Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Kodeks wykroczeń. Komentarz - Tomasz Grzegorczyk

Kodeks wykroczeń. Komentarz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
ISBN: 978-83-264-5416-5
Język: Polski
Data wydania: 19 luty 2013
Liczba stron: 744
Rozmiar pliku: 6,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
199,00 zł
Nasza cena:
199,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF , EPUB
W komentarzu zostały omówione najnowsze zmiany do Kodeksu wykroczeń, w tym dotyczące odpowiedzialności za naruszenie:
  • obowiązku meldunkowego - w związku z uchyleniem art. 147 k.w.,
  • regulacji odnoszących się do umów timeshare i umów o długoterminowy produkt wakacyjny,
  • bezpieczeństwa na drogach publicznych,
  • sposobu znakowania dróg wewnętrznych,
  • obowiązku przekazania konsumentowi stosownych informacji przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki.
  • W książce przedstawiono także zmiany wynikające z projektu nowelizacji, zwanej nowelą do Kodeksu postępowania karnego, obejmującej m.in. zmiany w Kodeksie wykroczeń, która jest już przedmiotem prac sejmowych. Ponadto w opracowaniu uwzględniono w odpowiednim zakresie przepisy ustaw szczególnych oraz przepisy Kodeksu karnego i Kodeksu karnego skarbowego - dla wykazania różnic w rozwiązaniach prawnych, a także przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia - w celu wskazania sposobu właściwego stosowania norm Kodeksu wykroczeń w praktyce organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Spis treści

Wykaz skrótów 13
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń 19
część ogólna
Rozdział I Zasady odpowiedzialności 21
Art. 1. [Warunki odpowiedzialności za wykroczenie] 23
Art. 2. [Zmiana ustawy] 44
Art. 3. [Zasada terytorialności] 46
Art. 4. [Czas i miejsce wykroczenia] 48
Art. 5. [Zasada ekwiwalencji umyślności i nieumyślności] 50
Art. 6. [Umyślność i nieumyślność] 53
Art. 7. [Nieświadomość karalności; błąd co do znamion czynu] 56
Art. 8. [Wiek jako warunek odpowiedzialności] 60
Art. 9. [Zbieg przepisów i zbieg wykroczeń] 62
Art. 10. [Zbieg wykroczenia z przestępstwem] 67
Art. 11. [Usiłowanie] 72
Art. 12. [Podżeganie] 76
Art. 13. [Pomocnictwo] 78
Art. 14. [Odpowiedzialność współdziałających] 80
Art. 15. [Obrona konieczna] 83
Art. 16. [Stan wyższej konieczności] 88
Art. 17. [Niepoczytalność i poczytalność ograniczona] 91
Rozdział II Kary, środki karne i zasady ich wymiaru 96
Art. 18. [Kary] 99
Art. 19. [Kara aresztu] 100
Art. 20. [Kara ograniczenia wolności] 104
Art. 21. [Obowiązek pracy w ramach ograniczenia wolności] 107
Art. 22. [Obowiązki dodatkowe przy ograniczeniu wolności] 110
Art. 23. [Kara zastępcza za ograniczenie wolności] 111
Art. 24. [Kara grzywny] 115
Art. 25. [Zamiana grzywny] 121
Art. 26. [Zakaz orzekania aresztu] 127
Art. 27. [Uwolnienie od aresztu zastępczego za grzywnę] 128
Art. 28. [Środki karne] 129
Art. 29. [Zakaz prowadzenia pojazdów] 135
Art. 30. [Przepadek przedmiotów] 139
Art. 31. [Podanie orzeczenia do publicznej wiadomości w szczególny sposób] 144
Art. 32. [Nawiązka] 146
Art. 33. [Dyrektywy wymiaru kary i środka karnego] 150
Art. 34. [Indywidualizacja wymiaru kary i środka karnego] 165
Art. 35. [Szczególne wymogi orzekania kary aresztu] 166
Art. 36. [Kara nagany] 167
Art. 37. [Nawiązka za wykroczenie chuligańskie] 169
Art. 37a. (uchylony) 170
Art. 38. [Recydywa szczególna wielokrotna] 171
Art. 39. [Nadzwyczajne złagodzenie i odstąpienie od kary; środki oddziaływania społecznego] 173
Rozdział III Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego 179
Art. 40. (uchylony) 179
Art. 41. [Środki oddziaływania wychowawczego] 180
Rozdział IV Warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu 184
Art. 42. [Podstawy zawieszenia; okres próby] 184
Art. 43. [Ograniczenia zawieszenia] 187
Art. 44. [Zarządzenie wykonania zawieszonej kary; uznanie ukarania za niebyłe] 188
Rozdział V Przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz zatarcie ukarania 192
Art. 45. [Przedawnienie karalności i wykonania orzeczenia] 192
Art. 46. [Zatarcie ukarania] 196
Rozdział VI Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych 199
Art. 47. [Definicje ustawowe] 199
Rozdział VII Stosunek do ustaw szczególnych 209
Art. 48. [Stosowanie części ogólnej do wykroczeń pozakodeksowych] 209
część Szczególna
Rozdział VIII Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 211
Art. 49. [Lekceważenie narodu i państwa] 212
Art. 49a. [Nielegalne przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej] 216
Art. 50. [Nieopuszczenie zbiegowiska] 222
Art. 50a. [Posiadanie niebezpiecznych przedmiotów w miejscu publicznym z zamiarem użycia ich do popełnienia przestępstwa] 224
Art. 51. [Zakłócenie spokoju lub porządku publicznego] 227
Art. 52. [Naruszenie przepisów o zgromadzeniach] 233
Art. 52a. [Nawoływanie do przestępstwa lub przeciwdziałania przemocą prawu] 239
Art. 52b. [Zmiana w użyciu oleju opałowego] 242
Art. 53. (uchylony) 243
Art. 54. [Naruszenie przepisów porządkowych] 243
Art. 55. [Kąpiel w miejscu niedozwolonym] 246
Art. 56. [Nielegalna zbiórka ofiar] 249
Art. 57. [Zbiórka ofiar na opłacenie grzywny] 253
Art. 58. [Żebranie] 255
Art. 59. (uchylony) 257
Art. 60. (uchylony) 257
Art. 601. [Naruszenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej] 257
Art. 602. (uchylony) 273
Art. 603. [Sprzedaż poza miejscem wyznaczonym przez organ gminy] 273
Art. 61. [Przywłaszczenie stanowisk i godności] 280
Art. 62. (uchylony) 286
Art. 63. [Naruszenia z zakresu telekomunikacji] 286
Art. 63a. [Nielegalne umieszczanie ogłoszeń] 292
Art. 64. [Nieoznakowanie nieruchomości] 294
Rozdział IX Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym 300
Art. 65. [Wprowadzenie w błąd organu lub instytucji] 300
Art. 66. [Fałszywy alarm] 303
Art. 67. [Uszkodzenie ogłoszenia] 306
Art. 68. [Bezprawny wyrób pieczęci] 308
Art. 69. [Niszczenie znaku organu państwowego] 311
Rozdział X Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 314
Art. 70. [Czynności osób niezdolnych] 314
Art. 71. [Wadliwe wykonanie urządzeń] 320
Art. 72. [Niezabezpieczenie miejsca niebezpiecznego] 325
Art. 73. [Niezawiadomienie o niebezpieczeństwie] 326
Art. 74. [Uszkodzenie znaku ostrzegającego] 328
Art. 75. [Wyrzucanie przedmiotów] 330
Art. 76. [Obrzucanie pojazdu] 331
Art. 77. [Nieostrożność ze zwierzęciem] 333
Art. 78. [Drażnienie zwierząt] 338
Art. 79. [Brak oświetlenia miejsc publicznych] 340
Art. 80. [Uszkodzenia wału przeciwpowodziowego] 341
Art. 81. [Uszkodzenie ochrony brzegu] 343
Art. 82. [Naruszenia przepisów przeciwpożarowych] 345
Art. 82a. [Niedopełnienie obowiązków w razie pożaru i utrudnianie akcji ratowniczej lub czynności kontrolnych] 396
Art. 83. [Nieostrożność z materiałami wybuchowymi] 403
Rozdział XI Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 407
Art. 84. [Nieoznaczenie przeszkody w ruchu drogowym] 408
Art. 85. [Samowolna zmiana albo uszkodzenie znaku lub sygnału] 413
Art. 85a. [Naruszenie przepisów o sposobie znakowania dróg wewnętrznych] 415
Art. 86. [Niezachowanie ostrożności] 418
Art. 87. [Prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu] 423
Art. 88. [Prowadzenie lub pozostawienie pojazdu bez należytego oświetlenia] 428
Art. 89. [Dopuszczenie do przebywania małoletniego na drodze] 431
Art. 90. [Tamowanie ruchu] 433
Art. 91. [Zanieczyszczenie drogi] 435
Art. 92. [Niepodporządkowanie się znakowi lub sygnałowi] 439
Art. 92a. [Niedostosowanie się do ograniczenia prędkości] 444
Art. 93. [Nieudzielenie pomocy ofierze wypadku] 447
Art. 94. [Prowadzenie pojazdu bez uprawnień] 451
Art. 95. [Prowadzenie pojazdu bez dokumentów] 472
Art. 95a. [Nieprawdziwe dane w dowodzie rejestracyjnym] 474
Art. 96. [Nielegalne dopuszczenie do ruchu] 477
Art. 96a. [Bezprawne posiadanie lub używanie urządzeń pojazdu uprzywilejowanego] 484
Art. 97. [Inne naruszenia prawa o ruchu drogowym] 489
Art. 98. [Nieostrożność poza drogą publiczną] 492
Art. 99. [Naruszenia stanu drogi] 494
Art. 100. [Uszkodzenia drogi] 497
Art. 101. [Nieoczyszczenie drogi] 503
Art. 102. [Zaniedbanie stanu zjazdu] 504
Art. 103. [Uchylanie się od świadczeń] 505
Art. 103a. (uchylony) 507
Rozdział XII Wykroczenia przeciwko osobie 508
Art. 104. [Skłanianie do żebrania] 508
Art. 105. [Dopuszczenie do czynu kryminalnego] 510
Art. 106. [Dopuszczenie do przebywania w niebezpieczeństwie] 513
Art. 107. [Złośliwe niepokojenie] 515
Art. 108. [Szczucie psem] 517
Rozdział XIII Wykroczenia przeciwko zdrowiu 519
Art. 109. [Zanieczyszczanie wody] 519
Art. 110. [Zatrudnianie chorego] 526
Art. 111. [Niezachowanie stanu sanitarnego] 530
Art. 112. (uchylony) 533
Art. 113. [Niezachowanie czystości] 533
Art. 114. [Odmowa udzielenia wyjaśnień organowi służby zdrowia] 535
Art. 115. [Niepoddanie się szczepieniu lub badaniu] 536
Art. 116. [Nieprzestrzeganie zarządzeń leczniczych] 537
Art. 117. [Nieprzestrzeganie porządku w nieruchomości] 541
Art. 118. [Ubój zwierzęcia bez zezwolenia] 545
Rozdział XIV Wykroczenia przeciwko mieniu 554
Art. 119. [Kradzież i przywłaszczenie] 556
Art. 120. [Kradzież drzewa] 566
Art. 121. [Szalbierstwo] 569
Art. 122. [Paserstwo] 573
Art. 123. [Kradzież z ogrodu] 578
Art. 124. [Niszczenie cudzej rzeczy] 579
Art. 125. [Niezawiadomienie o znalezieniu rzeczy] 582
Art. 126. [Kradzież rzeczy niemajątkowej] 584
Art. 127. [Samowolne użycie rzeczy] 585
Art. 128. [Urządzanie gry hazardowej] 588
Art. 129. [Wyrób wytrychów] 595
Art. 130. [Wyłączenie przepisów] 597
Art. 131. [Odpowiedzialność za wykroczenia popełnione za granicą] 605
Rozdział XV Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów 606
Art. 132. (uchylony) 607
Art. 133. [Spekulacja biletami] 607
Art. 134. [Oszukiwanie w handlu] 608
Art. 135. [Ukrywanie towaru] 612
Art. 136. [Usuwanie oznaczeń z towarów] 616
Art. 137. [Nieuwidocznienie ceny] 619
Art. 138. [Nadmierne wynagrodzenie i odmowa świadczenia] 621
Art. 138a. [Zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa] 623
Art. 138b. [Niedozwolone postanowienia umowne] 626
Art. 138c. [Kredyt konsumencki] 629
Art. 138d. [Brak uprawnień przewodnika i pilota] 634
Art. 139. (uchylony) 639
Art. 139a. [Naruszenia z zakresu timeshare] 639
Rozdział XVI Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 647
Art. 140. [Nieobyczajny wybryk] 647
Art. 141. [Nieprzyzwoite napisy] 649
Art. 142. [Proponowanie czynu nierządnego] 650
Rozdział XVII Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 653
Art. 143. [Utrudnienie korzystania z urządzeń użytku publicznego] 654
Art. 144. [Niszczenie roślinności] 656
Art. 145. [Zaśmiecanie] 661
Rozdział XVIII Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji 663
Art. 146. [Niezgłoszenie urodzenia lub zgonu] 663
Art. 147. (uchylony) 667
Art. 147a. [Niezarejestrowany zakład opieki zdrowotnej lub leczniczy dla zwierząt; niedozwolona reklama] 668
Rozdział XIX Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe 672
Art. 148. [Szkodnictwo leśne] 673
Art. 149. [Paserstwo drzewa z lasu] 676
Art. 150. [Szkodnictwo ogrodowe] 677
Art. 151. [Niedozwolony wypas] 679
Art. 152. [Niszczenie kosodrzewiny] 684
Art. 153. [Drobne szkody leśne] 685
Art. 154. [Niszczenie substancji; śmiecenie] 688
Art. 155. [Niszczenie urządzeń melioracyjnych] 690
Art. 156. [Niszczenie zasiewów] 691
Art. 157. [Nieopuszczenie cudzego terenu] 692
Art. 158. [Wyrąb drzewa przez właściciela] 694
Art. 159. [Niezapobieganie szkodnikom] 698
Art. 160. [Zmiana przeznaczenia gruntu] 699
Art. 161. [Wjazd pojazdem do lasu] 700
Art. 162. [Zanieczyszczenie lasu] 702
Art. 163. [Niszczenie grzybów] 706
Art. 164. [Niszczenie gniazd lub lęgowisk] 708
Art. 165. [Płoszenie, zabijanie zwierząt] 711
Art. 166. [Puszczanie psa w lesie] 715
Bibliografia 717
Skorowidz rzeczowy 735

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »