Strona główna » Księgarnia » eBooki » Religia » Gniew i Chwała
Gniew i Chwała - Sławomir Ryżyk, David Reagan

Gniew i Chwała

Wydawnictwo: Bogulandia
ISBN: 978-83-63097-32-5
Język: Polski
Data wydania: 1 kwietnia 2014
Liczba stron: 247
Rozmiar pliku: 3,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 35,00 zł
Nasza cena: 20,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Sławomir Ryżyk, David Reagan w formacie MOBI Pozostałe formaty:


I wejdą do jaskiń skalnych i do jam ziemnych
ze strachu przed Panem i przed blaskiem jego majestatu,
gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią.
Izajasz 2:19

Napisałem książkę „Gniew i chwała”, ponieważ ludzie zawsze uważali, że Księga Objawienia Jana jest zbyt trudna do zrozumienia lub zbyt straszna do czytania. Potrafię te odczucia zrozumieć, bo zostałem wychowany w przekonaniu, że księga ta jest rodzajem łamigłówki, którą mogą pojąć wyłącznie teolodzy. Byłem też przerażony
wieloma drastycznymi opisami przyszłego Ucisku. Wszystko to wytworzyło psychologiczną barierę, która sprawiła, że po tę księgę nigdy nie sięgałem.
Później zacząłem stopniowo dochodzić do przekonania, że Księga Objawienia nie jest tak trudna do zrozumienia, jeśli jej przekaz odczytuje się dosłownie. Odkryłem też, że zawiera ona wyłącznie dobre wieści dla ludzi, którzy uwierzyli Chrystusowi.
Przesłanie Księgi Objawienia można wyrazić mottem: „Ostateczne zwycięstwo należy do nas!” Szatan nie chce, by ktokolwiek przesłanie to słyszał i robi wszystko, co w jego mocy, żeby otaczać tę księgę aurą niepotrzebnej tajemniczości i przekonać ludzi, że nie da się jej zrozumieć.
Modlę się, żeby moja książka pomogła wam zrozumieć wspaniałą Księgę Objawienia. Jak księga ta sama o sobie mówi, jest to „objawienie Jezusa Chrystusa”. Jej zamierzeniem jest zapowiedzieć przyszły tryumf Jezusa nad szatanem i dlatego w swym założeniu ma być zrozumiała. Nic dziwnego, że szatan nie chce, by ktokolwiek
ją zrozumiał.
Maranata! Przyjdź Panie Jezu!
Dr. David R. Reagan
Lamb & Lion Ministries

Spis treści

Spis treoeci
Przedmowa
Rozdzia³ 1: Rozumienie Ksiêgi Objawienia
Czy jest możliwe zrozumienie Księgi Objawienia,
a jeśli tak, to czym się kierować?
Rozdzia³ 2: Interpretacja Ksiêgi Objawienia
Krótki przegląd Księgi Objawienia.
Pobieżne zapoznanie się z każdym z rozdziałów.
Rozdzia³ 3: Uporz¹dkowanie wydarzeñ w Ksiêdze
Objawienia
Wzajemne związki pomiędzy wydarzeniami
opisanymi w Księdze Objawienia oraz ich relacje
z innymi proroctwami dotyczącymi czasów
ostatecznych.
Rozdzia³ 4: Sprawdzanie objawieñ
Najczęściej zadawane pytania dotyczące Księgi
Objawienia.
Rozdzia³ 5: Zastosowanie Ksiêgi Objawienia
Lekcje zawarte w Księdze Objawienia i ich
zastosowanie w codziennym życiu chrześcijańskim
Przypisy koñcowe
Materia³y na temat biblijnych proroctw
Polecane organizacje zajmuj¹ce siê biblijnymi
proroctwami
O Autorze

Spis ilustracji
Rysunek 1 Ziemia – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
Rysunek 2 Prorocka perspektywa wydarzeń
Rysunek 3 Koncepcja premillenializmu historycznego
Rysunek 4 Koncepcja amillenializmu
Rysunek 5 Koncepcja postmillenializmu
Rysunek 6 Premillenializm współczesny
Rysunek 7 Główne wydarzenia okresu Ucisku
Rysunek 8 Kolejność zmartwychwstań w czasach ostatecznych
Rysunek 9 Biblijna koncepcja hadesu