Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Karne » Zarys metodyki pracy kuratora sądowego. Wydanie 3
Zarys metodyki pracy kuratora sądowego. Wydanie 3 - Natalia Górska

Zarys metodyki pracy kuratora sądowego. Wydanie 3

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-278-0608-6
Język: Polski
Data wydania: marca 2014
Liczba stron: 723
Rozmiar pliku: 9,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 149,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Natalia Górska w formacie PDF Pozostałe formaty:


Wielość i różnorodność zadań stawianych przed kuratorską służbą sądową przez sądy penitencjarne, karne i rodzinne powoduje, że kuratorzy muszą mieć nie tylko gruntowne przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne, lecz także muszą działać metodycznie, w sposób racjonalny, celowy i uporządkowany.

Książka jest kompleksowym opracowaniem problematyki pracy kuratorów. W świetle obowiązującego prawa precyzyjnie określa zadania wyznaczone kuratorom, istotę tych zadań i cel, a także procedury postępowania. W publikacji przedstawiono aspekty historyczne kształtowania się współczesnego, wychowawczo-terapeutycznego i zarazem zawodowo-społecznego modelu polskiej kurateli sądowej. Omówiono ramy organizacyjne tej służby, jej umiejscowienie i funkcję w sądownictwie powszechnym. Autorzy analizują poszczególne zadania kuratorów dla dorosłych i kuratorów rodzinnych.

Trzecie wydanie publikacji, wskutek licznych zmian prawa karnego wykonawczego, a także ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, zostało zaktualizowane i uzupełnione. Największe zmiany dotyczą problematyki zasad i procedury prowadzenia dozoru nad skazanymi w okresie próby oraz obowiązków i uprawnień kuratora sprawującego nadzór nad nieletnim. Zakres zmian dokonanych w rozdziałach III i IV pozwala stwierdzić, że w tych fragmentach powstała niemal nowa książka, zasadniczo różna od wcześniejszych wydań.

Wśród autorów znajdują się wybitni znawcy prawa karnego i rodzinnego oraz metodyki wychowania resocjalizacyjnego, a także kuratorzy specjaliści w zakresie obu specjalności kuratorskich.

Książka stanowi pomoc w pracy kuratorów sądowych. Zawiera materiał szkoleniowy dla aplikantów kuratorskich oraz studentów pedagogiki społecznej i resocjalizacji. Jest także źródłem wiedzy o służbie kuratorskiej dla tych wszystkich, którzy z kuratorami współpracują.