Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i... - Marta Lamch-Rejowska

Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i...

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
ISBN: 978-83-264-5163-8
Język: Polski
Data wydania: 24 października 2012
Liczba stron: 484
Rozmiar pliku: 2,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
129,00 zł
Nasza cena:
129,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF
Prezentowany poradnik to kompleksowe opracowanie dotyczące procesu udzielania zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy. Autorzy analizują wszystkie ustawowe tryby udzielania zamówień publicznych, wiele miejsca poświęcają również takim zagadnieniom, jak partnerstwo publiczno-prywatne czy zawieranie umów koncesji na roboty budowlane lub usługi. .. Walorem tej książki jest praktyczne ujęcie prezentowanych tematów, związane z codziennymi doświadczeniami zawodowymi autorów. Lektura pozwoli zamawiającym uniknąć błędów w procesie udzielania zamówień publicznych, dokonać prawidłowej oceny ofert składanych w postępowaniach oraz właściwie skonstruować umowę o udzielenie zamówienia publicznego; wykonawcom zaś pomoże w prawidłowym przygotowaniu oferty oraz obronie ich interesów w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. .. Opracowanie zostało wzbogacone o wnikliwą analizę orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. .. Publikacja przeznaczona jest dla przedstawicieli zamawiających zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiedzialnych za przygotowanie postępowań, a także dla przedstawicieli wykonawców zainteresowanych ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego. Przydatna będzie również studentom uczelni wyższych na kierunkach: prawo, administracja i ekonomia oraz pracownikom dydaktycznym i prawnikom zainteresowanym systemem zamówień publicznych.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Wprowadzenie 13
Rozdział 1 Źródła polskiego i wspólnotowego systemu zamówień publicznych 17
Rozdział 2 Historia regulacji z zakresu prawa zamówień publicznych 23
Rozdział 3 Pojęcie zamówienia publicznego 27
Rozdział 4 Zasady udzielania zamówień publicznych 32
Rozdział 5 Zakres podmiotowy ustawy - Prawo zamówień publicznych 40
Rozdział 6 Wyłączenia stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych 49
1. Charakter prawny wyłączeń przedmiotowych 49
2. Wyłączenia przedmiotowe 50
Rozdział 7 Wykonawcy - formy organizacyjno-prawne 64
1. Uwagi ogólne 64
2. Konsorcjum jako wykonawca 66
3. Spółka cywilna jako wykonawca 70
4. Spółka prawa handlowego w zamówieniach publicznych (spółki osobowe, spółki kapitałowe) 79
5. Pozostałe formy organizacyjno-prawne 95
Rozdział 8 Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 111
1. Planowanie zamówień 111
2. Szacowanie wartości zamówienia 114
3. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny ich spełniania 125
4. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów 143
5. Korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego na podstawie art. 26 ust. 2b 146
6. Opis przedmiotu zamówienia 149
7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 156
Rozdział 9 Ogłoszenia 164
Rozdział 10 Tryby udzielania zamówień publicznych - uwagi ogólne 169
Rozdział 11 Przetarg nieograniczony 171
Rozdział 12 Przetarg ograniczony 176
Rozdział 13 Negocjacje z ogłoszeniem 183
Rozdział 14 Dialog konkurencyjny 191
Rozdział 15 Negocjacje bez ogłoszenia 198
Rozdział 16 Zamówienie z wolnej ręki 208
1. Charakter zamówienia z wolnej ręki 208
2. Przesłanki wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki 210
3. Zamówienia dodatkowe 216
4. Zamówienia uzupełniające 220
5. Pozostałe przesłanki - względy logiki i rozumowania życiowego 222
6. Przebieg postępowania 223
7. Zagrożenia związane ze stosowaniem zamówienia z wolnej ręki 226
Rozdział 17 Zapytanie o cenę 228
Rozdział 18 Licytacja elektroniczna 235
Rozdział 19 Złożenie oferty przez wykonawcę 240
1. Składanie oraz otwarcie ofert 240
2. Termin związania ofertą 244
3. Kryteria oceny ofert 248
4. Ocena złożonych ofert 251
5. Unieważnienie postępowania 258
6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 265
Rozdział 20 Udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane 266
1. Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane 266
2. Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych 269
3. Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 272
4. Dokumentacja projektowa i specyfika zamawiania dokumentacji projektowej 274
5. Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane 277
6. Wynagrodzenie 282
7. Zarządzanie zmianami w robotach budowlanych 286
Rozdział 21 Wybór koncesjonariusza, partnera prywatnego. Koncesje na roboty budowlane oraz usługi. Partnerstwo publiczno-prywatne 292
1. Wprowadzenie. Rys historyczny 292
2. Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce. Historia. Kierunki rozwoju 295
3. Modele realizacji zadań publicznych. Koncesje i partnerstwo publiczno-prywatne 296
4. Przedmiot, podmioty i zakres partnerstwa publiczno-prywatnego 300
5. Zakres podmiotowy partnerstwa publiczno-prywatnego 302
6. Ryzyka w partnerstwie publiczno-prywatnym 304
7. Wybór i wynagrodzenie partnera prywatnego 306
Rozdział 22 Umowa o zamówienie publiczne 310
1. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego na tle regulacji cywilnoprawnych 310
2. Forma umowy 312
3. Termin zawarcia umowy 313
4. Czas trwania umowy 314
5. Umowa a treść oferty złożonej przez wykonawcę 315
6. Zmiany umów 319
7. Odstąpienie od umowy 325
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 327
9. Zaliczki dla wykonawców 329
10. Unieważnienie umowy 330
Rozdział 23 Środki ochrony prawnej 333
1. Uwagi ogólne 333
2. Przesłanki wnoszenia środków ochrony prawnej 334
Rozdział 24 Odwołanie 338
1. Zakres czynności podlegających zaskarżeniu 338
2. Wymogi formalne odwołania 339
3. Termin do wniesienia odwołania 341
4. Przebieg postępowania odwoławczego. Przystąpienie do postępowania odwoławczego - zasada kumulacji 344
5. Odpowiedź na odwołanie 346
6. Przebieg posiedzenia i rozprawy 347
7. Orzeczenia 350
Rozdział 25 Informacja o niezgodnej z przepisami czynności podjętej przez zamawiającego 352
Rozdział 26 Skarga 354
Podsumowanie 357
Aneks 359
Bibliografia 481

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »