Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Karne » Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w rodzinie w praktyce organów...
Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w rodzinie w praktyce organów... - Małgorzata Czarkowska

Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w rodzinie w praktyce organów...

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-278-0951-3
Język: Polski
Data wydania: października 2014
Liczba stron: 315
Rozmiar pliku: 5,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 89,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Małgorzata Czarkowska w formacie PDF Pozostałe formaty:


Problem przemocy wobec kobiet w rodzinie jest zagadnieniem, któremu poświęca się wiele uwagi – zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym. Efektywne przeciwdziałanie temu zjawisku przez organy ścigania, wymiaru sprawiedliwości i inne instytucje wymaga podejścia kompleksowego i interdyscyplinarnego, które uwzględnia – poza płaszczyzną prawną – także aspekty psychologiczne i społeczne zjawiska oraz indywidualne potrzeby ofiar. Pełne bowiem zrozumienie specyfiki, przyczyn i konsekwencji tej formy przemocy jest warunkiem skuteczności postępowania karnego wszczętego w związku z popełnionym przestępstwem, a zwłaszcza właściwej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego oraz trafnego doboru środków reakcji prawnokarnej i zastosowanych form pomocy ofierze.

W monografii zaprezentowano kompleksowe opracowanie problematyki penalizacji przemocy wobec kobiet w rodzinie. Autorka – odwołując się m.in. do prawa karnego materialnego, procesowego oraz wykonawczego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – dogłębnie przedstawia instrumenty prawne, z których mogą korzystać ofiary oraz instytucje powołane do ich ochrony.

Cennym walorem publikacji są zamieszczone w niej wyniki badań akt sądowych w sprawach dotyczących czynu z art. 207 k.k. Wzbogacają one to opracowanie o analizę rzeczywistych form działania przedstawicieli instytucji publicznych (ich faktycznej aktywności lub zaniechań) w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet w rodzinie.

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do prawników praktykówsędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, a także do osób i instytucji stykających się z problematyką przemocy w rodzinie – m.in. funkcjonariuszy Policji, pracowników gminnych komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i ośrodków pomocy społecznej oraz przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych działających na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jak również organizacji społecznych niosących pomoc ofiarom przemocy.

 

Małgorzata Czarkowska – doktor nauk prawnych, mająca wieloletnie doświadczenie na stanowisku asystenta sędziego w Wydziale Karnym i Gospodarczym, wykładowca prawa.