Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Emerytury i renty. Zmiany, dokumentacja, obowiązki pracodawcy - Opracowanie zbiorowe

Emerytury i renty. Zmiany, dokumentacja, obowiązki pracodawcy

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-3342-4
Język: Polski
Data wydania: września 2014
Liczba stron: 200
Rozmiar pliku: 541,0 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
59,96 zł

Dostępne formaty plików:

MOBI , EPUB, PDF

Autorzy publikacji w 5 rozdziałach przekazują wartościowe rady, poparte licznymi przykładami, co do zasad działania i postępowania przy sporządzaniu dokumentacji emerytalno-rentowej oraz odpowiadają na wątpliwości i rozterki pracodawców w związku z ubieganiem się pracowników o emerytury i renty.

Spis treści

Rozdział 1. Emerytury i renty z systemu powszechnego

System emerytalny w Polsce a przynależność do Unii

Emerytura z FUS ustalana na dotychczasowych zasadach

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym

Wcześniejsza emerytura pracownicza dla urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.

Emerytura dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

Emerytura dla niektórych ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r.

Emerytura ustalana na zasadach określonych w art. 46 ustawy emerytalnej

Emerytura określona w art. 29 ustawy emerytalnej – wcześniejsza emerytura pracownicza wyłącznie dla kobiet

Emerytura określona w art. 32 ustawy emerytalnej – dla ubezpieczonych będących pracownikami zatrudnionymi w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

Emerytura z tytułu działalności twórczej lub artystycznej – art. 33 ustawy emerytalnej

Emerytura z tytułu wykonywania pracy górniczej dla ubezpieczonych, którzy nie spełnili warunków do emerytury górniczej – art. 39 ustawy emerytalnej

Emerytura bez względu na wiek dla nauczycieli urodzonych po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r.

Emerytura kolejowa – art. 40 ustawy emerytalnej

Wysokość emerytury dla ubezpieczonych urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. i niektórych ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Okresy uwzględniane przy ustalaniu stażu emerytalnego

Okresy składkowe

Okresy nieskładkowe

Wypłata emerytury

Nowa emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Prawo do nowej emerytury

Emerytura w obniżonym wieku

Wysokość nowej emerytury

Wysokość emerytury dla niektórych ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Podwyższenie emerytury do kwoty najniższego świadczenia

Ponowne ustalenie wysokości emerytury

Emerytura przyznawana z urzędu

Termin wypłaty nowej emerytury

Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE

Uprawnieni do okresowej emerytury kapitałowej

Wysokość okresowej emerytury kapitałowej

Tryb postępowania o przyznanie okresowej emerytury kapitałowej

Wypłata okresowej emerytury kapitałowej

Ponowne ustalenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej

Emerytury – szczegółowe zasady dokumentowania okresów  składkowych

Środki dowodowe potwierdzające okresy składkowe

Zaświadczenie – podstawowym środkiem dowodowym potwierdzającym okres zatrudnienia

Zeznania świadków

Orzeczenia sądów

Konto ubezpieczonego

Okresy zatrudnienia/ubezpieczenia przebyte za granicą

Okresy zatrudnienia/ubezpieczenia przebyte na terenie byłego NRD

Udokumentowanie innych okresów składkowych

Środki dowodowe potwierdzające pozapracownicze okresy składkowe

Potwierdzenie wykonywania pracy nakładczej

Okres pracy zleceniobiorcy i osoby współpracującej z osobami wykonującymi czynności na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby wykonujące pracę na podstawie umów zlecenia, zawartych do 13 stycznia 2000 r.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby wykonujące pracę na podstawie umów zlecenia zawartych po 13 stycznia 2000 r.

Wykonywanie pracy w charakterze członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pracy w zespołowym gospodarstwie rolnym SKR

Działalność pozarolnicza, w tym działalność twórcza i artystyczna

Dokumentacja okresów pracy w szczególnych warunkach i w/o szczególnym charakterze

Okresy niezaliczane do pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

Zmiany w emeryturach od 2013 r.

Na czym będą polegać emerytury częściowe?

Sposób ustalania stażu

Sposób obliczenia emerytury częściowej

Jak przejść z częściowej emerytury na powszechną?

Emerytura minimalna

Jaki wpływ ma podwyższenie wieku emerytalnego na rencistów?

Czy obowiązek dłuższej pracy spowoduje komplikacje dla osób z wcześniejszymi świadczeniami?

Czy nowelizacja narusza wypracowane uprawnienia z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze?

Czy nowelizacja ustawy emerytalnej zakłada ochronę pracowników w wieku przedemerytalnym

Wiek emerytalny dla kobiet

Wiek emerytalny dla mężczyzn

Wiek emerytalny dla rolników, sędziów, prokuratorów

Wiek emerytalny przewidziany dla funkcjonariuszy służb mundurowych

Emerytura niepełna

Zmiany w emeryturach w 2014 r.

Renty z systemu powszechnego

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Kiedy przysługuje prawo do renty?

Renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy

Renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy

Wymagane dokumenty

Renta dla osoby niezdolnej do pracy

Orzeczenie o niezdolności do pracy

Warunki wymagane do renty z tytułu niezdolności do pracy

Staż pracy

Dokumenty

Renta rodzinna – komu i na jakich zasadach przysługuje

Krąg osób uprawnionych do renty rodzinnej

Kiedy dzieci mają prawo do renty rodzinnej?

Czy wolny słuchacz ma prawo do renty rodzinnej?

Czy dziecko studiujące ma prawo do renty rodzinnej, w sytuacji gdy podjęło pracę w pełnym wymiarze?

Czy osoba 25-letnia na przedostatnim roku studiów będzie mogła w dalszym ciągu pobierać rentę rodzinną, aż do ukończenia nauki?

Kiedy wdowa i wdowiec mają prawo do renty rodzinnej?

Okresowa renta rodzinna dla wdowy

Kiedy rodzice mają prawo do renty rodzinnej?

Wysokość renty rodzinnej

Zasady wypłaty renty rodzinnej

Zmniejszanie i zawieszanie renty rodzinnej

Wstrzymanie wypłaty renty rodzinnej

Renta rodzinna z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Postępowanie o przyznanie renty rodzinnej

Wniosek o rentę rodzinną

Wniosek składany za pośrednictwem płatnika

Dodatkowe dokumenty wymagane przy staraniu się o rentę rodzinną

 

Rozdział 2. Emerytury pomostowe

Emerytury pomostowe – kto ma do nich prawo

Co nazywamy pracą w szczególnych warunkach?

Co nazywamy pracą w szczególnym charakterze?

Warunki nabycia prawa do emerytury pomostowej

15-letni okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

Praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r. si po 31 grudnia 2008 r.

Staż ogólny

Rozwiązanie stosunku pracy

Emerytura pomostowa w niższym wieku i niższym stażu „szczególnym”

Powstanie i ustanie prawa do emerytury pomostowej

Wysokość emerytury pomostowej

Możliwość zarobkowania

Postępowanie w sprawach o emeryturę pomostową

Jak bezbłędnie wypełnić i wysłać druk ZUS ZSWA?

W jakim terminie należy przesłać ZUS ZSWA do ZUS?

W jakim terminie należy dokonać korekty ZUS ZSWA?

Rekompensata zamiast emerytury pomostowej

 

Rozdział 3. Pracownik stara się o świadczenia  emerytalno-rentowe

Obowiązki pracodawcy i pracownika (ubezpieczonego)

Przejście na emeryturę zawsze z inicjatywy pracownika

Kiedy pracodawca nie ma obowiązku sporządzenia wniosku emerytalnego?

Kiedy pracodawca ma obowiązek sporządzenia wniosku emerytalnego?

Komplet dokumentów do przyznania emerytury składanych w ZUS

 

Rozdział 4. Rozliczanie zarobkujących emerytów  i rencistów

Świadczenia podlegające zasadom zawieszalności

Kogo zawieszalność nie dotyczy?

Częściowa zawieszalność świadczeń

Jaka działalność wpływa na zawieszanie świadczeń?

Przychód wpływający na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą

Zawieszanie prawa do świadczeń lub zmniejszanie ich wysokości w ciągu roku

Zawieszanie świadczeń pozostających w zbiegu z innym świadczeniem

Zasady zawieszania i zmniejszania wysokości renty rodzinnej, do której uprawnionych jest kilka osób

Obowiązki emerytów i rencistów oraz płatników składek

Rozliczanie emerytur i rent

Zasada rocznego rozliczenia świadczeń

Zasada miesięcznego rozliczania świadczeń

Zawieszenie renty socjalnej

 

Rozdział 5. Emerytury i renty – w pytaniach  i odpowiedziach

Emerytury i renty z systemu powszechnego – jakie wątpliwości mieli płatnicy

Zwolnienie lekarskie pracownika rencisty po ustaniu zatrudnienia

Jakimi kryteriami należy się kierować przy wyborze wynagrodzenia zastępczego?

Jak udokumentować okres pracy w warunkach szczególnych, jeśli zmieniły się nazwy stanowisk pracy?

Działalność gospodarcza a prace wykonywane w warunkach szczególnych – co z uprawnieniami

do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym

Czy praca traktorzysty jest pracą w szkodliwych warunkach?

Czy wpisać urlop bezpłatny i wychowawczy w ZUS Rp-7?

Jak bezbłędnie wykazać premię bilansową w ZUS Rp-7?

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wystawione przez firmę zewnętrzną

Jak poprawnie sporządzić ZUS Rp-7, jeśli w niektórych latach pracownik osiągnął trzydziestokrotność?

Jak długo należy wypłacać rentę rodzinną pracownicy – studentce?

Czy ZUS może sam ustalić prawo do emerytury powszechnej?

Emerytura z urzędu – czy mniej korzystna

Okresy rolne a staż emerytalny

Praca w szczególnych warunkach a prawo do wcześniejszej emerytury

Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru

Dokumentacja zastępcza

Podstawa wymiaru kapitału początkowego

Firma albo emerytura

Obowiązek udokumentowania zarobków zastępczych pracownika

Następca odmówił wydania szczegółowego świadectwa pracy przy staraniu się o emeryturę

Renta z tytułu niezdolności do pracy – wypełnienie ZUS Rp-7

Podstawa wymiaru renty – zasady

Brak możliwości ustalenia podstawy wymiaru z tzw. okresu faktycznego

Ustalanie podstawy wymiaru z 20 lat tylko na wniosek przyszłego świadczeniobiorcy

Emerytury pomostowe – jakie wątpliwości mieli płatnicy

Emerytura pomostowa a prawo do renty

Wpływ dodatkowych zarobków na wysokość przyznanego już świadczenia

Brak ochrony przed zwolnieniem

Czy wniosek o emeryturę pomostową może być złożony później?

Praca wykonywana przez część miesiąca

Ewidencja pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

Czasami niższy wiek lub staż

Czy kierowca gimbusa otrzyma „pomostówkę”?

Wykonywanie pracy niewymienionej w załącznikach do ustawy

Nie wszystkie okresy wydłużą staż pracy

Czy uwzględnić pracę w gospodarstwie rolnym?

Praca dozwolona, ale pod pewnymi warunkami

Spis aktów prawnych

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »