Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Inne » Szkolenia bhp - komentarz do rozporządzenia. Nowe wydanie
Szkolenia bhp - komentarz do rozporządzenia. Nowe wydanie - Jan M. Pióro

Szkolenia bhp - komentarz do rozporządzenia. Nowe wydanie

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-4025-5
Język: Polski
Data wydania: czerwca 2015
Liczba stron: 53
Rozmiar pliku: 175,1 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 60,61 zł
Wybrany format: Ebook  - Jan M. Pióro w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Szkolenie bhp jest ważnym czynnikiem profilaktyki wypadkowej – umożliwia zrozumienie zagrożeń związanych z przebiegiem procesu pracy i sprzyja poznaniu sposobów postępowania także w sytuacjach odbiegających od normalnego toku pracy.
Komentarz do rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.) jest adresowany przede wszystkim do organizatorów i prowadzących szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz małych przedsiębiorców, dla których ma być pomocą w zrozumieniu zapisów rozporządzenia.

Spis treści

Wstęp
Zadania pracodawcy i pracownika
Powstrzymanie się od wykonywania pracy
Zakres przedmiotowy rozporządzenia
Definicje
Obowiązki pracodawcy
Cel szkolenia
Prowadzenie szkolenia bhp
Obowiązki organizatora szkolenia
Rodzaje szkoleń
Program szkolenia wstępnego i okresowego
Szkolenie wstępne
Cel instruktażu ogólnego i stanowiskowego
Ramowy program instruktażu ogólnego
Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
Zakres obowiązków i uprawnień
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bhp
Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
Zagrożenia wypadkowe i dla zdrowia
Podstawowe zasady bhp związane z obsługą urządzeń
Transport wewnątrzzakładowy
Zasady przydziału odzieży i obuwia roboczego
Środki ochrony indywidualnej
Porządek i czystość w miejscu pracy
Tematy programu instruktażu stanowiskowego
Zasady sprawowania profilaktycznej opieki lekarskiej w odniesieniu do stanowiska instruowanego
Ochrona przeciwpożarowa oraz postępowanie w razie pożaru
Postępowania w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy
Prowadzenie instruktażu ogólnego
Prowadzenie instruktażu stanowiskowego
Potwierdzenie odbycia instruktażu stanowiskowego
Szkolenia bhp pracodawcy
Szkolenie okresowe bhp
Szkolenia na stanowiskach robotniczych
Szkolenia na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
Szkolenie na stanowiskach administracyjno-biurowych
Terminy szkoleń okresowych
Egzamin sprawdzający przyswojoną wiedzę
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Wejście w życie przepisów dotyczących szkoleń bhp
Podstawa prawna