Strona główna » Księgarnia » eBooki » Psychologia » Córki i matki. 9 składników serdeczności
Córki i matki. 9 składników serdeczności - Olga Kersten-Matwin

Córki i matki. 9 składników serdeczności

Wydawnictwo: Perspektywa
ISBN: 978-83-8041-016-9
Język: Polski
Data wydania: 1 lipca 2015
Liczba stron: 124
Rozmiar pliku: 572,5 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 19,49 zł
Wybrany format: Ebook  - Olga Kersten-Matwin w formacie MOBI Pozostałe formaty:


Ol­ga Ker­sten-Ma­twin jest ab­sol­went­ką Wy­dzia­łu Psy­cho­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Od 30 z gó­rą lat pra­cu­je ja­ko psy­cho­loż­ka i te­ra­peut­ka w Ka­na­dzie, spe­cja­li­zu­jąc się w psy­cho­te­ra­pii in­dy­wi­du­al­nej i te­ra­pii par. Pro­wa­dzi rów­nież szko­le­nia dla osób nio­są­cych po­moc ofia­rom trau­my - „Hel­ping the hel­pers". Utrzy­mu­je ży­we kon­tak­ty za­wo­do­we w Pol­sce, współ­pra­cu­jąc m.in. z UNHCR i PAH. Ol­ga jest mat­ką do­ro­słej cór­ki, a gru­pa mło­dych ko­biet na­zwa­ła ją ostat­nio „mat­ką wie­lu có­rek".