Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Informator płacowy. Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r... - Opracowanie zbiorowe

Informator płacowy. Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-3573-2
Język: Polski
Data wydania: grudnia 2014
Liczba stron: 60
Rozmiar pliku: 178,4 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
23,06 zł

Dostępne formaty plików:

EPUB , MOBI, PDF

Kilkadziesiąt wskaźników i stawek aktualnych od 1 stycznia 2015 roku, bez których codzienna praca specjalisty ds. płac jest niemożliwa. Mając ją pod ręką, będziesz na bieżąco ze wszystkimi wskaźnikami, nie popełnisz błędu przy liczeniu pensji pracowników i należności z tytułu umów cywilnoprawnych, bezbłędnie rozliczysz środki ZFŚS i świadczenia urlopowe, a także czas pracy pracowników.

Spis treści

Wy n a g r o d z e n i a

Wynagrodzenie minimalne

Dodatek za pracę w porze nocnej

Dodatek za godziny nadliczbowe

Współczynnik urlopowy

Przeciętne wynagrodzenie

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

P o t r ą c e n i a  z  wy n a g r o d z e ń i z a s i ł k ów

Obliczenie wysokości kwot wolnych od potrąceń w 2015 roku

Kwoty wolne od obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2015 r. dla pełnego wymiaru czasu pracy

Kwoty wolne od dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2015 r. dla pełnego i niepełnego wymiaru czasu pracy

Potrącenia obligatoryjne

Potrącenia dobrowolne

Kwoty wolne przy potrąceniach z zasiłków do 28 lutego 2015 r.

Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji do 28 lutego 2015 r.

O d p r a w y

Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nieleżących po stronie pracownika

Odprawa emerytalno-rentowa

Odprawa pośmiertna

S k ł a d k i

Zgłoszenie do ubezpieczeń i wyrejestrowanie z nich

Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Składki na FGŚP i FP

Składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2014 roku

Składki na ZUS dla nowych firm

Składki pracowników młodocianych

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Odsetki należne z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do OFE

Wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne

Składki od umów cywilnoprawnych

Podstawa wymiaru składek osób przebywających na urlopie wychowawczym w 2014 roku

Graniczne kwoty podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2014 roku

Z a s i ł k i

Minimalna podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego (pełny wymiar czasu) w 2015 roku

Świadczenie rehabilitacyjne w 2015 roku

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego

Zasiłek pogrzebowy

Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Zasiłek dla bezrobotnych

Jednorazowe odszkodowania za wypadki przy pracy

E m e r y t u r y  i   r e n t y

Kwota bazowa

Świadczenie przedemerytalne

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych

Dodatek pielęgnacyjny do emerytury/renty

Kwoty przychodów dodatkowych a zmniejszenia emerytury lub renty

Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty

Refundacje uzależnione od kwoty wynagrodzenia minimalnego

C z a s  p r a c y

Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe czasu pracy

Czas pracy pracowników zatrudnionych na 1/2 i 1/4 etatu

Czas pracy dla okresów rozliczeniowych 3-miesięcznych

Czas pracy dla okresów rozliczeniowych 4-miesięcznych

U r l o p y   p r a c o w n i c z e

Okresy, od których zależy wymiar urlopu wypoczynkowego (20 lub 26 dni

Urlop proporcjonalny

Urlop okolicznościowy

Urlopy rodzicielskie

U p r a w n i e n i a   p r a c o w n i c z e

Przerwy na karmienie dziecka piersią

Ograniczenia w zatrudnianiu kobiet w ciąży i pracowników opiekujących się dziećmi do 4. roku życia

Dodatkowe obowiązki związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

Badania profilaktyczne pracowników

P o d at k i

Nowe terminy składania formularzy podatkowych za 2014 rok

Skala podatku dochodowego

Kwota zmniejszająca podatek

Koszty uzyskania przychodu

Limit kosztów autorskich

Limit wpłat na IKE

K a r y  z a  b ł ę d y  p o d a t k o w e

Granica między wykroczeniem a przestępstwem (5-krotność minimalnego wynagrodzenia)

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez urząd skarbowy mandatem (od 1/10 do 2-krotności minimalnego wynagrodzenia)

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem (od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia)

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd nakazem (od 1/10 do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia)

Stawka dzienna

Grzywna za przestępstwo skarbowe

O d s e t k i

Odsetki od zaległości podatkowych (w stosunku rocznym)

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych

Odsetki ustawowe (w stosunku rocznym)

Opłata prolongacyjna

P o d r ó ż e  s ł u ż b ow e

Dieta w delegacji krajowej (podróż nieprzekraczająca doby

Diety w podróży krajowej trwającej dłużej niż dobę

Dieta po zmniejszeniu jej o każdy zapewniony posiłek

Kwoty ryczałtów na noclegi i dojazdy

Delegacje zagraniczne – diety i limity na nocleg w hotelu

S a m o c h ó d

Samochód służbowy wykorzystywany do celów prywatnych od 1 stycznia 2015 r.

Stawki za kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych od 14 listopada 2007 r.

Maksymalny limit kilometrów na jazdy lokalne pojazdem prywatnym używanym do celów służbowych

Z F Ś S

Wysokość odpisów w 2015 roku

Świadczenie urlopowe odpowiadające wysokości odpisu podstawowego w 2015 roku

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »