Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Nowa sprawozdawczość budżetowa z komentarzem - Krystyna Gąsiorek

Nowa sprawozdawczość budżetowa z komentarzem

Wydawnictwo: Infor
ISBN: 978-83-7440-383-2
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 145
Rozmiar pliku: 10,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
129,00 zł
Nasza cena:
103,20 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Wprowadzone zmiany dotyczą sporządzania sprawozdań w zakresie budżetu państwa, budżetu środków europejskich, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wydatków strukturalnych i partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zmianie uległy zarówno wzory sprawozdań, jak i instrukcje ich sporządzania, a także formy i częstotliwość ich przekazywania odbiorcom.

Najistotniejszą zmianą jest rezygnacja z przekazywania zdecydowanej większości sprawozdań w formie pisemnej na formę elektroniczną.

W publikacji omówiono wprowadzone zmiany, dotyczące m.in.:

  • form przekazywania sprawozdań
  • wzorów sprawozdań,
  • wprowadzenia nowego sprawozdania,
  • poszczególnych instrukcji sporządzania sprawozdań,
  • terminów i częstotliwości sporządzania i przekazywania sprawozdań odbiorcom,
  • sporządzania korekt sprawozdań.

Przy każdym paragrafie rozporządzenia zamieszczony jest komentarz autora, wskazujący na najważniejsze zmiany w stosunku do wcześniejszego rozporządzenia (z 3 lutego 2010 r.) oraz ich zastosowanie w praktyce.

Ponadto w książce można znaleźć wzór zarządzenia/uchwały w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki podległe.

Spis treści

1. Najważniejsze zmiany w sprawozdawczości budżetowej – zestawienie

1.1. Zmiana formy przekazywania sprawozdań

1.2. Zmiana wzorów sprawozdań oraz nowe wzory

1.3. Obowiązek sporządzania sprawozdań Rb-34S i Rb-30S w okresach kwartalnych

1.4. Przekazywanie sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za styczeń i listopad do Ministerstwa Finansów

1.5. Zmiana w poszczególnych instrukcjach zasad sporządzania sprawozdań

1.6. Zmiana terminów przekazywania sprawozdań

1.7. Zmiana zasad sporządzania korekt sprawozdań w sektorze samorządowym

2. Rozporządzenie o sprawozdawczości budżetowej z komentarzem do zmian

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Rozdział 1 – Przepisy ogólne

Rozdział 2 – Rodzaje sprawozdań

Rozdział 3 – Jednostki obowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań

Rozdział 4 – Sposoby sporządzania i przekazywania sprawozdań

Rozdział 5 – Okresy sprawozdawcze

Rozdział 6 – Przepisy przejściowe i końcowe

Załączniki nr 1–36 do rozporządzenia

Załącznik nr 37 – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Rozdział 1 – Sprawozdanie Rb-23 o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem rachunków izb celnych

Rozdział 2 – Sprawozdanie Rb-23A o stanie środków na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin

Rozdział 3 – Sprawozdanie Rb-23B o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych, z wyłączeniem rachunku do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin

Rozdział 4 – Sprawozdanie Rb-24 o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych

Rozdział 5 – Sprawozdanie Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych

Rozdział 6 – Sprawozdanie Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa

Rozdział 7 – Sprawozdanie Rb-28NW z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

Rozdział 8 – Sprawozdanie Rb-33 z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego

Rozdział 9 – Sprawozdanie Rb-35 z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej

Rozdział 10 – Sprawozdanie Rb-40 z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej/Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Rozdział 11 – Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rozdział 12 – Sprawozdanie Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

Rozdział 13 – Sprawozdania sporządzane przez placówki i sposób ich włączania do sprawozdań łącznych dysponentów części budżetowych

Rozdział 14 – Sprawozdanie Rb-FUS z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Rozdział 15 – Sprawozdanie Rb-FER z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego

Rozdział 16 – Sprawozdanie Rb-28 Programy – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

Rozdział 17 – Sprawozdanie Rb-28 Programy WPR – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

Rozdział 18 – Rb-28NW Programy – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA

Rozdział 19 – Korekty sprawozdań

Rozdział 20 – Przekazywanie sprawozdań w formie dokumentu elektronicznego

Załącznik nr 38 – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich

Rozdział 1 – Sprawozdanie Rb-27UE z wykonania planu dochodów budżetu środków europejskich

Rozdział 2 – Sprawozdanie Rb-28UE z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

Rozdział 3 – Sprawozdanie Rb-28UE WPR z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

Załącznik nr 39 – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 1 – Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego

Rozdział 2 – Sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rozdział 3 – Sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu

Rozdział 4 – Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego

Rozdział 5 – Sprawozdanie Rb-28NWS z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

Rozdział 6 – Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rozdział 7 – Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rozdział 8 – Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rozdział 9 – Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rozdział 10 – Sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

Rozdział 11 – Ustalanie kompletności i prawidłowości sprawozdań

Rozdział 12 – Zasady przekazywania sprawozdań w formie elektronicznej

Załącznik nr 40 – Instrukcja sporządzania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych Załącznik nr 41 – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego

Załącznik nr 42 – Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetu państwa

Załącznik nr 43 – Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetu środków europejskich

Załącznik nr 44 – Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »