Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Zamówienia publiczne. Wzory pism i dokumentów - Ewa Marcjoniak

Zamówienia publiczne. Wzory pism i dokumentów

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
ISBN: 978-83-264-5478-3
Język: Polski
Data wydania: 8 kwietnia 2013
Liczba stron: 272
Rozmiar pliku: 9,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
139,00 zł
Nasza cena:
139,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF
Publikacja prezentuje zbiór zaktualizowanych wzorów dokumentów stosowanych w przetargach publicznych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych.

Książka została opracowana zgodnie z następującym schematem:
  • tytuł pisma;
  • przytoczenie przepisu, z którego wynika obowiązek lub możliwość wystosowania pisma przez zamawiającego lub inny podmiot;
  • proponowana treść pisma;
  • wskazówki dla opracowujących pismo.
  • Materiał przedstawiony w pracy umożliwi Czytelnikowi szybkie przygotowanie pism w napiętych terminach przetargowych, stanowi gwarancje, ze forma dokumentu jest właściwa oraz posiada on wszystkie niezbędne i pożądane elementy. Wskazuje zamawiającemu sposób działania i sposoby na unikniecie potencjalnych błędów.

    Adresaci:
    Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla zamawiających, będzie pomocne także wykonawcom.

Spis treści

Wstęp 9
Część 1. Pisma 11
§ 1. Decyzja o powołaniu komisji przetargowej [art. 19-21 p.z.p.] 13
§ 2. Odwołanie i powołanie członka Komisji, powołanie biegłego [art. 21 ust. 1 i 4 p.z.p.] 18
§ 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [art. 23 ust. 2 p.z.p.] 20
§ 4. Żądanie umowy od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [art. 23 ust. 4 p.z.p.] 21
§ 5. Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy (w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej) [art. 24 ust. 3 p.z.p.] 23
§ 6. Zwrócenie się o wyjaśnienia, czy złożenie odrębnych ofert przez wykonawców powiązanych w tej samej grupie kapitałowej nie prowadzi do zachwiania uczciwej konkurencji [art. 24b ust. 1 p.z.p.] 26
§ 7. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów [art. 26 ust. 3 p.z.p.] 29
§ 8. Wezwanie do złożenia wyjaśnień [art. 26 ust. 4 p.z.p.] 33
§ 9. Program funkcjonalno -użytkowy [art. 31 ust. 2 i 3 p.z.p.] 35
§ 10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [art. 36 p.z.p.] 39
§ 11. Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia [art. 38 ust. 1 p.z.p.] 90
§ 12. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia [art. 38 ust. 2 p.z.p 92
§ 13. Zwołanie zebrania wszystkich wykonawców [art. 38 ust. 3 p.z.p.] 95
§ 14. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia [art. 38 ust. 4 p.z.p 99
§ 15. Zmiana terminu składania ofert [art. 38 ust. 6 p.z.p.] 102
§ 16. Oświadczenie o spełnieniu warunków [art. 44 p.z.p.] 103
§ 17. Ponowne żądanie wadium [art. 46 ust. 3 p.z.p.] 107
§ 18. Zmiana i wycofanie oferty [art. 84 ust. 1 p.z.p.] 109
§ 19. Informacje z otwarcia ofert [art. 86 ust. 5 p.z.p.] 112
§ 20. Żądanie wyjaśnień ofert [art. 87 ust. 1 p.z.p.] 116
§ 21. Poprawienie omyłek [art. 87 ust. 2 p.z.p.] 119
§ 22. Pismo w sprawie ustalenia, czy wykonawca nie zaoferował rażąco niskiej ceny oferty [art. 90 ust. 1 p.z.p.] 123
§ 23. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [art. 92 ust. 1 p.z.p.] 125
§ 24. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [art. 93 ust. 3 p.z.p.] 128
§ 25. Wybór bez ponownego badania i oceny ofert [art. 94 ust. 3 p.z.p.] 131
§ 26. Odwołanie [art. 180 p.z.p.] 133
§ 27. Informacja o niezgodnej z przepisami czynności [art. 181 ust. 1 p.z.p.] 137
§ 28. Wniosek do Krajowej Izby Odwoławczej o uchylenie zakazu w sprawie zawarcia umowy przed rozstrzygnięciem odwołania [art. 183 ust. 2 p.z.p.] 139
§ 29. Wezwanie o przedłużenie wadium [art. 184 p.z.p.] 141
§ 30. Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego [art. 185 ust. 1 p.z.p.] 142
§ 31. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego [art. 185 ust. 2 p.z.p.] 144
§ 32. Zgłoszenie opozycji wobec przystąpienia [art. 185 ust. 4 p.z.p.] 146
§ 33. Odpowiedź na odwołanie [art. 186 ust. 1 i 2 p.z.p.] 148
§ 34. Sprzeciw wobec uwzględnienia odwołania [art. 186 ust. 3 i 5 p.z.p.] 152
§ 35. Cofnięcie odwołania [art. 187 ust. 8 p.z.p.] 154
§ 36. Przekazanie prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych odpisu orzeczenia sądu o stwierdzeniu wyrządzenia szkody 156
Część 2. Wykaz aktów prawnych 159
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 161
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 273
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 275
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 277
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 278
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 279
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym 284
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań 288
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania 298
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania 301
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 311
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 324
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 333

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »