Strona główna » Księgarnia » eBooki » Inne » Mandala w arteterapii
Mandala w arteterapii - Wiesław Karolak

Mandala w arteterapii

Wydawnictwo: Perspektywa
ISBN: 978-83-8041-014-5
Język: Polski
Data wydania: 8 czerwca 2015
Liczba stron: 63
Rozmiar pliku: 1,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 25,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Wiesław Karolak w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Książ­ka z za­ło­że­nia jest prze­zna­czo­na do re­ali­za­cji pro­gra­mów ar­te­te­ra­peu­tycz­nych, ćwi­czeń twór­cze­go roz­wo­ju tak do in­dy­wi­du­al­nej prak­ty­ki jak i pra­cy gru­po­wej. Mam na­dzie­ję, że z książ­ki tej, jak z prze­wod­ni­ka, ko­rzy­stać bę­dą mo­gli wszy­scy, któ­rzy chcą pra­co­wać nad swo­im JA i któ­rzy pro­wa­dząc gru­py po­szu­ku­ją me­to­dy pra­cy, da­ją­cej uczest­ni­kom moż­li­wość po­szu­ki­wa­nia dróg roz­wo­ju pod­mio­to­we­go.