Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Bankowość i Finanse » Kurs złoty/euro: teoria i empiria
Kurs złoty/euro: teoria i empiria - Robert Kelm

Kurs złoty/euro: teoria i empiria

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-021-3
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 501
Rozmiar pliku: 7,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 48,30 zł
Nasza cena: 24,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Robert Kelm w formacie PDF


Światowy kryzys finansowy wywołany załamaniem rynków kredytów subprime oraz następujące po nim kryzysy zadłużeniowe krajów południowoeuropejskich sprawiły, że szeroko dyskutowane wcześniej problemy związane z przystąpieniem Polski do strefy euro straciły nieco na ostrości. Status Polski jako członka Unii Gospodarczej i Walutowej z derogacją oznacza jednak, iż spełnienie kryteriów konwergencji nominalnej jest nadal głównym celem polityki gospodarczej.

 

W monografii przedstawiono wyniki ekonometrycznej analizy potencjalnych zagrożeń, jakie może napotykać polityka gospodarcza przy realizacji kryterium stabilności kursu złoty/euro w ramach mechanizmu ERM2. Przy wykorzystaniu metod ekonometrycznych podjęto próbę konstrukcji modelu kursu złoty/euro w okresie obowiązywania reżimu kursu płynnego. Weryfikacji empirycznej poddane zostały najważniejsze teoretyczne modele kursów walutowych, a ostatecznym wynikiem badań jest empiryczny model kursu złoty/euro opisujący warunki równowagi rynku walutowego w różnych horyzontach czasowych. Wyniki potwierdzają, iż czynnikiem decydującym o krótkookresowych wahaniach kursu złoty/euro są wahania ryzyka walutowego indukowanego przez nierównowagę w sektorze fiskalnym i ryzyko globalne. Najważniejszymi determinantami kursu złoty/euro w dłuższych horyzontach czasowych są zmiany produktywności czynników produkcji wynikające z napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz narastające zadłużenie zagraniczne.