Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Ekonomia » Instytucjonalne determinanty wzrostu gospodarczego
Instytucjonalne determinanty wzrostu gospodarczego - Andrzej Kacprzyk

Instytucjonalne determinanty wzrostu gospodarczego

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-651-2
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 149
Rozmiar pliku: 1,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 36,75 zł
Nasza cena: 22,05 zł
Wybrany format: Ebook  - Andrzej Kacprzyk w formacie PDF


Tematyka wzrostu gospodarczego była wielokrotnie podejmowana w literaturze ekonomicznej, zarówno od strony teoretycznej, jak i empirycznej, jednak wciąż pozostaje jednym z najważniejszych przedmiotów zainteresowania ekonomistów. Przyczyną tego niegasnącego zainteresowania jest bez wątpienia fakt, że wzrost gospodarczy jest kluczowym czynnikiem mającym zasadniczy wpływ na poziom i jakość życia ludności.

Oryginalność niniejszej książki, jak zauważa w recenzji prof. dr hab. Sławomir Bukowski, wynika z tego, że jest ona jedną z nielicznych w polskim piśmiennictwie ekonomicznym ostatnich lat prac, która w tak szeroki i nowatorski sposób podejmuje problem instytucjonalnych uwarunkowań wzrostu gospodarczego.

W książce badany jest związek otoczenia instytucjonalnego ze wzrostem gospodarczym. W części teoretycznej autor swobodnie wykorzystując modele teoretyczne, prezentuje i dokonuje krytycznej analizy tradycyjnych czynników wzrostu gospodarczego oraz ukazuje ewolucję teorii wzrostu, która pociągnęła za sobą zmianę roli poszczególnych czynników wzrostu. Autor ukazuje, jak zainteresowanie badaczy przesunęło się od tego, co Robert Lucas nazwał mechaniką wzrostu, do jego pierwotnych, fundamentalnych przyczyn. Wykorzystując zaproponowany przez Darona Acemoglu podział czynników fundamentalnych na cztery grupy, związane z hipotezami: szczęścia, geografii, kultury i instytucji, pokazane zostały obszary wspólne i rozbieżności wynikające z tych hipotez. Ze względu na problematykę publikacji uwaga skoncentrowana jest na hipotezie instytucjonalnej. Ukazany jest komplementarny charakter teorii instytucjonalnej i teorii neoklasycznej, który umożliwił powiązanie teorii wzrostu gospodarczego z zagadnieniem instytucji i włączenie czynników instytucjonalnych w zakres analizy wzrostu.

 

Opracowanie zawiera również część empiryczną, w której autor podejmuje próbę ekonometrycznego zbadania związku jakości otoczenia instytucjonalnego ze wzrostem gospodarczym dla kilkudziesięciu gospodarek świata w latach 1980–2005, wykorzystując panelowe modele regresji wzrostu.

Spis treści

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. WZROST GOSPODARCZY I INSTYTUCJE – ASPEKTY POJĘCIOWE

1.1. Wprowadzenie

1.2. Rozwój gospodarczy i wzrost gospodarczy – charakterystyka, sposoby pomiaru... 12

1.3. Nierówności w rozkładzie dochodów

1.4. Pojęcie instytucji i geneza instytucjonalizmu

1.5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 2. MODELE WZROSTU GOSPODARCZEGO

2.1. Wprowadzenie

2.2. Wybrane modele wzrostu

2.2.1. Modele egzogeniczne

2.2.1.1. Model Solowa

2.2.1.2. Model Ramseya-Cassa-Koopmans

2.2.1.3. Model Mankiwa-Romera-Weila

2.2.2. Modele endogeniczn

2.2.2.1. Model AK

2.2.2.2. Model Lucasa

2.2.2.3. Model Romera

2.3. Przegląd badań empirycznych

2.4. Ocena modeli egzo- i endogenicznych. Implikacje dla badań nad instytucjami

2.5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 3. WPŁYW INSTYTUCJI NA WZROST GOSPODARCZY W ŚWIETLE TEORII EKONOMII I BADAŃ EMPIRYCZNYCH

3.1. Wprowadzenie

3.2. Fundamentalne determinanty wzrostu gospodarczego

3.3. Wybrane teorie instytucjonalne

3.4. Mierniki jakości otoczenia instytucjonalnego

3.5. Związek instytucji ze wzrostem w świetle wyników badań empirycznych

3.6. Podsumowani

ROZDZIAŁ 4. ANALIZA EMPIRYCZNA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY JAKOŚCIĄ INSTYTUCJI A WZROSTEM GOSPODARCZYM

4.1. Wprowadzenie

4.2. Modele panelow

4.3. Dobór zmiennych i źródła danych

4.4. Model wzrostu PKB per capita i wyniki estymacji

4.5. Podsumowanie

ZAKOŃCZENIE

ANEKS. WYNIKI DODATKOWYCH ESTYMACJI I TESTÓW


BIBLIOGRAFIA