Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji Silver Ec... - Iwa Kuchciak

Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji Silver Ec...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-774-8
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 348
Rozmiar pliku: 6,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
63,00 zł
Nasza cena:
37,80 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Książka dotyczy najważniejszych mechanizmów i uwarunkowań procesu włączania w system bankowy poprzez podnoszenie świadomości finansowej społeczeństwa. Ze względu na prognozowane trendy demograficzne, prowadzące do zjawiska starzenia się całego społeczeństwa, w książce opisano wybrany element koncepcji silver economy, jakim jest aktywne uczestnictwo osób w wieku powyżej 50. roku życia w życiu społecznym, warunkowane świadomym i odpowiedzialnym korzystaniem z dostępnych produktów i usług finansowych. Diagnoza skali wykluczenia finansowego i poziomu wiedzy finansowej pozwoliła na wskazanie zależności między posiadaną wiedzą (zarówno teoretyczną, jak i praktyczną) a zakresem włączenia w system finansowy (w tym zwłaszcza bankowy). Analiza dostępności i atrakcyjności ofert bankowych dedykowanych osobom z segmentu 50+ oraz przegląd i ocena działań prowadzonych na rzecz zwiększenia wiedzy finansowej były podstawą do sformułowania rekomendacji pod adresem instytucji sektora bankowego oraz organizacji rządowych i pozarządowych, które mogą przyczynić się do wzmacniania kompetencji finansowych konsumentów powyżej 50. roku życia. Monografia jest efektem badań prowadzonych w ramach działalności statutowej oraz projektu „«Włączenie bankowe» jako kluczowy standard w realizacji koncepcji silver economy w województwie łódzkim”, finansowanego przez Bank Zachodni WBK w ramach programu „Santander Universidades”.

Spis treści

Wstęp  7

Rozdział I. Koncepcja „srebrnej gospodarki” i problemy wykluczenia  11

1.1. „Srebrna gospodarka” na szczeblu krajowym i międzynarodowym  11

1.1.1. Silver economy w polityce społecznej i dokumentach Unii Europejskiej  12

1. 1.2. Lokalna polityka na rzecz osób starszych  18

1.1.3. Trendy demograficzne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej  21

1.2. Wykluczenie społeczne jako problem społeczno-gospodarczy  27

1.2.1. Identyfikacja pojęcia wykluczenia społecznego  27

1.2.2. Determinanty wykluczenia społecznego  33

1.2.3. Konsekwencje wykluczenia społecznego  38

1.2.4. Skala wykluczenia społecznego osób w wieku 50+ na tle pozostałych grup wiekowych  40

1.3. Wykluczenie bankowe jako obszar wykluczenia społecznego  46

1.3.1. Wykluczenie finansowe a wykluczenie bankowe  46

1.3.2. Determinanty wykluczenia bankowego  55

1.3.3. Skala wykluczenia finansowego i bankowego osób w wieku 50+  61

1.3.4. Skutki wykluczenia bankowego  68

1.3.5. Wykluczenie bankowe a wykluczenie społeczne  69

1.3.6. Zadłużenie i niewypłacalność gospodarstw domowych a wykluczenie finansowe i społeczne  73

1.4. Kierunki interwencji na rzecz zwiększania aktywności społecznej osób starszych  83

Rozdział II. Ocena dostępności i atrakcyjności usług bankowych dla osób w wieku 50+  89

2.1. Potrzeby i zachowania finansowe gospodarstw domowych  89

2.1.1. Typologia i determinanty potrzeb i zachowań finansowych gospodarstw domowych ze szczególnym uwzględnieniem osób z segmentu 50+  89

2.1.2. Zarządzanie finansami gospodarstw domowych - zapotrzebowanie na produkty bankowe  101

2.2. Ocena dostępności i atrakcyjności oferty bankowej dedykowanej dla segmentu 50+  116

2.2.1. Dostępność podstawowych usług bankowych i ich zróżnicowanie  116

2.2.2. Ocena atrakcyjności oferty rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla segmentu 50+  118

2.2.3. Ocena atrakcyjności oferty lokat bankowych dedykowanych seniorom  127

2.2.4. Ocena atrakcyjności oferty kredytów dedykowanych seniorom  134

2.2.5. Podsumowanie  142

Rozdział III. Edukacja finansowa w podnoszeniu aktywności społecznej osób 50+  147

3.1. Definicyjne ujęcie edukacji finansowej  147

3.2. Ekonomiczne i społeczne korzyści edukacji finansowej  162

3.3. Specyfika badań nad poziomem świadomości finansowej  166

3.4. Socjalizacja ekonomiczna pierwotna i wtórna  172

3.5. Edukacja finansowa w Polsce  175

3.5.1. Problem edukacji finansowej w Polsce  175

3.5.2. Stan świadomości finansowej w Polsce na tle krajów UE w świetle badań wtórnych  190

Rozdział IV. Świadomość finansowa gospodarstw domowych w świetle badań pierwotnych  197

4.1. Tendencje demograficzne w województwie łódzkim i ich konsekwencje w dziedzinie zaspokajania potrzeb osób 50+  197

4.2. Metodyka badań w zakresie ekskluzji bankowej  201

4.3. Analiza struktury na podstawie przeprowadzonych badań pierwotnych  205

4.3.1. Struktura demograficzna próby  205

4.3.2. Stosunek do pieniędzy  211

4.3.3. Subiektywna wiedza finansowa  215

4.3.4. Zakres i częstotliwość korzystania z produktów bankowych  217

4.4. Identyfikacja zależności między poszczególnymi determinantami wykluczenia bankowego w wiedzą finansową  230

4.4.1. Wskaźnik wiedzy finansowej teoretycznej  230

4.4.2. Wskaźnik wiedzy finansowej praktycznej  235

4.4.3. Aktualne posiadanie produktów finansowych  240

4.4.4. Posiadane produkty finansowe w ciągu 2 ostatnich lat  248

4.5. Wiedza finansowa teoretyczna a aktualne posiadanie produktów finansowych  256

4.6. Podsumowanie  261

Rozdział V. Program wyrównywania szans w dostępie do wiedzy finansowej osób 50+  267

5.1. Rekomendacje dedykowane instytucjom bankowym w zakresie działań stymulujących ograniczanie zjawiska wykluczenia bankowego i podnoszenie świadomości finansowej  267

5.1.1. Przegląd i ocena działań prowadzonych przez instytucje sektora bankowego w Polsce na rzecz podnoszenia wiedzy finansowej  267

5.1.2. Przykłady dobrych praktyk podejmowanych przez banki za granicą  284

5.1.3. Rekomendacje rozwiązań na rzecz osób w wieku 50+ na podstawie przykładów dobrych praktyk  292

5.2. Rekomendacje dla podmiotów działających na rzecz osób 50+ na poziomie lokalnym w obszarze kształtowania świadomości finansowej  304

5.2.1. Przegląd doświadczeń zagranicznych w obszarze edukacji i włączenia w sektor bankowy osób 50+  304

5.2.2. Zidentyfikowanie rozwiązań na rzecz osób w wieku 50+ jako przykładów dobrych praktyk  309

5.2.3. Rekomendacje rozwiązań na rzecz osób w wieku 50+ na podstawie przykładów dobrych praktyk  312

Zakończenie  317

Bibliografia  323

Spis rysunków  339

Spis tablic  343

 

O autorach  347

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »