Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Poradnik dla zarządcy budynku biurowego - Agnieszka Chamarzyńska

Poradnik dla zarządcy budynku biurowego

Wydawnictwo: MT Biznes
ISBN: 978-83-7561-547-0
Język: Polski
Data wydania: 11 września 2015
Liczba stron: 323
Rozmiar pliku: 7,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
49,90 zł
Nasza cena:
41,90 zł

Dostępne formaty plików:

MOBI , EPUB

Publikacja obejmuje najważniejsze zagadnienia występujące w procesie zarządzania biurowcami, w przystępny sposób przedstawia, na czym polega ta działalność w praktyce, poczynając od przejmowania nieruchomości w zarząd i ukształtowania właściwych relacji pomiędzy właścicielem a zarządcą poprzez kwestie prawne i finansowe, tworzenie podstawowych dokumentów, takich jak umowa o zarządzanie, biznesplan i budżet, raporty, zarządzanie najmem i zasady współdziałania z najemcami, serwisy i media aż do zagadnień z zakresu obsługi technicznej i ochrony środowiska.
Książka zawiera wiele pomocnych przykładów, procedur i schematów postępowania, tabel, wzorów dokumentów itd. Praktyczne porady są uzupełnione o niezbędne wiadomości teoretyczne, przepisy prawa i objaśnienia szeregu zagadnień i dylematów prawnych pojawiających się w zarządzaniu obiektami biurowymi.

Autorka podaje też wiele cennych wskazówek, gdzie należy szukać dodatkowych informacji na temat poszczególnych zagadnień związanych z zarządzaniem oraz wskazuje wszystkie najważniejsze sprawy, o których powinien wiedzieć i pamiętać każdy zarządca nieruchomości w swojej codziennej działalności. Poradnik adresowany jest do zarządców nieruchomości i osób przygotowujących się do wykonywania tego zawodu, deweloperów inwestujących w budowę lub rewitalizację obiektów biurowych, właścicieli nieruchomości komercyjnych, pracowników odpowiedzialnych w firmach za wynajem powierzchni na działalność gospodarczą.

Agnieszka Chmarzyńska – absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od kilkunastu lat związana zawodowo z nieruchomościami, w tym od dziewięciu lat z nieruchomościami komercyjnymi. Pracowała między innymi w dziale wynajmu powierzchni biurowych oraz jako administrator nieruchomości w międzynarodowej firmie deweloperskiej i inwestycyjnej, prowadziła także własną działalność gospodarczą z zakresu doradztwa i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Obecnie pracuje na stanowisku zarządcy nieruchomości w międzynarodowej firmie świadczącej usługi z zakresu nieruchomości komercyjnych. Posiada licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości. Jest autorką szeregu publikacji poświęconych tematyce nieruchomości.

Spis treści

Wstęp
Rozdział 1
Zarządca a nieruchomość
1.1. Rola zarządcy nieruchomości komercyjnych
1.1.1. Uregulowania prawne
1.1.2. Zarządca a właściciel nieruchomości
1.1.3. Interdyscyplinarny charakter procesu zarządzania nieruchomościami komercyjnymi
1.2. Biurowiec – nieruchomość komercyjna
1.2.1. Klasyfikacja budynków biurowych
1.2.2. Specyfikacja standardów budynków biurowych według Warsaw
Research Forum
1.3. Źródła informacji o nieruchomościach
1.3.1. Księgi wieczyste
1.3.2. Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości)
1.3.3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
1.3.4. Mapa zasadnicza
1.3.5. Porównanie zakresu źródeł informacji o nieruchomościach
Rozdział 2
Umowa o zarządzanie nieruchomością
2.1. Uregulowania prawne dotyczące umowy o zarządzanie nieruchomością
2.1.1. Podstawa prawna i forma zawarcia umowy
2.1.2. Elementy umowy o zarządzanie
2.2. Biznesplan i budżet
2.2.1. Biznesplan
2.2.2. Budżet
2.3. Raporty z zarządzania nieruchomością
Spis treści
6
2.4. Przejmowanie nieruchomości komercyjnej w zarządzanie
2.4.1. Przejmowanie nieruchomości bezpośrednio po zakończeniu
procesu inwestycyjnego
2.4.2. Przejmowanie nieruchomości od dotychczasowego zarządcy
2.4.3. Harmonogram przejmowania nieruchomości w zarządzanie
Rozdział 3
Zagadnienia prawne i finansowe
3.1. Nieruchomości
3.1.1. Nieruchomości gruntowe
3.1.2. Nieruchomości budynkowe
3.1.3. Nieruchomości lokalowe
3.2. Własność a użytkowanie wieczyste nieruchomości
3.2.1. Własność
3.2.2. Użytkowanie wieczyste
3.2.3. Własność a użytkowanie wieczyste nieruchomości − porównanie
3.3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości
3.3.1. Procedura
3.3.2. Opłata za przekształcenie
3.4. Podatki i opłaty związane z nieruchomościami
3.4.1. Uwagi wstępne
3.4.1. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego
3.4.3. Rodzaje podatków związanych z nieruchomościami
3.4.4. Opłaty związane z nieruchomościami
3.5. Służebności
3.5.1. Uwagi wstępne
3.5.2. Służebność gruntowa
3.5.3. Służebność osobista
3.5.4. Służebność przesyłu
3.6. Czynności notarialne
3.6.1. Księgi wieczyste
3.6.2. Akt notarialny
3.7. Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części
3.8. Pozwolenie na budowę a zgłoszenie, czyli na jakiej podstawie można rozpocząć budowę
3.8.1. Pozwolenie na budowę
3.8.2. Pozwolenie na użytkowanie
3.8.3. Uczestnicy procesu budowlanego
3.8.4. Remont a przebudowa – przepisy w skrócie
Spis treści
7
3.9. Pomiary powierzchni
3.9.1. Pomiar do celów podatku od nieruchomości (PoN)
3.9.2. Krajowe i zagraniczne normy pomiaru
3.10. Hipoteka − zabezpieczenie finansowania nieruchomości
3.10.1. Podstawa i zasady prawne
3.10.2. Przedmiot hipoteki
3.10.3. Rodzaje hipotek

3.10.4. Wygaśnięcie hipoteki
3.11. Rachunkowość
3.11.1. Podstawa prawna i przedmiot rachunkowości
3.11.2. Rachunkowość w zarządzaniu nieruchomościami
Rozdział 4
Zarządzanie najmem
4.1. Umowa najmu
4.1.1. Uregulowania prawne dotyczące umowy najmu
4.1.2. Elementy umowy najmu
4.1.3. Zakończenie umowy najmu
4.1.3. Pozostałe zagadnienia uwzględniane w umowie najmu
4.1.4. Podsumowanie głównych zapisów umowy najmu
4.2. Regulamin budynku
4.2.1. Treść regulaminu
4.2.2. Korzystanie z pomieszczeń zajmowanych przez najemcę
4.3. Zabezpieczenia roszczeń wynajmującego w umowie najmu
4.3.1. Rodzaje zabezpieczeń umów najmu
4.3.2. Charakterystyka zabezpieczeń
4.4. Windykacja
4.4.1. Podział czynności windykacyjnych
4.4.2. Procedury windykacyjne
4.5. Opłaty eksploatacyjne
4.5.1. Grupy kosztów związanych z funkcjonowaniem nieruchomości
4.5.2. Koszty w ramach opłaty eksploatacyjnej
4.5.3. Koszty ponoszone przez najemcę poza opłatą eksploatacyjną
4.6. Zarządzanie procesem wynajmu
4.7. Relacje z najemcami i udogodnienia dla użytkowników budynku
4.7.1. Budowanie dobrych relacji z najemcami
4.7.2. Wprowadzanie udogodnień
4.8. Marketing w zarządzaniu biurową nieruchomością komercyjną
4.8.1. Analiza SWOT
4.8.2. Marketing bezpośredni i reklama
Spis treści
8
4.8.3. Kształtowanie wizerunku
4.8.4. Akcje charytatywne
Serwisy i media
5.1. Obsługa techniczna
5.1.1. Umowa na obsługę techniczną budynku
5.1.2. Personel techniczny
5.1.3. Raporty i sprawozdania serwisu technicznego
5.1.4. Zmiana serwisu technicznego – o czym należy pamiętać
5.2. Zarządzanie mediami
5.2.1. Energia elektryczna, cieplna, gazowa
5.2.2. Woda i ścieki
5.2.3. Sposoby rozliczania mediów
5.3. Zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną
5.3.1. Wyposażanie budynku w urządzenia teleinformatyczne i rozliczanie kosztów korzystania z nich
5.3.2. Zadania i obowiązki zarządcy infrastruktury teleinformatycznej
5.4. Ochrona fizyczna osób i mienia
5.4.1. Umowa o świadczenie usług ochrony obiektu i mienia
5.4.2. Osobowe i techniczne środki ochrony
5.4.3. Zmiana firmy zajmującej się ochroną fizyczną
5.5. Utrzymanie czystości
5.5.1. Czynności wykonywane na bieżąco i okresowo oraz sezonowość prac
5.5.2. Kalkulowanie kosztów
5.5.3. Personel i sprzęt
5.5.4. Procesy technologiczne umożliwiające wydłużenie okresu użytkowania elementów budynku
5.5.5. Audyty utrzymania czystości
5.6. Odśnieżanie dachu budynku
5.6.1. Odpowiedzialność za odśnieżanie dachu
5.6.2. Częstotliwość usuwania śniegu i określanie obciążenia dachu
5.6.3. Kary za nieusunięcie śniegu z dachu
5.7. Ochrona przeciwpożarowa
5.7.1. Regulacje prawne
5.7.2. Umowa o świadczenie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej
5.7.3. Inspektor a specjalista ochrony przeciwpożarowej
5.7.4. Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego
Spis treści
9
5.7.5. Podział budynków na grupy wysokości i ze względu na kategorie zagrożenia ludzi
5.7.6. Strefa pożarowa i ewakuacja
5.7.7. Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
5.8. Usuwanie nieczystości
5.8.1. Zasady dotyczące segregacji
5.8.2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
5.8.3. Odbiór zużytych baterii
5.8.4. Kompostownik
5.9. Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja (DDD)
5.9.1. Dezynfekcja
5.9.2. Dezynsekcja
5.9.3. Deratyzacja
5.10. Utrzymanie zieleni
5.10.1. Prace pielęgnacyjno-ogrodnicze
5.10.2. Obowiązki fi rmy zajmującej się utrzymaniem zieleni
5.11. Źródła informacji o kontrahentach
5.11.1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
5.11.2. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
5.11.3. Wywiadownie gospodarcze
5.12. Usługodawcy – konkursy ofert
Rozdział 6
Zagadnienia z zakresu obsługi technicznej
6.1. Budynek inteligentny
6.1.1. Systemy funkcjonujące w budynkach inteligentnych
6.1.2. Zasady działania systemów
6.2. Książka obiektu budowlanego
6.2.1. Podstawa prawna prowadzenia KOB
6.2.2. Zasady prowadzenia KOB
6.2.3. Zawartość KOB
6.3. Przeglądy okresowe
6.4. Prace szczególnie niebezpieczne − bezpieczeństwo budynku
6.4.1. Podstawa prawna
6.4.2. Rodzaje prac szczególnie niebezpiecznych
6.5. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku
Spis treści
10
6.5.1. Podstawa prawna
6.5.2. Zastosowanie świadectwa charakterystyki energetycznej
Rozdział 7
Budynek a środowisko
7.1. Ochrona środowiska
7.1.1. Podstawa prawna i podstawowe pojęcia
7.1.2. Ośrodki gromadzące dane o emisji substancji do środowiska
7.2. Green Building, czyli zielony budynek
7.2.1. Systemy certyfikacji ekologicznej
7.2.2. Rola zarządcy w procesie certyfikacji ekologicznej budynku
7.2.3. Koszty wdrożenia rozwiązań pozwalających uzyskać certyfikat
7.2.4. Rozwiązania proekologiczne
Aneks
Wzory dokumentów i ważne daty w pracy zarządcy
1. Wzór listu intencyjnego
2. Książka obiektu budowlanego – przykłady wypełnienia
3. Najważniejsze obowiązki i terminy dla zarządcy wynikające
z przepisów prawa polskiego
4. Wykaz świąt narodowych i państwowych, w które na budynkach wywieszane są flagi
Bibliografia
Wykaz aktów prawnych

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »