Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Polityka rachunkowości 2015 z komentarzem do planu kont dla jednostek... - Elżbieta Gaździk

Polityka rachunkowości 2015 z komentarzem do planu kont dla jednostek...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-3638-8
Język: Polski
Data wydania: stycznia 2015
Liczba stron: 362
Rozmiar pliku: 1,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
129,19 zł

Dostępne formaty plików:

PDF , EPUB, MOBI

"Polityka rachunkowości 2015" to praktyczne wsparcie, dzięki któremu łatwiej niż dotychczas stworzysz plan kont w swojej jednostce. Dodatkowo zapoznasz się z omówieniem bieżących zasad ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych uwzględniającym stan prawny ze stycznia 2015 r.

Spis treści

Wstęp
Rozdział I Wprowadzenie do polityki rachunkowości
Rozdział II Polityka rachunkowości dla jednostek budżetowych
1. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości
2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
2.1. Podstawa prawna
2.2. Charakterystyka jednostki
2.3. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych
2.4. Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych
2.5. Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych
2.6. Zasady i terminy inwentaryzacji składników majątkowych
3. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
3.1. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w jednostce
3.2. Sposób ustalania wyniku finansowego
4. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych
4.1. Zakładowy Plan Kont
4.2. Wykaz kont księgi głównej
4.3. Zasady klasyfikacji operacji gospodarczych występujących
4.4. Wykaz kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej
5. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych oraz ochrona zbiorów ksiąg rachunkowych
5.1. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe i ich ochrona
5.2. Przechowywanie zbiorów i dokumentów
5.3. Udostępnianie danych i dokumentów
Rozdział III Polityka rachunkowości dla samorządowych zakładów budżetowych
1. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości
2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
2.1. Podstawa prawna
2.2. Charakterystyka jednostki
2.3. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych
2.4. Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych
2.5. Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych
2.6. Zasady i terminy inwentaryzacji składników majątkowych
3. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
3.1. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w jednostce
3.2. Sposób ustalania wyniku finansowego
4. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych
4.1. Zakładowy Plan Kont
4.2. Wykaz kont księgi głównej
4.3. Zasady klasyfikacji operacji gospodarczych występujących
4.4. Wykaz kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej
5. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych oraz ochrona zbiorów ksiąg rachunkowych
5.1. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe i ich ochrona
5.2. Przechowywanie zbiorów
5.3. Udostępnianie danych i dokumentów
Rozdział IV Komentarz do planu kont
1. Konta bilansowe
1.1. Zespół 0 – „Majątek trwały”
1.2. Zespół 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe”
1.3. Zespół 2 – „Rozrachunki i rozliczenia”
1.4. Zespół 3 – „Materiały i towary”
1.5. Zespół 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”
1.6. Zespół 5 – „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”
1.7. Zespół 6 – „Produkty”
1.8. Zespół 7 – „Przychody, dochody i koszty”
1.9. Zespół 8 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”
2. Konta pozabilansowe
2.1. Płatności ze środków europejskich
2.2. Wydatki strukturalne
2.3. Plany finansowe
2.4. Zaangażowanie środków i wydatków
Rozdział V Plan kont w przykładach
1. Ewidencja dochodów z tytułu najmu w jednostkach budżetowych – przypadek wystawienia faktury obejmującej okres przekraczający rok obrachunkowy
2. Ewidencja księgowa odsetek naliczonych w fakturze za usługi telekomunikacyjne
3. Ewidencja nadpłaty składek ZUS w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
4. Ewidencja pierwszego wyposażenia w jednostkach budżetowych
5. Ewidencja sprzedaży lub likwidacji środka trwałego w księgach jednostek budżetowych
6. Ewidencja szkody wyrządzonej przez pracownika
7. Przyjęcie do ksiąg rachunkowych składników majątkowych rok później niż faktycznie przyjęto je do używania
8. Wadium i zabezpieczenie w księgach rachunkowych jednostek budżetowych
9. Ewidencja mylnego obciążenia przez bank
10. Ewidencja dotacji przedmiotowej w samorządowym zakładzie budżetowym
11. Ewidencja nakładów inwestycyjnych w jednostce budżetowej
12. Ewidencja spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w jednostkach budżetowych
13. Ewidencja kar naliczonych wykonawcy z tytułu nieterminowej realizacji umowy w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach  budżetowych
14. Ewidencja grzywny wraz z kosztami egzekucji w jednostkach budżetowych
15. Ewidencja kosztu szkolenia wyjazdowego pracownika w jednostkach budżetowych
16. Ewidencja wynagrodzeń wraz z pochodnymi w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
17. Ewidencja świadczeń z funduszu alimentacyjnego
18. Ubezpieczenia majątkowe w rozliczeniach międzyokresowych kosztów w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
19. Ewidencja rezerw na przyszłe zobowiązania w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
20. Ewidencja zobowiązań zastępczo uregulowanych przez pracownika jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
21. Ewidencja księgowa pobranych przez pracowników zaliczek i ich rozliczenie
22. Błędy w ustaleniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
23. Darowizna w księgach rachunkowych jednostki budżetowej
24. Sumy na zlecenia w księgach państwowej jednostki budżetowej
25. Ewidencja dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w budżetowej jednostce prowadzącej działalność oświatową
26. Ewidencja zdarzeń związanych z kradzieżą środka trwałego
27. Ewidencja czeku gotówkowego
28. Ewidencja niedoboru ujawnionego w wyniku inwentaryzacji
29. Ewidencja inwestycji w samorządowych zakładach budżetowych z przychodów własnych
30. Ewidencja inwestycji w samorządowych zakładach budżetowych z dotacji celowej
31. Ujawnienie fałszywych znaków pieniężnych w ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
32. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych w jednostce budżetowej i zakładzie budżetowym
33. Ewidencja wynagrodzenia przysługującego płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatków
34. Ewidencja odpisów aktualizujących należności w jednostce budżetowej
35. Ewidencja odsetek w samorządowym zakładzie budżetowym – ujęcie bilansowo-podatkowe
36. Modernizacja budynku w księgach rachunkowych jednostki
37. Wymiana podłogi – remont a ulepszenie w księgach rachunkowych zakładu budżetowego
38. Odłączenie części składowej środka trwałego – wpływ na wartość początkową i umorzenie
39. Ewidencja nieruchomości przekazanej w trwały zarząd
40. Ewidencja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
41. Ewidencja opłat leasingowych w jednostce budżetowej (leasing finansowy)
42. Zakup części składowej środka trwałego a zwiększenie jego wartości początkowej
43. Ewidencja umorzenia pożyczki udzielonej pracownikowi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »