Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku - Andrzej Szromnik

Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
ISBN: 978-83-264-8700-2
Język: Polski
Data wydania: 7 maja 2016
Liczba stron: 548
Rozmiar pliku: 7,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
99,00 zł
Nasza cena:
99,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF , EPUB

W książce w sposób systematyczny przedstawiono problematykę marketingu jednostek przestrzenno-administracyjnych oraz zakres i sposoby wykorzystania koncepcji marketingowych w odniesieniu do strategii rozwoju miast i regionów.
Autor kompleksowo omawia specyfikę marketingu jednostki osadniczej i marketingowe podejście w zarządzaniu miastami i regionami, a także główne problemy funkcjonowania współczesnych miast konkurujących z innymi o dostęp do deficytowych czynników rozwojowych. Dużo uwagi poświęca również zasadom i procedurom budowy marketingowych strategii pozyskiwania i utrzymywania rynków wewnętrznych i zewnętrznych.

W piątym wydaniu książki czytelnik znajdzie omówienie zagadnień dotyczących:
marketingowej strategii city placement (promocja miasta w filmie),
koncepcji kreowania i rozpowszechniania idei w marketingu miast i regionów,
strategii ekspansji terytorialnej szkół wyższych w międzynarodowej przestrzeni edukacyjnej,
marketingowych działań w zakresie pozyskiwania kwalifikowanej siły roboczej przez regiony wiedzy,
strategii pozycjonowania miast i regionów z uwzględnieniem warunków oraz procedur operacyjnych,
marketingowego podejścia do lokalizacji obiektów handlowych.

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników samorządowych i radnych, pracowników sektora publicznego, menedżerów i innych osób zainteresowanych propagowaniem podejścia marketingowego w praktyce funkcjonowania samorządów terytorialnych. Książka może również wzbogacić bibliotekę pracowników naukowych, studentów i doktorantów zajmujących się problemami wdrożenia podejścia marketingowego w zarządzaniu terytorialnymi jednostkami samorządowymi.

Spis treści

O autorze 21
Wstęp 23
1. Geneza i warunki rozwoju marketingu terytorialnego 25 Marketing terytorialny jako efekt poszerzania i pogłębiania wiedzy marketingowej 25 Pojęcie marketingu terytorialnego 28 Główne aspekty rozpatrywania marketingu terytorialnego według H. Mefferta 31 Cele marketingu terytorialnego 33 "Miejsce" w marketingu terytorialnym 37 Ogólne warunki i czynniki rozwoju marketingu terytorialnego 39 Marketing terytorialny a inne dziedziny wiedzy marketingowej 41 Wewnętrzna i zewnętrzna sfera marketingu terytorialnego 44 Marketing własny i obcy jednostki terytorialnej 47 Poziomy marketingu terytorialnego 50
2. Marketing terytorialny jako rynkowa koncepcja pozyskiwania czynników rozwojowych jednostek przestrzenno-administracyjnych 55 Wprowadzenie 55 Relacje wymienne w marketingu terytorialnym - transfery wartości 56 Czynniki rozwojowe miast i regionów oraz ich źródła 60 System tworzenia i dostarczania wartości w marketingu miast i regionów 63
3. Przesłanki kształtowania orientacji marketingowej jednostek osadniczych 70 Etapy zmian rynkowej orientacji jednostek osadniczych 70 Typologia rynków docelowych w marketingu terytorialnym 73 Założenia kształtowania orientacji marketingowej jednostki przestrzenno-administracyjnej 76 Terytorialny marketing mix - kompozycja instrumentów marketingowych jednostki osadniczej 82 Organizacja działalności marketingowej w jednostkach przestrzenno-administracyjnych 90 Diagnozowanie orientacji marketingowej jednostki przestrzenno-administracyjnej - próba uogólnienia i metoda pomiaru 94 Zarys oceny poziomu i warunków rozwoju marketingu terytorialnego w Polsce 101 Marketingowa orientacja miast w Polsce w świetle badań empirycznych 104
4. Korzyści dla klientów - użytkowników jako podstawa koncepcji produktu w marketingu terytorialnym 122 Wprowadzenie 122 Marketingowa koncepcja produktu 123 Terytorialny produkt mix w literaturze marketingowej 126 Struktura ogólna produktu terytorialnego 130 Kształtowanie marketingowej strategii produktu jednostki osadniczej 138
5. Marketingowy wizerunek jednostki osadniczej 142 Kształtowanie wizerunku miejscowości jako cel marketingowy 142 Image miasta (regionu) - wyjaśnienia terminologiczne 144 Tożsamość miasta (regionu) - pojęcie i struktura 147 Funkcje i typy wizerunku miast i regionów 152 Struktura wizerunku miasta i jego cechy 156
6. Marketing przedsiębiorstwa a marketing regionu - sprzężenie zwrotne 160 Wprowadzenie - przedsiębiorstwo w przestrzeni 160 Region jako terytorialna jednostka społeczno-gospodarcza - nowe cechy, funkcje, orientacje i działania 163 Przedsiębiorstwo a region - próba bilansowania współzależności 165 Zasięg oddziaływania przedsiębiorstwa jako strefa jego przestrzennej identyfikacji 169 Przedsiębiorstwo w organizacji marketingu regionu 172 Przedsiębiorstwo a region - strategiczna gra interesów marketingowych 175 Udziałowcy - realizatorzy marketingu regionu 178 Image przedsiębiorstwa a image regionu - sprzężenie zwrotne 181 Uwagi końcowe 184
7. Promocja miasta w filmie - marketingowa strategia city placement 186 Wprowadzenie 186 City placement - promocja bez promocji 187 City placement - ogólna charakterystyka i etapy działań 192 Determinanty różnicowania strategii city placement miasta 198 City placement - stopnie i determinanty identyfikacji miasta w produkcji audiowizualnej 201 Miasto a zespół realizatorów filmowych 204 City placement - strategia wyboru miasta filmowego 207 Uwagi końcowe - "film w mieście - miasto w filmie 213
8. Idea jako przedmiot zainteresowania marketingu miast i regionów - warunki oraz strategie kreowania i rozpowszechniania 216 Wprowadzenie 216 Idea - próba ujęcia istoty, cech i grupowanie wstępne 217 Marketingowa koncepcja idei i proces jej transmisji 223 Proces transferu i rozpowszechniania idei 226 Adresaci idei - podmioty komunikacji marketingowej i oddziaływania 235 Marka idei - idea markowa 239 Cena - rekompensata korzyści 242 Marketing idei a lobbing 244 Uwagi końcowe 246
9. Regiony wiedzy - marketingowa koncepcja międzyregionalnych przepływów kwalifikowanej siły roboczej 250 Wprowadzenie 250 Wiedza to ludzie 251 Region wiedzy - koncepcja ogólna 253 Dynamika procesu kształtowania zasobów wiedzy w skali regionu - transfer wiedzy 256 Trójkąt współdziałania - kształtowanie regionów wiedzy i innowacji 260 Marketingowa strategia pozyskiwania kwalifikowanej siły roboczej przez regiony wiedzy - koncepcja ogólna 264 Uwagi końcowe - koncepcja skutecznego kształtowania regionów wiedzy (reguła 5P) 270
10. Pozycjonowanie jako podstawa strategii marketingowej miast i regionów 274 Wprowadzenie 274 Proces pozycjonowania - istota i miejsce w strategii marketingowej organizacji 276 Cele i rodzaje strategii pozycjonowania obiektów - organizacji 277 Miasta i regiony jako obiekty pozycjonowania - uwagi ogólne 280 Procedury i kryteria pozycjonowania miast i regionów oraz ich odwzorowania analityczne 282 Źródła korzyści dla klientów jako kryteria pozycjonowania miast i regionów 290 Rozwój strategii pozycjonowania miast i regionów 293 Warunki formułowania i realizacji strategii pozycjonowania jednostek terytorialnych 302 Determinanty skuteczności strategii pozycjonowania jednostek terytorialnych 306 Uwagi końcowe 309
11. Innowacyjność w strategii pozycjonowania jednostek osadniczych 313 Innowacje jako kryterium pozycjonowania miast i regionów 313 Model ewolucji miast - od miasta tradycyjnego do miasta innowacyjnego 316 Miasto innowacyjne w sieci osadniczej regionu 321 Miasto innowacyjne - założenia a rzeczywistość wizerunkowa 324 Kryteria kwantyfikacji innowacyjności miasta 327 Symulacja wariantów pozycjonowania miast innowacyjnych 329 Uwagi końcowe 333
12. Marketingowa koncepcja lokalizacji obiektów handlowych w przestrzeni miasta (regionu) 336 Lokalizacja biznesu - uwagi wstępne 336 Lokalizacja obiektów handlowych - przedmiot i cechy szczególne 339 Tradycyjne podejście do lokalizacji obiektów handlowych - model dwuszczeblowy 344 Całościowa procedura lokalizacji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego - czteroszczeblowy model decyzyjny 351 Lokalizacja obiektu handlowego a kształtowanie wartości dla klienta 356 Uczestnicy gry lokalizacyjnej - koncepcja strefy kompromisu decyzyjnego 358 Uwagi końcowe 366
13. Partnerstwo podmiotów działających na rynku miast i regionów - koncepcja marketingowa 370 Partnerstwo rynkowe - istota, cechy, rodzaje 370 Relacje i powiązania między podmiotami w marketingu terytorialnym 374 Partnerstwo jako nowy etap rozwoju marketingu miast i regionów 377 Rodzaje partnerstwa i ich strategie w układzie lokalnym lub regionalnym 379 Morfologia partnerstwa terytorialnego 383 Marketingowa strategia partnerstwa podmiotów rynku regionalnego 386 Cykl życia partnerstwa terytorialnego 389 Uwagi końcowe 391
14. Przedsięwzięcie sportowe jako czynnik rozwoju miast i regionów 393 Wprowadzenie 393 Marketing sportowy - miejsce, zakres, cele 394 Impreza sportowa jako podstawa kształtowania oferty marketingowej organizacji sportowych 400 Mierniki i uwarunkowania sukcesu rynkowego imprezy sportowej 403
15. Internacjonalizacja miast i regionów jako wynik międzynarodowych przepływów strumieni marketingowych 407 Wprowadzenie 407 Internacjonalizacja miast i regionów - istota i przejawy 408 Warunki rozwoju internacjonalizacji miast i regionów 413 Dynamika procesów internacjonalizacji miast i regionów 415 Rachunek "zysków i strat" internacjonalizacji miast i regionów - pozytywne i negatywne strony procesu 418 Orientacja menedżerów samorządowych na zagranicę 423 Współpraca miast i regionów pogranicza jako pierwotna forma procesów internacjonalizacyjnych 426
16. Targi jako środek aktywizacji lokalnego środowiska gospodarczego 436 Wprowadzenie 436 Targi jako otwarta impreza masowa 437 Targi jako rynek zorganizowany 438 Targi jako przedsięwzięcie komercyjne 441 Targi a rynek terytorialny 443 Targi a korzyści miasta 445 Komercyjna orientacja i profil targów 448 Zmiany atrakcyjności imprezy targowej - cykl życia targów 451 Uwagi końcowe 454
17. Marketingowe instrumenty oddziaływania na inwestorów zagranicznych - zarys koncepcji marketingu mix miast i regionów 456 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako przejaw integracji i współdziałania międzynarodowego 456 Inwestycje zagraniczne - uwarunkowania procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwie 457 Inwestycje zagraniczne jako nośnik postępu naukowo-technicznego i społecznego - próba oceny plusów i minusów 460 Determinanty atrakcyjności miasta (regionu) dla kapitału zagranicznego - próba uogólnienia 463 Marketingowa koncepcja stymulacji inwestycji zagranicznych w miastach i regionach 465 Marketingowe instrumenty oddziaływania na inwestorów zagranicznych - zarys koncepcji marketingu mix jednostki osadniczej 467 Instrumenty promocyjne miasta (regionu) 472 Struktura centrum decyzyjnego inwestora zagranicznego 476 Warunki skuteczności strategii marketingowych zorientowanych na inwestorów zagranicznych 478
18. Szkoła wyższa w międzynarodowej przestrzeni edukacyjnej - marketingowe strategie ekspansji terytorialnej 483 Wprowadzenie 483 Zagranica jako szansa rozwojowa uczelni 484 Główne czynniki stymulujące zagraniczną ekspansję szkoły wyższej 487 Wewnętrzne determinanty internacjonalizacji uczelni 491 Etapy i formy internacjonalizacji szkół wyższych 494 Kapitałowe zaangażowanie uczelni za granicą i jego formy instytucjonalne 497 Analityczne podstawy decyzji o wejściu uczelni na zagraniczny rynek edukacyjny 501
Uwagi końcowe 505
Zakończenie 509
Literatura 515
Indeks 537

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »