Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych. Per... - Paweł Bryła

Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych. Per...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-751-9
Język: Polski
Data wydania: 2015
Liczba stron: 442
Rozmiar pliku: 7,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
40,95 zł
Nasza cena:
29,25 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Książka dotyczy marketingu produktów żywnościowych, w tym wzrostu znaczenia obszaru pochodzenia, tradycyjnych metod wytwarzania i ekologicznego charakteru produktu, czyli wyróżników oferty. W procesie budowania przekonania konsumentów o atrakcyjności oferty istotną rolę odgrywają instrumenty gwarantowania wysokiej jakości produktu, w szczególności oznaczenia jakości i systemy certyfikacji. Przyjmują cechy tzw. marek kolektywnych. Marketingowy proces konstruowania jakości produktów regionalnych i ekologicznych ma uwarunkowania systemowe, gdyż zależy od poziomu współpracy w kanale dystrybucji. Tożsamość obszaru pochodzenia i wymiar ekologiczny nawiązują do potrzeb współczesnego konsumenta, jego systemu wartości i preferencji.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy dotyczy terminologii oraz stanu wiedzy na podstawie literatury przedmiotu. Ma charakter teoretyczny i stanowi kontekst problemu, drugi - własnych badań empirycznych obejmujących sprzedawców produktów regionalnych i ekologicznych. Posłużono się dwoma próbami, obejmującymi kierowników sklepów spożywczych w Polsce i przedstawicieli specjalistycznych punktów sprzedaży detalicznej we Francji. Ukazano studia przypadku czterech firm, specjalizujących się w dystrybucji produktów regionalnych i ekologicznych we Francji na podstawie wywiadów pogłębionych i analizy zawartości ich stron internetowych. Ostatni rozdział jest poświęcony wynikom badań własnych na dwu próbach konsumentów: reprezentatywnej dla dorosłych mieszkańców Polski i złożonej z młodych i wykształconych konsumentów. Na podstawie analizy danych uzyskanych w pierwszej z nich przeprowadzono weryfikację hipotez badawczych na temat zależności między kluczowymi zmiennymi. W aneksie omówiono europejskie oznaczenia jakości produktów regionalnych i ekologicznych, a także wybrane oznaczenia nadawane przez instytucje krajowe, szczególnie w Polsce i we Francji.

Spis treści

Wstęp 9

Rozdział 1. Koncepcja i uwarunkowania marketingu produktów regionalnych i ekologicznych

1.1. Strategia wyróżniania się według tożsamości regionalnej na rynku produktów żywnościowych

1.1.1. Strategia dyferencjacji

1.1.2. Charakterystyka rynku produktów regionalnych

1.1.3. Specyfika i typologia lokalnych produktów żywnościowych

1.1.4. Znaczenie typowości i unikatowości na rynku produktów żywnościowych

1.2. Budowanie jakości na podstawie tradycji, autentyczności i ekologicznego charakteru produktu

1.2.1. Atrybuty i oznaczenia jakości stosowane w marketingu regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych

1.2.2. Wykorzystanie czynnika tradycji w marketingu produktów żywnościowych

1.2.3. Postrzeganie autentyczności produktów i marek

1.2.4. Ekologizacja konsumpcji na rynku żywności

1.3. Preferencje i zachowania nabywców oraz charakterystyka kanałów dystrybucji produktów regionalnych i ekologicznych

1.3.1. Mechanizm i przesłanki formowania preferencji nabywców

1.3.2. Rola pośredników w kanałach dystrybucji w rozwoju rynku produktów regionalnych i ekologicznych


Rozdział 2. Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych w świetle opinii uczestników kanałów dystrybucji w Polsce i we Francji

2.1. Cele, zakres i metody badań

2.2. Uwarunkowania dystrybucji regionalnych i ekologicznych produktów żywnościo wych 164

2.2.1. Sprzedaż produktów regionalnych i ekologicznych

2.2.2. Świadomość sprzedawców w zakresie oznaczeń jakości produktów regional nych i ekologicznych

2.2.3. Percepcja autentyczności produktów regionalnych i ekologicznych

2.2.4. Bariery rozwoju rynku i determinanty wyboru produktów regionalnych i ekologicznych

2.2.5. Efekt obszaru pochodzenia i integracja kanału dystrybucji na rynku produk tów regionalnych i ekologicznych

2.3. Przykłady strategii marketingowych firm wyspecjalizowanych w dystrybucji regionalnych lub ekologicznych produktów żywnościowych (studia przypadku)

2.3.1. Bio c’Bon

2.3.1.1. Charakterystyka firmy i rozmówcy

2.3.1.2. Konkurenci

2.3.1.3. Klienci

2.3.1.4. Etnocentryzm

2.3.1.5. Asortyment

2.3.1.6. Oznaczenia jakości

2.3.1.7. Cena

2.3.1.8. E-commerce

2.3.1.9. Komunikacja marketingowa

2.3.1.10. Podsumowanie

2.3.2. Terroir & Nature

2.3.2.1. Charakterystyka firmy i rozmówcy

2.3.2.2. Konkurenci

2.3.2.3. Klienci

2.3.2.4. Etnocentryzm

2.3.2.5. Asortyment

2.3.2.6. Oznaczenia jakości

2.3.2.7. Cena

2.3.2.8. E-commerce

2.3.2.9. Komunikacja marketingowa

2.3.2.10. Podsumowanie

2.3.3. La Vie Claire

2.3.3.1. Charakterystyka firmy i rozmówcy

2.3.3.2. Konkurenci

2.3.3.3. Klienci

2.3.3.4. Etnocentryzm

2.3.3.5. Asortyment

2.3.3.6. Oznaczenia jakości

2.3.3.7. Cena

2.3.3.8. E-commerce

2.3.3.9. Komunikacja marketingowa

2.3.3.10. Podsumowanie

2.3.4. Boutique des Saveurs

2.3.4.1. Charakterystyka firmy i rozmówcy

2.3.4.2. Konkurenci

2.3.4.3. Klienci

2.3.4.4. Etnocentryzm

2.3.4.5. Asortyment

2.3.4.6. Oznaczenia jakości

2.3.4.7. Cena

2.3.4.8. E-commerce

2.3.4.9. Komunikacja marketingowa

2.3.4.10. Podsumowanie

2.3.5. Synteza wyników autorskich badań jakościowych


Rozdział 3. Postawy i zachowania konsumentów na rynku regionalnych i ekologicz nych produktów żywnościowych w świetle badań ankietowych

3.1. Cele, zakres i metody badań

3.2. Uwarunkowania decyzji nabywczych na rynku regionalnych i ekologicznych produk tów żywnościowych

3.2.1. Produkty regionalne i ekologiczne w strukturze konsumpcji polskich gospo darstw domowych

3.2.2. Świadomość konsumentów w zakresie oznaczeń jakości produktów regional nych i ekologicznych

3.2.3. Percepcja autentyczności produktów regionalnych i ekologicznych

3.2.4. Bariery rozwoju rynku i determinanty wyboru produktów regionalnych i ekologicznych

3.2.5. Kanały dystrybucji i efekt obszaru pochodzenia na rynku produktów regional nych i ekologicznych

3.2.6. Typologia konsumentów produktów regionalnych i ekologicznych

3.3. Weryfikacja hipotez badawczych

3.3.1. Wpływ wybranych czynników demograficznych i dochodów na konsumpcję produktów regionalnych i ekologicznych

3.3.2. Wpływ wybranych postaw konsumentów na częstość zakupu produktów regionalnych i ekologicznych

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków
Aneks. Charakterystyka wybranych oznaczeń jakości produktów regionalnych i ekologicznych

A.1. Oznaczenia europejskie

A.2. Oznaczenia krajowe stosowane w Polsce


A.3. Oznaczenia stosowane w innych krajach

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »