Strona główna » Księgarnia » eBooki » Poradnik » Uczeń z ro­dzi­ny dys­funk­cyj­nej
Uczeń z ro­dzi­ny dys­funk­cyj­nej - Anna Seweryńska

Uczeń z ro­dzi­ny dys­funk­cyj­nej

Wydawnictwo: Perspektywa
ISBN: 978-83-8041-017-6
Język: Polski
Data wydania: 9 lipca 2015
Liczba stron: 92
Rozmiar pliku: 323,4 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 22,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Anna Seweryńska w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Mi­nę­ło 10 lat od wy­da­nia mo­jej książ­ki „Uczeń z ro­dzi­ny dys­funk­cyj­nej” ad­re­so­wa­nej przede wszyst­kim do na­uczy­cie­li, wy­cho­waw­ców, pe­da­go­gów i psy­cho­lo­gów szkol­nych, oraz wszyst­kich, któ­rzy w pra­cy z dziec­kiem chcą być „do­bry­mi do­ro­sły­mi”. Za­da­łam so­bie py­ta­nie czy treść po­zo­sta­je ak­tu­al­na dla ad­re­sa­tów?