Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Negocjowanie i zawieranie umów handlowych - Wojciech Budzyński

Negocjowanie i zawieranie umów handlowych

Wydawnictwo: MT Biznes
ISBN: 978-83-7561-303-2
Język: Polski
Data wydania: 31 marca 2014
Liczba stron: 122
Rozmiar pliku: 1,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
39,90 zł
Nasza cena:
35,90 zł

Dostępne formaty plików:

EPUB , MOBI

Celem książki jest pokazanie, jak skomplikowanym procesem jest zawarcie dobrej umowy, jak unikać niebezpieczeństw i pułapek, jak negocjować, aby zabezpieczyć swoje interesy. Autor koncentruje się na umowach sprzedaży i dostawy, zawieranych z partnerami krajowymi i zagranicznymi, analizując je zarówno z punktu widzenia sprzedającego, jak i kupującego. Zrozumiałym językiem, pozbawionym zawiłości prawnych, szczegółowo omawia:

 

• uwarunkowania prawno-zwyczajowe umów handlowych,

 

• ryzyka związane z zawieraniem umów,

 

• zasady poszukiwania partnera handlowego i oceny jego wiarygodności,

 

• zawieranie umów w formie oferty,

 

• ustalanie bazy dostaw (według Incoterms i innych zwyczajów),

 

• uzgadnianie warunków płatności,

 

• negocjowanie i formułowanie ogólnych warunków i zasadniczych klauzul umowy,

 

• zabezpieczanie i dochodzenie roszczeń,

 

• wykorzystanie taktyk negocjacyjnych.

 

 

Wojciech Budzyński od 25 lat zajmuje się praktycznie i naukowo problematyką  negocjowania i zawierania umów handlowych; prowadzi z tego zakresu wykłady w SGH oraz szkolenia dla biznesu, jest aktywnym doradcą firm. Doświadczenie zdobywał jako dyrektor dużego przedsiębiorstwa handlowego, szef dwóch jego oddziałów za granicą, doradca Ministra Gospodarki, starszy ekspert Banku Światowego. Jest autorem 38 książek, wydanych w kraju i za granicą.

 

Jest to książka o dużych walorach praktycznych, adresowana do szerokiego środowiska biznesowego, prowadzącego działalność z partnerami krajowymi lub zawierającego transakcje importowo-eksportowe. Wiedza w niej zawarta pozwala skonstruować dobrą umowę handlową, zabezpieczyć własne interesy, uniknąć zagrożeń wynikających z błędnej interpretacji lub pominięcia klauzul i formuł handlowych. Publikacja może też zainteresować wykładowców i studentów, prezentując problematykę negocjacji handlowych w sposób przystepny i uporządkowany.

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1

Uwarunkowania prawno-zwyczajowe umów handlowych

1.1.  Istota i formy umów

1.2.  Sposoby zawierania umów

1.3.  Znaczenie Prawa cywilnego i konwencji CISG

1.4.  Uwarunkowania zwyczajowe umów w zakresie bazy dostawy

1.5.  Uwarunkowania prawno-zwyczajowe umów w zakresie sposobu płatności

1.6.  Uwarunkowania umów sprzedaży w zakresie pozostałych elementów

Pytania podsumowujące

Rozdział 2

Analiza ryzyk związanych z umową

2.1.  Zarządzanie ryzykiem umowy przez kupującego

2.2. Zarządzanie ryzykiem umowy przez sprzedającego

2.3.  Ustalanie preferencji w umowie przez kupującego

2.4.  Ustalanie preferencji w umowie przez sprzedającego

2.5.  Preferencje w zakresie ogólnej koncepcji umowy

Pytania podsumowujące

Rozdział 3

Zasady poszukiwania partnera handlowego i oceny jego wiarygodności

3.1.  Analiza podmiotowa rynku podejmowana w celu znalezienia

partnera handlowego

3.2.  Zarządzanie wewnętrznym bankiem danych o partnerach

handlowych

3.3.  Wykorzystanie brokerów informacji w Internecie i platform przetargowych

3.4.  Największe bazy informacji handlowej o partnerach

3.5.  Zasady oceny i sprawdzania wiarygodności partnerów handlowych

3.6.  Analiza własna sytuacji i standingu partnera

3.7.  Wykorzystanie wywiadowni handlowych

Pytania podsumowujące

Rozdział 4

Zawieranie umów w formie oferty

4.1.  Formułowanie zapytania ofertowego

4.2. Przykłady zapytań ofertowych i pułapki z nimi związan

4.3.  Formułowanie oferty

4.4.  Problem wiązania oferty

4.5.  Elementy oferty i jej przykładowe sformułowania

4.6.  Kalkulacja ceny ofertowej

4.7.  Problemy i pułapki związane z milczącą akceptacją oferty

4.8.  Zasady odpowiedzi na ofertę i formułowania

kontroferty oraz zamówienia

Pytania podsumowujące

Rozdział 5

Ustalanie bazy dostawy w umowie

5.1.  Zwyczaje Incoterms i ich aktualne wersje

5.2.  Proponowane zmiany w terminach Incoterms w kolejnej ich wersji

5.3.  Zasady stosowania zwyczajów Incoterms

5.4.  Postanowienia terminów grupy E z Incoterms 2000 i ich interpretacja

5.5.  Postanowienia terminów grupy F z Incoterms 2000 i ich interpretacja

5.6.  Postanowienia terminów grupy C z Incoterms 2000 i ich interpretacja

5.7.  Postanowienia terminów grupy D z Incoterms 2000 i ich interpretacja

5.8.  Inne zbiory zwyczajów spotykane w handlu zagranicznym

5.9.  Przejście z różnych terminów handlowych na Incoterms

5.10.  Zasady negocjowania baz dostawy według Incoterms

5.11.  Pułapki i niebezpieczeństwa pojawiające się

przy ustalaniu bazy dostawy

Pytania podsumowujące

Rozdział 6

Zasady uzgadniania w umowie warunków płatności

6.1.  Analiza sposobu płatności z punktu widzenia sprzedającego

6.2. Analiza sposobu płatności z punktu widzenia kupującego

6.3.  Uwarunkowane i nieuwarunkowane sposoby płatności

6.4.  Akredytywa dokumentowa

6.5.  Ryzyka związane z akredytywą i zasady jej negocjowania.

6.6.  Rodzaje akredytyw i zasady zabezpieczania nimi umów

6.7.  UCP600 i inne zwyczaje dotyczące realizowania

płatności akredytywą

6.8.  Inkaso dokumentowe

6.9.  Rachunek zastrzeżony

6.10.  Gwarancje bankowe

6.11.  Weksel i zasady jego użycia

6.12.  Faktoring i jego rodzaje

6.13.  Przewłaszczenie na zabezpieczenie, blokada rachunku

i hipoteka jako formy zabezpieczeń

6.14.  Akt notarialny, zastaw rejestrowy, polecenie zapłaty

i ubezpieczenie kredytu

6.15.  Zasady negocjowania zabezpieczeń płatności

z punktu widzenia sprzedającego i kupującego

6.16.  Niebezpieczeństwa wynikające z Ustawy o terminach

zapłaty w transakcjach handlowych

Pytania podsumowujące

Rozdział 7

Negocjowanie i formułowanie zasadniczych klauzul umowy

7.1.  Elementy umowy i zasady ich negocjowania

7.2.  Dane formalnoporządkowe

7.3.  Preambuła i defi nicje w umowie

7.4.  Klauzule zasadnicze związane z przedmiotem umowy

7.5.  Cena jako istotny element umowy

7.6.  Klauzule rewizji i waloryzacji ceny oraz warunki ich użycia

7.7.  Baza dostawy

7.8.  Klauzule warunków płatności

7.9.  Termin dostawy

7.10.  Ubezpieczenie

Pytania podsumowujące

Rozdział 8

Negocjowanie i formułowanie ogólnych warunków umowy

8.1.  Klauzule zawieszające wyłączające oraz interpretujące

8.2. Klauzule umożliwiające weryfi kację zgodności dostawy

z umową i ew. dochodzenie roszczeń z tego tytułu oraz

zwalniające z odpowiedzialności w tym zakresie

8.3.  Klauzule umożliwiające dochodzenie roszczeń na drodze sądowej

8.4.  Klauzule precyzujące terminy istotne umowy

i zasady jej rozwiązania

8.5.  Klauzule praw autorskich

8.6.  Klauzule inne

Pytania podsumowujące

Zabezpieczanie i dochodzenie roszczeń

9.1.  Rodzaje reklamacji i ich uzasadnienie prawno-zwyczajowe

9.2.  Reklamacje wobec przewoźników i wykorzystanie

postanowień konwencji przewozowych

9.3.  Uzasadnienie reklamacji wobec innych niż przewoźnicy

usługodawców

9.4.  Reklamacje dochodzone pomiędzy fi rmami z tytułu wad

towaru lub usługi

9.5.  Odpowiedzialność z tytułu rękojmi

9.6.  Odpowiedzialność umowna z tytułu gwarancji jakości

9.7.  Dochodzenie reklamacji na podstawie postanowień konwencji CISG

9.8.  Dochodzenie roszczeń przed sądem państwowym i arbitrażem

9.9.  Porozumienia o uznawaniu orzeczeń arbitrażowych

9.10.  Postępowanie arbitrażowe

Pytania podsumowujące

Rozdział 10

Taktyki negocjowania poszczególnych elementów umów

10.1.  Etapy negocjacji

10.2.  Przygotowanie procesu negocjacyjnego

10.3.  Zasady prowadzenia negocjacji wstępnych

10.4.  Negocjacje właściwe przy wspólnym stole rozmów

10.5.  Prowadzenie negocjacji w sposób dystrybucyjny i integracyjny

10.6.  Wybrane taktyki negocjacyjne – zasady stosowania

i obrony przed nimi

10.7.  Uwarunkowania kulturowe negocjacji z partnerami zagranicznymi

10.8.  Techniki przełamywania impasu i fi nalizowania negocjacji

Pytania podsumowujące

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »