Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Bankowość i Finanse » Rozdział 1. Samorząd terytorialny uczestnikiem na rynku finansowym
Rozdział 1. Samorząd terytorialny uczestnikiem na rynku finansowym - Hanna Kociemska

Rozdział 1. Samorząd terytorialny uczestnikiem na rynku finansowym

Wydawnictwo: CeDeWu
ISBN: 978-83-7941-035-4
Język: Polski
Data wydania: 2006
Liczba stron: 51
Rozmiar pliku: 341,6 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 44,00 zł
Nasza cena: 6,99 zł
Wybrany format: Ebook  - Hanna Kociemska w formacie PDF


Książka prezentuje obszerne i kompleksowe omówienie usług bancassurance adresowanych do samorządu terytorialnego i świadczącej ją organizacji bancassurance. Należy podkreślić unikalność rozważań na temat możliwości wykorzystania tej usługi w polskim samorządzie terytorialnym; monografia ta jest jednym z pierwszych tak kompleksowych opracowań na temat bancassurance w sektorze samorządu terytorialnego.

Spis treści

Wykaz stosowanych skrótów i ważniejszych oznaczeń

Wprowadzenie

Rozdział I
Jednostka samorządu terytorialnego uczestnikiem na rynku finansowym

Specyfika JST jako jednostki gospodarującej (w zarysie)
Specyfika finansowa JST - w aspekcie dochodów i wydatków
Ryzyko w działalności JST
Podsumowanie

Rozdział II
Usługa bancassurance jako metoda kompleksowego rozwiązywania problemów
Finansowych JST

Określenie potencjalnych obszarów wykorzystania usługi bancassurance
Potencjalne usługi finansowania potrzeb bieżących JST przez "organizację bancassurance"
Uwagi wprowadzające
Kasowa obsługa budżetu samorządowego
Factoring i usługi zabezpieczające z nim związane
Potencjalne usługi finansowania potrzeb rozwojowych JST przez "organizację bancassurance"
Długoterminowe kredytowanie inwestycji
Leasing komunalny
Emisja obligacji
Emisja obligacji przychodowych jako szczególna forma emisji obligacji.
Sekurytyzacja aktywów
Usługa typu project finance
Podsumowanie i wnioski

Rozdział III
Stan i uwarunkowania rozwoju bancassurance po stronie podażowej.
Implikacje dla rozwoju usługi bancassurance oferowanej JST
Usługa bancassurance - definicja, zakres, forma świadczenia usługi dla JST
Konsolidacja obszarów działalności bankowej i ubezpieczeniowej w Polsce.
Możliwość aplikacji rozwiązań "organizacji bancassurance", na rynku klienta samodrządowego
Przegląd stanu polskiego sektora bankowego i jego usług w zakresie bancassurance (dla JST) na tle podstawowych trendów rozwojowych w bankowości
Przegląd sektora ubezpieczeniowego i jego usług dla JST, z uwzględnieniem obszaru bancassurance
Grupa Dexia jako przykład "organizacji bancassurance", działającej na europejskim i pozaeuropejskim rynku samorządu terytorialnego

Zakończenie
Bibliografia