Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Składki 2015. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS - Bogdan Majkowski

Składki 2015. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-3492-6
Język: Polski
Data wydania: stycznia 2015
Liczba stron: 220
Rozmiar pliku: 1,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
59,96 zł

Dostępne formaty plików:

MOBI , EPUB, PDF

W książce przedstawione są wszystkie niezbędne informacje służące do prawidłowego rozliczania się z ZUS. Wiedza uporządkowana jest zgodnie z rodzajem składek, co znacznie ułatwia znalezienie odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Autor rozpoczyna książkę od zmian w składkach, jakie następują w 2015 roku. Wyciąg z aktów prawnych uaktualniony jest już o zmiany w oskładkowaniu członków rad nadzorczych od 1 stycznia 2015 r. Wszystko w jednym miejscu, łatwo dostępne, obejmujące kompleksowo problematykę składek zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i ubezpieczenie zdrowotne, a także na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Spis treści

Wykaz skrótów użytych w książce

Rozdział 1. Zmiany w składkach w 2015 roku

Krótszy termin na informację o zmianach w zgłoszeniu płatnika składek

Objęcie obowiązkiem ubezpieczeń członków rad nadzorczych

Roczna informacja o pobranych składkach

Zmiana wynagrodzenia minimalnego

Składki na ubezpieczenia społeczne

Wzrost obciążeń za niektórych pracowników

Większe daniny zusowskie przedsiębiorców

Inni ubezpieczeni

Większe refundacje za bezrobotnych

Składki na Fundusz Pracy

Podstawa warunkująca naliczanie składek

Dochody osiągane z kilku źródeł

Podleganie ubezpieczeniom

Podwyżka wynagrodzenia minimalnego a obowiązek ubezpieczeń przy zbiegu tytułów do nich

Świadczenia chorobowe

Przeliczenie podstawy najniższych zasiłków

Rozdział 2. Składki emerytalno-rentowe

Przychody wyłączone z podstawy wymiaru składek

Nagrody jubileuszowe

Odprawy i odszkodowania przy rozwiązaniu stosunku pracy

Ekwiwalenty i ryczałty

Koszty ponoszone przez pracodawcę w związku ze składkami z tytułu umów ubezpieczenia na życie

Inne kwoty i należności

Świadczenia finansowane z ZFŚS a podstawa wymiaru

Warunki nieoskładkowania posiłków

Korzyści materialne dla podwładnych

Inne świadczenia

Skutki nieprawidłowego ustalenia podstawy wymiaru składek

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe

Ograniczenie składek emerytalno-rentowych

Konsekwencje nieprawidłowej podstawy

Zwrot albo dopłata składek

Korekta druków rozliczeniowych

Odsetki za zwłokę

Opłata dodatkowa

Wyłączenie z ubezpieczenia chorobowego

Dodatkowe sankcje dla płatników składek

Najczęstsze problemy płatników

Pomijanie wynagrodzenia chorobowego w podstawie wymiaru składek zdrowotnych

Niekorygowanie podstawy składki zdrowotnej

Nieprzekazanie pracownikowi nadpłaconych składek

Nieprzeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

Oczekiwanie na decyzję ZUS w sprawie odsetek za zwłokę

Wniosek o nadpłacone składki w związku z przekroczeniem rocznej kwoty granicznej

Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek a deklaracja ZUS DRA

Kontrola przy kilku płatnikach

Pisemne oświadczenia o przekroczeniu rocznej kwoty granicznej

Informacje ze strony ZUS

Podstawa wymiaru składek w miesiącu przekroczenia

ZUS RCA

Wystąpienie o nadpłatę

Wniosek do ZUS o zwrot nienależnie opłaconych składek

Korekta dokumentów rozliczeniowych

Skorygowanie zaniżonej składki zdrowotnej

Rozliczenie płatnika z ubezpieczonym

Zwrot składek bezpośrednio przez ZUS

Postępowanie w przypadku nadpłaty składek

Składki emerytalno-rentowe w pytaniach i odpowiedziach

Ryczałt za godziny nadliczbowe jest oskładkowany

Wyłączenie dodatku stażowego z podstawy wymiaru jest ograniczone

Składki przy umowach o zakazie konkurencji zależą od tego, czy wypłaca się je obecnemu czy byłemu pracownikowi

Do wypłaconego ryczałtu na jazdy lokalne dla chorego pracownika trzeba doliczyć odsetki

Dieta powinna być zmniejszona

Zaliczka na poczet przyszłego wynagrodzenia

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zasądzone przez sąd

Podstawa składek w przypadku nałożenia kary pieniężnej

Wypłata dla wdowy po pracowniku nie będzie oskładkowana

Paczki z funduszu socjalnego muszą być finansowane zgodnie z przepisami

Korekta 30-krotności dotycząca zmarłego pracownika może rozciągnąć się w czasie.

Pracownik nie musi otrzymać dodatkowych informacji od pracodawcy

O przekroczeniu kwoty granicznej pracownik może poinformować ustnie

Kwotę nadpłaty należy obliczyć dokładnie

Wyrównanie po przekroczeniu rocznej podstawy

Informacje o przekroczeniu należy umieścić w zaświadczeniu ZUS Rp-7

Rozdział 3. Składka chorobowa

Ubezpieczenie obowiązkowe lub dobrowolne

Ograniczenie składek dobrowolnych

Decyzja o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Rozdział 4. Składki wypadkowe po 31 marca 2014 r.

Sprawdzenie liczby ubezpieczonych

Osoby ubezpieczone tylko przez jeden dzień

Dwukrotne ubezpieczenie w jednym miesiącu

Ustalenie przeciętnej liczby ubezpieczonych

Przyjęcie stanu z miesiąca, w którym zgłoszono pierwszego ubezpieczonego

Zawiadomienie z ZUS o obowiązującej stopie składek wypadkowych

Brak informacji z ZUS

Połowa najwyższej stopy określonej w rozporządzeniu

Płatnicy bez numeru REGON

Stopa składek według PKD

REGON z 31 grudnia poprzedniego roku

Sprawdzenie obowiązującej stopy składek wypadkowych

Składki w nowej wysokości od wszystkich wypłat dokonanych po 31 marca

Rozdział 5. Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz

Emerytur Pomostowych

Składki na FP

Wysokość przychodu

Praca przez część miesiąca

Niepełnoetatowcy

Dochody z kilku źródeł

Podstawa i wysokość składek na FP

Składki na FGŚP

Nie tylko pracownicy

Składki pracownika na FGŚP

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)

Wymiar czasu pracy

ZUS DRA

Składki na FP, FGŚP oraz FEP w pytaniach i odpowiedziach

Umowa o dzieło nie musi być oskładkowana

Syn właściciela firmy zatrudniony na podstawie umowy o pracę nie zapłaci wszystkich składek

Działalność prowadzona samodzielnie a obowiązek liczenia składek na FP i FGŚP

Nagroda jubileuszowa nie zawsze będzie oskładkowana

Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek dotyczy tylko składek emerytalno-rentowych

Praca wykonywana przez część miesiąca oznacza mniejsze składki

Premia za okres, kiedy nie była świadczona praca szczególna

Przekroczenie rocznej kwoty granicznej w miesiącu rozpoczęcia pracy objętej składkami na FEP

Rozdział 6. Składka zdrowotna

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawa u przedsiębiorców

Bez ograniczeń i dzielenia

Świadczenia chorobowe w podstawie wymiaru składki zdrowotnej

Oskładkowanie rodziny

Rozdział 7. Składki w dokumentacji ZUS

Druki składkowe

Imienne raporty miesięczne ZUS RCA

Imienne raporty miesięczne ZUS RCA oraz ZUS RZA

Informacja o zmianie wymiaru czasu pracy w ZUS RCA

Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA

Druk ZUS IWA

Składki w dokumentacji ZUS w pytaniach i odpowiedziach

Premię rozlicza się z odpowiednim kodem

Wypłata premii po wyrejestrowaniu z ubezpieczeń

Powrót do pracy po urlopie wychowawczym należy wykazać w ZUS

Za zleceniobiorcę trzeba złożyć dwa raporty

Odprawy rentowej nie rozlicza się w ZUS RCA

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wykazuje się w ZUS DRA

Składki na FEP można rozliczyć za część miesiąca

Sumy wykazane w deklaracji można skorygować na dwa sposoby

Rozdział 8. Składki z tytułu pracy na urlopach

macierzyńskich i wychowawczych

Urlop macierzyński i urlop rodzicielski

Ubezpieczenia z umowy zlecenia

Umowa o dzieło bez składek

Umowa o pracę na ogólnych zasadach

Podstawa składek

Dokumenty do ZUS

Urlop wychowawczy

Ze zlecenia oraz umowy o pracę ubezpieczenia obowiązkowe

Brak ubezpieczeń z umowy o dzieło

Formularze dla ZUS

Inne formy zarobkowania

Rozdział 9. Składki zleceniobiorców i wykonawców dzieła

Ubezpieczenia przy umowie

Składki na Fundusz Pracy

Ubezpieczenie chorobowe

Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Podstawa wymiaru składek

Terminy

Dokumentacja składkowa

Długie zlecenia w których odpłatność określono w stawce kwotowej

Roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Dodatkowe umowy cywilnoprawne zawierane z pracownikami

Zlecenie z własnym pracownikiem

Umowa zlecenia ze studentem, który jest własnym pracownikiem

Umowa zlecenia z emerytem lub rencistą, który jest własnym pracownikiem.

Wyłączenia z podstawy wymiaru składek dla zleceniobiorców

Umowa o dzieło z własnym pracownikiem

Umowa o dzieło z emerytem lub rencistą, który jest własnym pracownikiem.

Umowy o dzieło ze studentem, który jest własnym pracownikiem

Pracownik na urlopie bezpłatnym, wychowawczym czy zasiłku macierzyńskim

Przy dziele z własnym pracodawcą przez osobę prowadzącą działalność decyduje wysokość

wynagrodzenia

Środki odwoławcze

Korekta druków po uznaniu zleceń za umowę o pracę

Składki też mogą wymagać skorygowania

Składki zleceniobiorców i wykonawców dzieła w pytaniach i odpowiedziach

Absolwent po wakacjach nie jest już uczniem

Zlecenie ze studentem – własnym pracownikiem traktuje się jak etat

Przy zleceniu emerytów i rencistów trzeba sprawdzić, czy są oni pracownikami

Pracownika zleceniobiorcę nie zgłasza się do ZUS

Pracownika zleceniobiorcę na urlopie macierzyńskim zgłasza się do ubezpieczeń na jego prośbę

Zleceniobiorca może dobrowolnie przystąpić do ubezpieczeń

Pracownika zleceniobiorcę na urlopie bezpłatnym i wychowawczym zgłasza pracodawca

Zleceniobiorców należy objąć ubezpieczeniem wypadkowym

Pracownika zleceniobiorcę z niskim wynagrodzeniem zawsze zgłasza się do ZUS

Niektórzy mogą zrezygnować z ubezpieczeń

Przy zgłoszeniu do ubezpieczeń należy złożyć druk ZUS ZUA

Przy kilku umowach zlecenia decyduje ta zawarta najwcześniej

Ubezpieczenie można kontynuować

Składki dotyczą tego miesiąca, za który jest wypłata

Rozdział 10. Składki dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Podstawy przy składce emerytalno-rentowej

Składki wypadkowe oraz chorobowe

Składka zdrowotna od wyższej podstawy

Składka na FP tylko od pełnej podstawy składek emerytalno-rentowych

Rozdział 11. Wyciąg z aktów prawnych

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.)

Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.)

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.)

Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.)

Ustawa z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 272 ze zm.)

Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. nr 237, poz. 1656 ze zm.)

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »