Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Potrącenia 2015. Wynagrodzenia, zasiłki, umowy cywilnoprawne - Elżbieta Młynarska-Wełpa

Potrącenia 2015. Wynagrodzenia, zasiłki, umowy cywilnoprawne

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-3493-3
Język: Polski
Data wydania: stycznia 2015
Liczba stron: 204
Rozmiar pliku: 1,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
59,96 zł

Dostępne formaty plików:

EPUB , MOBI, PDF

Najbardziej uprzywilejowanymi należnościami są alimenty i to one są zawsze na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o kolejność potrąceń. Pracodawca, dokonując potrąceń z wynagrodzenia pracownika, powinien mieć na uwadze, że najpierw zaspokaja środki na pokrycie świadczeń alimentacyjnych, a dopiero po ich potrąceniu, gdy jeszcze pozostaną odpowiednie środki, może potrącać kolejne wierzytelności. Uzyskanie sum na zaspokojenie alimentów może nastąpić w trybie postępowania egzekucyjnego, tj. przy udziale komornika, lub bez takiego postępowania. W każdym z tych przypadków dochodzi do potrąceń z wynagrodzenia pracownika. W przypadku trybu egzekucyjnego potrącenia z wynagrodzenia za pracę wykonywane są na bazie postępowania komornika przy sądzie rejonowym ogólnej właściwości dłużnika.

Spis treści

Wykaz skrótów i aktów prawnych użytych w książce

Rozdział 1. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę – podstawowe zasady

Tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności

Ochrona wynagrodzenia

Potrącenia bez zgody zatrudnionego

Świadczenia alimentacyjne

Należności inne niż alimentacyjne

Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi

Kary porządkowe

Odliczenie kwot wcześniej wypłaconych

Wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę

Wypłata zawyżonego wynagrodzenia

Potrącenia dobrowolne

Oświadczenie pracownika o potrącaniu składki na ubezpieczenie na życie

Kwoty niepotrącalne

Potrącenia dobrowolne, gdy pracownik choruje

Wzór zgody na potrącenie z wynagrodzenia i dyspozycji opłacenia składki z przysługującego zasiłku

Zgody blankietowe

Kolejność i granice potrąceń ustawowych

Kwoty wolne od potrąceń

Kwota wolna dla niepełnoetatowca

Kwota wolna a nieprzepracowanie pełnego miesiąca

Limit potrąceń w pierwszym roku pracy

Pensja za grudzień otrzymana w styczniu

Wypłata innych składników wynagrodzenia

Kilka wypłat w danym miesiącu

Rozdział 2. Potrącenia z innych świadczeń wypłacanych pracownikowi

Świadczenia wypłacane w związku z podróżą służbową

Ekwiwalenty

Odprawa emerytalno-rentowa

Nagroda jubileuszowa

Odszkodowanie zasądzone pracownikowi po ustaniu stosunku pracy

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)

Świadczenia finansowane z ZFŚS

Potrącenia z wybranych świadczeń pracowniczych

Rozdział 3. Potrącenia z zasiłków chorobowych i macierzyńskich

Granice potrąceń i kwoty wolne przy potrąceniach z zasiłków

Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy otrzymane w jednym miesiącu

Potrącenia z zasiłku za zgodą pracownika

Rozdział 4. Potrącenia z umów cywilnoprawnych

Granice potrąceń

Oświadczenia składane przez zleceniobiorcę

Umowy zlecenia zawierane z własnymi pracownikami

Rozdział 5. Współpraca pracodawcy z komornikiem

Kolejność postępowania

Fragment świadectwa pracy dotyczący informacji o zajęciu

Egzekucja administracyjna

Wniosek wierzyciela

Składniki majątkowe niepodlegające egzekucji

Zabezpieczenie należności

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Nowe wzory zawiadomień o egzekucji administracyjnej

Różnice i podobieństwa w egzekucjach

Informacje w nowych wzorach

Zajęcie wynagrodzenia przez ZUS

Sankcje wobec pracodawcy

Dokumenty niezbędne przy egzekucji

Obowiązki archiwizacyjne i informacyjne pracodawcy

Zatrudnienie pracownika, który w świadectwie pracy ma wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia

Zawiadomienie komornika sądowego o zatrudnieniu pracownika, którego wynagrodzenie podlega egzekucji

Informacja dla poprzedniego pracodawcy o zatrudnieniu jego byłego pracownika, którego

wynagrodzenie podlega zajęciu

Obowiązki informacyjne pracodawcy

Nowa umowa oraz przejęcie zakładu a unieważnienie zajęcia

Informacja dla komornika w związku z zajęciem przez niego wynagrodzenia za pracę

Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem, którego wynagrodzenie podlega egzekucji

Powiadomienie komornika o rozwiązaniu umowy z pracownikiem, który ma zajęcie wynagrodzenia

Obowiązki pracodawcy po rozwiązaniu stosunku pracy z dłużnikiem

Przykładowe pisma otrzymywane przez pracodawców w związku z egzekucją komorniczą i administracyjną

Zajęcie z wynagrodzenia za pracę przez naczelnika urzędu skarbowego

Zajęcie z wynagrodzenia za pracę przez komornika

Zawiadomienie o uchyleniu egzekucji

Cofnięcie egzekucji

Postanowienie komornika o umorzeniu zaległości

Zawiadomienie o zawieszeniu egzekucji

Anulowanie poprzedniego pisma komornika

Żądanie komornika do złożenia oświadczenia

Rozdział 6. Obowiązki pracodawcy przy zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej

 

Informacja o zbiegu egzekucji

Obowiązek informacyjny pracodawcy

Obowiązek przekazywania zajętego wynagrodzenia przez pracodawcę

Zbieg egzekucji administracyjnych

Depozyt

Wezwanie o depozyt

Informacja o przekazywaniu potrąceń do depozytu

Informacja dla wierzycieli w przypadku zbiegu tytułów egzekucyjnych z wynagrodzenia

Rozdział 7. Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób chroniona jest odprawa emerytalno-rentowa

W jaki sposób dokonywać potrąceń alimentacyjnych z ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Czy trzynastkę należy w całości przeznaczyć na spłatę długu alimentacyjnego

Czy do potrącenia składki wystarczy pismo związków zawodowych

Zgoda pracownika na potrącanie składek związkowych

Jak spłacać pożyczkę z funduszu socjalnego, gdy pracownik mało zarabia

Czy komornikowi należy przekazać otrzymaną przez pracownika zapomogę

Jak rozliczyć się z komornikiem, gdy pracownik zmarł

Czy komornikowi należy przekazać odprawę pośmiertną

Jakie obowiązki ma pracodawca po otrzymaniu egzekucji od dyrektora oddziału ZUS

Informacja dla ZUS o wynagrodzeniu pracownika objętego zajęciem z tytułu zaległych składek

Ile może kosztować pracodawcę niewywiązywanie się z obowiązków wobec komornika

W jaki sposób chronić dane osobowe pracowników podczas korespondencji z komornikiem

Jak dokonywać potrąceń, w przypadku gdy w danym miesiącu pracownik otrzymuje wypłatę w dwóch terminach

Jak dokonywać potrąceń z zasiłku chorobowego od 1 marca 2015 r., gdy alimenty przewyższają możliwe potrącenie

Rozdział 8. Wskaźniki dotyczące potrąceń

Wyliczenie minimalnego wynagrodzenia netto w 2015 roku

Podstawowe koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa (kwota zmniejszająca podatek)

Podstawowe koszty uzyskania przychodu bez ulgi podatkowej (kwoty zmniejszającej podatek)

Podwyższone koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa (kwota zmniejszająca podatek)

Podwyższone koszty uzyskania przychodu bez ulgi podatkowej (kwoty zmniejszającej podatek)

Kwota wolna od potrąceń przymusowych i dobrowolnych dla zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy

Kwoty wolne od obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2015 r. dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy

Kwoty wolne od dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2015 r. dla pracownika zatrudnionego w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy

Potrącenia obligatoryjne

Potrącenia dobrowolne

Kwota wolna od potrąceń z uwzględnieniem proporcji dotyczącej wymiaru etatu

Kwoty wolne przy potrąceniach z zasiłków

Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji

Rozdział 9. Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Kolejność zaspokojenia należności alimentacyjnych jest ściśle określona

Za błędy komorników odpowiada Skarb Państwa

Dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej podlega egzekucji

Organ egzekucyjny nie może badać zasadności tytułu wykonawczego

Niepobrana emerytura jest majątkiem odrębnym małżonka

Nie każde postępowanie egzekucyjne ma przynosić komornikowi dochód

Niektóre emerytury można traktować egzekucyjnie jak wynagrodzenia za pracę

Odszkodowania nie są chronione przed potrąceniami

Prowadzenie dwu równoległych egzekucji stwarzałoby niebezpieczeństwo kolejnych zbiegów

PESEL i NIP w klauzuli wykonalności obowiązuje dopiero od 7 lipca 2013 r.

Wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego w skrócie

Rozdział 10. Wybrane interpretacje urzędowe

Potrącenia przy wypłacie różnych świadczeń ze stosunku pracy – zmiana stanowiska MPiPS

Pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 27 maja 2011 r. w sprawie kwoty wolnej od potrąceń przy przychodach, do których stosuje się różne koszty uzyskania (nr GPP-364-4560-15-1/11/PE/RP)

Pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 7 marca 2011 r. w sprawie kwoty wolnej od potrąceń dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy (nr GPP-364-4560-12-1/11/PE/RP)

Pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 22 lutego 2011 r. w sprawie proporcjonalnego zmniejszania kwoty wolnej przy potrąceniach dobrowolnych (nr GPP-364-4560-8-1/11/PE/RP)

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 26 stycznia 2011 r. w sprawie kwoty wolnej od potrąceń przy wypłatach należności za rok poprzedni w roku następnym (nr GPP-364-4560-3-1/11/PE/RP)

Pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 1 lipca 2009 r. w sprawie potrąceń z nadpłaconego wynagrodzenia za pracę (nr GPP-110-4560-43/09/PE/RP)

Pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 16 października 2007 r. w sprawie kwoty wolnej od potrąceń pracownika w pierwszym roku pracy (nr GPP-416- -4560-465/07/PE)

Rozdział 11. Najważniejsze przepisy dotyczące potrąceń

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) (wyciąg)

Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 101) (wyciąg)

Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) (wyciąg)

Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 159) (wyciąg)

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników (Dz.U. nr 10, poz. 52 ze zm.) (wyciąg)

 

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »