Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Kodeks pracy. Komentarz - Małgorzata Gersdorf

Kodeks pracy. Komentarz

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7806-119-9
Język: Polski
Data wydania: 2011
Liczba stron: 1192
Rozmiar pliku: 8,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
249,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Komentarz obejmuje materię uregulowaną w Kodeksie pracy, a mianowicie: nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy, zatrudnianie pracowników w formie telepracy, wynagrodzenie za pracę, obowiązki pracodawców i pracowników, bezpieczeństwo i higienę pracy, uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem oraz roszczenia pracowników ze stosunku pracy.
Szczegółowe informacje zawarte w komentarzu do poszczególnych artykułów pozwalają na rozwiązanie problemów, z jakimi spotykają się pracodawcy i pracownicy w życiu zawodowym. Krótkie omówienia artykułów, które utraciły moc prawną, obrazują zmiany, jakim ulegało prawo pracy w ostatnim czasie.
W opracowaniu zostały uwzględnione liczne zmiany wprowadzone do Kodeksu pracy w latach 2008–2011, dotyczące między innymi: URLopów macierzyńskich, URLopów ojcowskich (wchodzą w życie stopniowo do 2013 r.), wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz świadectw pracy i zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.

Książka zawiera również bogate i najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.
Komentarz do Kodeksu pracy został opracowany przez wybitnych specjalistów w dziedzinie prawa pracy, związanych z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Stan prawny na 20 października 2011 roku.
Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf – sędzia Sądu Najwyższego, pracownik naukowy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji UW, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, w latach 2005–2008 prorektor Uniwersytetu Warszawskiego; specjalizuje się w prawie stosunku pracy.

 

Prof. dr hab. Krzysztof Rączka – dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW, redaktor naczelny miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, redaktor naczelny periodyku „Prawo pracy. Personel od A do Z”; specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących czasu pracy, układów zbiorowych pracy i rokowań zbiorowych.
Dr Michał Raczkowski – adiunkt Wydziału Prawa i Administracji, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; specjalizuje się w zagadnieniach związków między prawem pracy a prawem cywilnym.

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN, KTÓRE POJAWIŁY SIĘ OD OSTATNIEGO WYDANIA:

USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 105, poz. 655). Ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2009 r. (sygn. akt K 28/08), stwierdzającego niezgodność art. 103 k.p. z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Uregulowano w ustawie (a nie w rozporządzeniu) istotne elementy stosunku między pracodawcą a pracownikiem w zakresie ich praw i obowiązków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownika. Propozycja ma na celu uregulowanie w Kodeksie tylko najważniejszych spraw, związanych z prawami i obowiązkami stron, a wynikających z udzielenia płatnego URLopu szkoleniowego (zwolnienia) i ewentualnego przyznania innych świadczeń.

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 182, poz. 1228). Ta zmiana ustawodawcza odpowiada na zgłaszane od dłuższego czasu postulaty społeczne przywrócenia w Święto Trzech Króli, tj. szóstego stycznia, dnia wolnego od pracy, jako powrotu wielowiekowej tradycji polskiej. Jednocześnie zmiana ma zapobiec spowolnieniu gospodarki wynikającemu ze zmniejszenia liczby dni roboczych. Polega ono na zniesieniu regulacji wynikającej z art. 130 § 2 k.p., z której wynika obowiązek zapewnienia pracownikowi przez pracodawcę dnia wolnego od pracy w okresie rozliczeniowym w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w tym okresie rozliczeniowym w sobotę.

USTAWA z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. Nr 249, poz. 1655). Ta nowela Kodeksu pracy miała za cel zmianę w przepisach Kodeksu pracy zmierzającą do zapewnienia pracownikom - ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania z URLopu ojcowskiego także po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia.

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. Nr 254, poz. 1700). Nowela m.in. wprowadziła zmianę brzmienia art. 183b § 4 k.p. Głównym celem projektu ustawy jest implementacja przepisów przyjętych przez Unię Europejską w postaci dyrektyw, dzięki czemu Polska wypełni swoje zobowiązania prawno-międzynarodowe, a ponadto wzmocni przestrzeganie zasady równego traktowania w poszczególnych aspektach życia społecznego.

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. Nr 36, poz. 181). Nowela wprowadziła zmiany zmierzające do uproszczenia zasad wydawania świadectw pracy oraz wykonywania wstępnych badań lekarskich. Przedmiotem nowelizacji była likwidacja niektórych barier biurokratycznych wynikających z Kodeksu pracy, które stanowiły przeszkodę dla pracodawców w trakcie zatrudniania pracowników.

USTAWA z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63, poz. 322). W Kodeksie pracy wprowadzono niezbędne zmiany w przepisach działu 10 rozdziału V „Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia” związane z wejściem w życie nowej ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432). Nowa ustawa o prawie prywatnym międzynarodowym uchyliła art. 6 k.p.

USTAWA z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. Nr 144, poz. 855). Zmiana ta stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2010 r. (sygn. P 4/10), stwierdzającego niekonstytucyjność przepisu art. 50 § 3 k.p. w zakresie, w jakim przepis ten pomija prawo pracownika - znajdującego się pod ochroną przewidzianą w art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) - do żądania przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach w razie wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony z naruszeniem przepisów o tej ochronie.

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 237, poz. 1654). Znana nowela zawierająca zmiany, które mają sprzyjać łączeniu pracy zawodowej i życia rodzinnego, a także usunąć niektóre bariery dotyczące zatrudnienia kobiet. Dotyczy m.in. stopniowego (do 2013 r.) wydłużania URLopu macierzyńskiego oraz URLopów ojcowskich.

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887) – wchodzi w życie 1 stycznia 2012 r. Zmiana dotyczy m.in. pracownika, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej - ma on prawo do URLopu na warunkach URLopu macierzyńskiego w określonym wymiarze.

USTAWA z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56, poz. 458). Nowela ta obniża wiek młodocianych w rozumieniu kodeksu pracy z 16 na 15 lat. Zmiana ta wchodzi w życie dopiero 1.09.2018 r.

USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (druk sejmowy nr 4461). Czekamy na publikację w Dzienniku Ustaw. Celem projektu jest redukcja niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców, które są najbardziej uciążliwe. Wprowadza m.in. zmianę, że URLopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 k.p. należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego, a więc wydłuża ten czas (obecnie obowiązuje regulacja, że taki URLop powinien być wykorzystany najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego).

 

 

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »