Strona główna » Księgarnia » Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach. Wydanie czerwiec 20...

Kategorie ebooków

Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach. Wydanie czerwiec 20... - Justyna Rek-Pawłowska

Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach. Wydanie czerwiec 20...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN:
Język: Polski
Data wydania: czerwca 2014
Liczba stron: 12
Rozmiar pliku: 733,9 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 59,90 zł
Nasza cena: 59,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Justyna Rek-Pawłowska w formacie PDF Pozostałe formaty:


Masz możliwość uzyskania indywidualnej porady eksperta, będziesz pewien, że podejmowane decyzje będą prawidłowe i zgodne z ustawą Pzp, poznasz problemy innych specjalistów oraz sposoby radzenia sobie z nimi, zyskasz pomoc przy rozstrzyganiu wątpliwości pojawiających się w trakcie interpretacji przepisów, będziesz mieć pod ręką kompleksowe źródło wiedzy.

Spis treści

1.Dokumenty od wykonawców/Tryby i sposoby udzielania zamówień

2.Protokół odbioru wykonanych prac może potwierdzać należyte zrealizowanie zamówienia

3.Przedmiot nabywany w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może być objęty różnymi stawkami podatku od towarów i usług

4.Od 16 kwietnia 2014 r samorządowa instytucja kultury, która organizuje projekcje filmowe, nie musi stosować prawa zamówień publicznych

5.Zamawiający nie musi żądać od wykonawców potwierdzenia warunków udziału za pomocą dokumentów wyszczególnionych w przepisach

6.W przetargu na zakup benzyny wolno wymagać dysponowania stacjami paliw położonymi w odpowiedniej odległości od zamawiającego

7.W przypadku odmowy zawarcia umowy w sprawie zamówienia inwestor może do skutku wzywać do jej podpisania kolejnych wykonawców

8.Współpraca z wykonawcą/Omyłki w ofertach

9.Zapłatę wykonawcy można uzależnić od uregulowania faktur podwykonawców

10.Wykonawca musi przestrzegać zaakceptowanych przez siebie zapisów umowy

11.Udzielając zamówienia podmiotowi, który ma ustawową wyłączność na świadczenie usługi, nie trzeba stosować prawa zamówień publicznych

12.Umowa w sprawie zamówienia publicznego może przewidywać elastyczne rozwiązania związane ze zmianą zakresu podwykonawstwa

13.Jeśli zamawiający nie wymagał podania ceny netto oraz VAT, wówczas nie można odrzucić oferty zawierającej błędny podatek

14.Z praktyki zamawiających i wykonawców

15.Inwestor może żądać wykazania poprawnie i nienależycie zrealizowanych zamówień przez podmiot trzeci udostępniający wykonawcy swoje zasoby

16.Aktualności

17.Nowy próg stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

18.Koniec z wielomilionowymi wpisami od skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej