Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dek... - Opracowanie zbiorowe

Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dek...

Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
ISBN: 978-83-88700-96-5
Język: Polski
Data wydania: marca 2015
Liczba stron: 827
Rozmiar pliku: 5,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
65,00 zł

Dostępne formaty plików:

EPUB , MOBI

Sprawy rolnictwa i obszarów wiejskich pochłaniają wciąż wiele czasu rządom, parlamentom i dyplomatom zarówno w wysoko rozwiniętych, jak i rozwijających się krajach świata, niejako wbrew tendencjom do malejącego udziału rolnictwa w wytwarzaniu produktu krajowego brutto czy wartości dodanej. Co więcej, zyskują na znaczeniu i aktualności, podobnie jak ekonomia rolna jako specjalność i subdyscyplina na forum ogólnoekonomicznym. Dowodem tego jest m.in. niniejsza publikacja będąca pokłosiem sesji, która odbyła się w trakcie IX Kongresu Ekonomistów Polskich i poświęcona była teoretycznym i praktycznym aspektom rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej. (…)

 

Książka zawiera rozważania na temat najbardziej istotnych zagadnień gospodarczych i społecznych, dotyczących obszarów wiejskich, samego rolnictwa, jak i ogólnie pojętego sektora agrobiznesu. Mają one wymiar teoretyczny i praktyczny. Obejmują swym zakresem trzy skale: globalną, Unii Europejskiej oraz Polski. Prezentują równocześnie stan obecny rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a także dylematy i perspektywy ich rozwoju w kolejnych latach. Ten bogaty i wielowątkowy materiał, będący rodzajem syntezy wieloletnich badań, pozwala też na sformułowanie szeregu pytań, które wytyczają współcześnie toczący się dyskurs w ekonomii rolnej.(…)

 

Prezentowana książka pozwala spojrzeć na rolnictwo i gospodarkę żywnościową przez pryzmat różnorakich uwarunkowań: makroekonomicznych, mikroekonomicznych i międzynarodowych. Przedstawia dociekania naukowo-badawcze wielu ekonomistów, zajmujących się teorią i praktyką ekonomii rolnej. IX  Kongres Ekonomistów Polskich stał się dobrą okazją do ich upowszechnienia. Ocenę na ile to się udało pozostawiamy jednak czytelnikom.

 

Andrzej Czyżewski, Bogdan Klepacki

Spis treści

Od wydawcy

Wprowadzenie

Część I

Ogólne problemy ekonomii rolnej w warunkach rynkowych

Andrzej Czyżewski, Bazyli Czyżewski

Ziemia i jej renty w nowym paradygmacie rozwoju rolnictwa

Aleksander Grzelak

Próba oceny odporności rolnictwa na zmiany koniunktury gospodarczej z perspektywy doświadczeń Polski

Dariusz Kusz, Stanisław Gędek, Ryszard Kata

Egzogeniczne uwarunkowania inwestycji w rolnictwie polskim

Adam Majchrzak

Proces unifikacji struktur agrarnych w Unii Europejskiej po 2003 roku

Aldona Mrówczyńska-Kamińska

Wykorzystanie modelu przepływów międzygałęziowych do badania zależności w agrobiznesie w krajach Unii Europejskiej

Wiesław Musiał, Tomasz Wojewodzic

Bariery przemian agrarnych w rolnictwie polskim – poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych

Katarzyna Smędzik-Ambroży

Konwergencja czy dywergencja rolnictwa w Polsce w latach 2004–2011

Tadeusz Sobczyński

O konieczności intensyfikacji produkcji rolniczej i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju

Barbara Wieliczko

Państwo a rynek w rolnictwie – rolnictwo Polski i UE w pierwszych dekadach XXI wieku

Mariusz Maciejczak

Projektowanie mechanizmu gospodarczego dla dóbr nierynkowych na obszarach wiejskich

Część II

Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej – przejawy i skutki

Agnieszka Baer-Nawrocka

Kwestia parytetu dochodów rolniczych w krajach Unii Europejskiej

Agnieszka Biernat-Jarka

Instytucje państwa a uzasadnienie podejmowania działań interwencyjnych w gospodarce na przykładzie wspólnej polityki rolnej

Wawrzyniec Czubak

Nakłady inwestycyjne w rolnictwie polskim w kontekście wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej

Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak

Komplementarność i substytucyjność wydatków budżetowych w krajowym i unijnym budżecie rolnym dla Polski

Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień

Wspólna polityka rolna (WPR) Unii Europejskiej po 2014 roku z polskiej perspektywy

Piotr Kułyk

Kierunki zmian w finansowym wsparciu rolnictwa w świetle doświadczeń kryzysu finansowego

Andrzej Parzonko

Koncepcje kształtowania wsi i gospodarstw rolniczych w Polsce i innych krajach europejskich – wymiar ekonomiczny, społeczny i środowiskowy

Anna Rzeszutko, Walenty Poczta

Znaczenie Wspólnej Polityki Rolnej w procesie modernizacji rolnictwa w Polsce

Marta Śmigla

Ekonomiczne determinanty produkcji mleka w Unii Europejskiej w warunkach wpr po 2003 roku

Część III

Bezpieczeństwo żywnościowe, ekologiczne i „zielona” gospodarka

Michał Borychowski

Sektor biopaliw ciekłych na tle rolnictwa i otoczenia makroekonomicznego w wybranych krajach po 2004 roku

Jarosław Gołębiewski

Zrównoważona biogospodarka – potencjał i czynniki rozwoju

Stanisław Paszkowski

Problemy światowego i europejskiego bezpieczeństwa żywnościowego

Ewa Ratajczak

Rolnictwo i leśnictwo w świetle koncepcji biogospodarki

Arkadiusz Sadowski

Zaspokojenie bezpieczeństwa żywnościowego wybranych regionów świata a realizacja zasady zrównoważonego rozwoju

Paulina Szyja

Wymiar ekonomiczny i społeczny bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce

Józef Stanisław Zegar

Kwestia bezpieczeństwa żywnościowego a ekonomia

Część IV

Rolnictwo, obszary wiejskie i gospodarka żywnościowa we współczesnych badaniach

Małgorzata Kołodziejczak

Korzystanie z usług w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej z regionu Europy Środkowo-wschodniej

Maria Parlińska

Systemy informacji rolniczej w Polsce

Lucyna Przezbórska-Skobiej

Wiejska przestrzeń rekreacyjna Polski – ocena atrakcyjności i uwarunkowania rozwoju

Stanisława Sokołowska, Anna Bisaga

Modernizacja gospodarstw rolnych w procesie endogenizacji rozwoju na przykładzie badań w regionie opolskim

Joanna Szwacka-Mokrzycka

Zachowania przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce w okresie kryzysowym

Sławomir Jarka

Ekonomiczna i społeczna wydajność pracy w przedsiębiorstwach rolniczych

Karolina Pawlak

Metodologiczne aspekty badań nad skutkami zmian polityki handlowej w sektorze rolno-spożywczym

Katarzyna Kita, Walenty Poczta

Znaczenie krajów BRIC w handlu artykułami rolno-żywnościowymi Polski

Agnieszka Brelik

Agroturystyka versus dostarczanie dóbr publicznych – w poszukiwaniu wskaźników wyceny

Robert Pietrzykowski

Poziom rozwoju gospodarczego a ceny ziemi rolniczej w Polsce

Podsumowanie

Streszczenia

Summaries

Noty o autorach

Rada Programowa IX Kongresu Ekonomistów Polskich

Wybrane tytuły wydawnicze Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »