Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
UoR i MSR/MSSF 2015. 40 różnic w polskich i międzynarodowych przepi... - Katarzyna Trzpioła

UoR i MSR/MSSF 2015. 40 różnic w polskich i międzynarodowych przepi...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-4104-7
Język: Polski
Data wydania: sierpnia 2015
Liczba stron: 38
Rozmiar pliku: 586,0 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
35,05 zł

Dostępne formaty plików:

PDF , EPUB, MOBI

Mimo że ustawa o rachunkowości jest stopniowo harmonizowana z MSR, można doszukać się wielu rozbieżności między tymi regulacjami. Dotyczy to w szczególności wyceny aktywów i zobowiązań oraz ujmowania przychodów i kosztów. Sprawdź, jakie są różnice między MSR a polskimi zasadami rachunkowości.

Spis treści

Wstęp
Porównanie poszczególnych MSR/MSSF do UoR
MSR 1 „Prezentacja sprawozdania finansowego”
MSR 2 „Zapasy”
MSR 7 „Rachunek przepływów pieniężnych”
MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”
MSR 10 „Zdarzenia następujące po dniu bilansowym”
MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną”
MSR 12 „Podatek dochodowy”
MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”
MSR 17 „Leasing”
MSR 18 „Przychody”
MSR 19 „Świadczenia pracownicze”
MSR 20 „Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej”
MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych”
MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”
MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych”
MSR 26 „Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych”
MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”
MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólne przedsięwzięcia”
MSR 29 „Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji”
MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja”
MSR 33 „Zysk przypadający na jedną akcję”
MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”
MSR 36 „Utrata wartości aktywów”
MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”
MSR 38 „Wartości niematerialne”
MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”
MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”
MSR 41 „Rolnictwo”
MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”
MSSF 2 „Płatności w formie akcji”
MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”
MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe”
MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana”
MSSF 6 „Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych”
MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji”
MSSF 8 „Segmenty operacyjne”
MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe”
MSSF 11  „Wspólne postanowienia umowne”
MSSF 12 „Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach”
MSSF 13 „Wycena wartości godziwej”

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »