Strona główna » Księgarnia » eBooki » Podróże » Podróżny flesz
Podróżny flesz - Joanna Zwoleńska

Podróżny flesz

Wydawnictwo: Perspektywa
ISBN: 978-83-8041-023-7
Język: Polski
Data wydania: 28 lipca 2015
Liczba stron: 122
Rozmiar pliku: 312,2 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 24,60 zł
Wybrany format: Ebook  - Joanna Zwoleńska w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Nie spo­dzie­waj się opi­su wiel­kich przy­gód, wska­zó­wek czy nie­sa­mo­wi­tych opo­wie­ści. Od­da­ję w Two­je rę­ce wra­że­nia z po­dró­ży prze­fil­tro­wa­ne przez zmy­sły i pa­mięć.

Po­dró­że są waż­ną czę­ścią mo­je­go ży­cia. To czas roz­wo­ju w wa­run­kach, któ­re so­bie wy­ma­rzy­łam lub któ­re przy­szło mi za­ak­cep­to­wać. Na­pę­dza mnie cie­ka­wość od­kryw­cy i żą­dza in­spi­ra­cji. Po­dró­że go­dzą ra­dość z re­flek­sją, zmę­cze­nie z wy­po­czyn­kiem, sta­re z no­wym, wie­dzę i zmy­sły.