedury

3.1. Sprawy kadrowe

3.1.1. Procedura organizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli

3.1.2. Procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia

3.1.3. Procedura ustalania wymiaru urlopu uzupełniającego (placówka feryjna)

3.1.4. Procedura ustalania (zmiany) treści regulaminu ZFŚS w szkole

3.2. Zarządzanie

3.2.1. Procedura zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego

3.2.2. Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego

3.2.3. Procedura postępowania przy przyjmowaniu ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego

3.2.4. Procedura postępowania z drukami ścisłego zarachowania

3.2.5. Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej

3.2.6. Procedura skreślania z listy uczniów (nie dotyczy uczniów realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki)

3.3. Bezpieczeństwo

3.3.1. Procedura postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością

3.3.2. Procedura postępowania w sytuacji zniszczenia dokumentacji

3.3.3. Procedura postępowania w sytuacji zaginięcia dziennika

3.3.4. Procedura ewakuacji uczniów, nauczycieli i mienia

3.3.5. Procedura wprowadzenia w szkole innowacji pedagogicznej

3.3.6. Procedura wprowadzania eksperymentu w szkole

3.3.7. Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zaniedbania ucznia

3.3.8. Procedura tworzenia szkolnego programu wychowawczego

Rozdział 4. Podstawa prawna

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »